Innhold

Når er søn- og helligdagsarbeid tillatt?

Karl Johan på 17.mai
Søndager og helligdager skal som utgangspunkt være arbeidsfrie dager. I enkelte tilfeller kan det gjøres unntak slik at søn- og helligdagsarbeid allikevel er tillatt.

Søn- og helligdagsarbeid er som hovedregel bare tillatt når "arbeidets art gjør det nødvendig",   se arbeidsmiljølovens § 10-10. Som eksempler på dette er arbeid ved utsalgssteder innenfor de åpningstidsrammer som er fastsatt i eller i medhold av annen lovgivning, vakthold, drift av kringkasting, aviser, telegram- og nyhetsbyråer eller bevertningsbedrifter. I tariffbundet virksomhet kan det med tillitsvalgte avtales søndagsarbeid der hvor det foreligger "et særlig og tidsavgrenset behov", altså i unntakstilfeller.      

Når det gjelder søn- og helligdagsarbeid skal arbeidstaker som har utført slikt arbeid som hovedregel ha fri påfølgende søn- eller helligdag, se arbeidsmiljølovens § 10-8 (4). Det innebærer at dersom arbeidstakeren har arbeidet Kristi Himmelfartsdag, skal han eller hun ha fri den første søndagen etter. Etter loven er det adgang til å gjøre unntak fra dette gjennom skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om gjennomsnittsberegning av søn- og helligdagsarbeidet . Ved slik gjennomsnittsberegning skal arbeidstakeren ha fri minst hver fjerde søndag. Dette innebærer at det f.eks. er adgang til å arbeide hele påsken, herunder palmesøndag og de påfølgende helligdagene samt første påskedag som er en søndag, forutsatt at arbeidstakeren får fri første søndag etter påske.