Innhold

Hvem kan fritas fra å utføre arbeid ut over avtalt arbeidstid?

Det er gitt regler om fritak fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid i arbeidsmiljølovens § 10-6 (10). Arbeidstakeren har rett til å bli fritatt fra å utføre slikt arbeid når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter ellers å frita arbeidstaker som ber om det, hvis det er slik at arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre. Eksempler på vektige sosiale grunner er pass av mindre barn, deltakelse på større familiebegivenheter el. Når helsemessige forhold begrunner fritak, fremgår det av forarbeidene at det ikke stilles krav til noen legeattest.  Dersom det er tale om fullstendig fritak over lengre tid, må arbeidsgiveren likevel kunne kreve legeerklæring fremlagt.