Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Syk i ferien: Regler for ferieavvikling og sykepenger

Kvinne slapper av i hengekøye med en hund som kikker over kanten.

Dersom arbeidstaker ber om utsatt ferie med bakgrunn i sykdom må arbeidsuførhet dokumenters med legeerklæring.

Lær om regler for arbeidstakere som blir syke før eller under den fastsatte ferien. Få svar på om den ansatte må avvikle ferien, eller kan benytte seg av rettighetene til sykepenger.

Hvem er syk?

Ferieloven har bestemmelser om utsettelse av ferie når arbeidstakeren enten blir helt arbeidsufør før ferien tar til, eller er helt arbeidsufør under ferien. Blir arbeidstakeren gradert syk, gjelder ikke reglene om utsettelse av ferie. Er det arbeidstakerens familiemedlemmer som blir syke, kan ikke arbeidstakeren av den grunn endre eller utsette den allerede fastsatte ferien.

Arbeidstaker blir helt arbeidsufør før ferien starter

Blir arbeidstaker helt arbeidsufør før ferien starter, kan vedkommende kreve hele ferien utsatt til senere i ferieåret, se ferieloven § 9 (1), første ledd.

Følgende vilkår må da være oppfylt: 

 • arbeidstakeren må være 100 % arbeidsufør
 • arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring senest siste arbeidsdag vedkommende skulle hatt før ferien
 • arbeidstakeren må kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret senest siste arbeidsdag vedkommende skulle hatt før ferien

Loven gir bare en rett for arbeidstakeren til å få hele ferien utsatt. Blir arbeidstaker sykmeldt i kun en del av den fastsatte ferien, må arbeidstakeren velge mellom å avvikle ferie til tross for arbeidsuførheten eller å utsette hele ferien. Det er imidlertid ingen ting i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker i forbindelse med det aktuelle sykefraværet blir enige om at bare en del av ferien skal utsettes.

Arbeidstaker har vært helt arbeidsufør under ferien

En arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret, jfr. ferieloven § 9 (1), annet ledd.

Forutsetningene for å kreve utsatt ferie er at:

 • arbeidstakeren har vært 100 % arbeidsufør under ferien
 • arbeidsuførheten dokumenteres med legeerklæring
 • arbeidstakeren fremsetter, uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt, krav om utsettelse av et tilsvarende antall virkedager ferie

Det er det antallet virkedager ferie som arbeidstaker har vært 100 % sykmeldt under ferien som kan kreves utsatt. Har arbeidstakeren vært frisk eller gradert syk under ferien, kan ikke disse dagene kreves utsatt.

Loven setter ingen absolutt frist for når arbeidstaker må fremsette kravet om ny ferie. Lovens uttrykk er at kravet må fremsettes "uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt". Arbeidstakeren bør således kunne vente noen dager før kravet fremsettes. Venter arbeidstakeren lenger enn en 14 – dagers periode, bør det imidlertid kreves gode grunner for dette.

Nærmere om legeerklæringen

Når det gjelder vilkåret om at sykefraværet må dokumenteres med en legeerklæring, er det viktig for arbeidsgiver å kjenne til at man som utgangspunkt ikke er forpliktet til å akseptere en tilbakedatert sykemelding, jfr. folketrygdloven § 8-7 (2).

Hvorvidt en arbeidstaker har krav på sykepenger når vedkommende blir sykmeldt i utlandet og krever feriedagene utsatt og omgjort til sykedager, beror på om vilkårene for sykepenger er oppfylt. Det kan tenkes at vilkårene for å kreve ferien utsatt er oppfylt, men at arbeidstaker ikke oppfyller vilkårene for rett til sykepenger.

NAV aksepterer ikke alle legeerklæringer som kommer fra utlandet når de vurderer arbeidstakers rett til sykepenger. Det gjøres også et skille mellom arbeidsuførhet som oppstår under et opphold i et EU/EØS-land og i et 3. mannsland. Arbeidsgiver bør forholde seg til NAVs regler/praksis på dette området.

Har arbeidstaker krav på sykepenger istedenfor feriepenger?

Når ferie utsettes i samsvar med første eller annet ledd i ferieloven § 9 (1), er utgangspunktet at det skal utbetales sykepenger for sykdomsperioden etter folketrygdlovens regler. I de aller fleste tilfellene har arbeidstakeren allerede fått utbetalt feriepenger for de feriedagene som kreves utsatt som følge av arbeidsuførheten.

Arbeidsgiveren må da beregne forskjellen på utbetalte feriepenger for disse dagene og hva arbeidstakeren har krav på av sykepenger for disse dagene. Utfallet av beregningen kan resultere i lønnsjusteringer alt etter hva som er forskjellen mellom allerede utbetalte feriepenger og størrelsen på eventuelle sykepenger.

Her anbefales det å inngå en skriftlig avtale med arbeidstakeren som synliggjør hva som er blitt utbetalt, eventuelt lønnstrekk og hva som skal utbetales når de utsatte virkedagene med ferie tas på et senere tidspunkt.

Utenlandsopphold og sykepenger

Arbeidstakers plikter ved utenlandsopphold

Arbeidstakere som reiser til utlandet samtidig som de mottar sykepenger må sjekke med:

 • arbeidsgiveren sin slik at reisen ikke hindrer planlagt oppfølging og aktivitet på arbeidsplassen
 • sitt NAV-kontor for å sikre at reisen ikke vil hindre aktiviteter i regi av NAV
 • sykemelder slik at reisen ikke vil forverre helsetilstanden eller hindre planlagt behandling

Statsborgerskap og destinasjon er av betydning for arbeidstakers rett til sykepenger

Ved reiser til utlandet, er det et skille mellom reiser utenfor eller innenfor EU/EØS:

 • Arbeidstakere, uavhengig av statsborgerskap, som reiser utenfor EU/EØS har i utgangspunktet ikke rett til sykepenger. Arbeidstaker kan likevel søke NAV om å få beholde sykepengene i en begrenset periode.
 • Arbeidstakere som er EU/EØS-borgere, og skal reise til et land innenfor EU/EØS, trenger ikke å søke NAV på forhånd. Arbeidstaker må likevel sjekke at reisen er forenelig med sine plikter som sykemeldt. 
 • Arbeidstakere som ikke er statsborgere i et EU/EØS-land må søke om å beholde sykepengene både ved reiser innenfor og utenfor EØS. 

Les mer om sykepenger når du er på reise (nav.no)

Har du spørsmål til ferieavvikling eller sykdom, eller du trenger juridisk bistand på andre arbeidsrettslige områder, kan du kontakte advokat i din landsforening.

Om du er innlogget får du oppgitt riktig kontaktperson ved å klikke på den gule sirkelen der det står "kontakt" og velger "ring oss".

 • Arbinn.no forenkler din lederhverdag
 • Få raskt svar på spørsmål innen jus, HMS, lønn, tariff med mer. 
 • Medlemskap i NHO gir tilgang til flere veiledere, nyttige verktøy og maler for kontrakter.
 • Innholdet holdes oppdatert av NHOs advokater og HMS-eksperter.