Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Utdanningspermisjon § 12-11

En kvinne underviser voksne som sitter i en halvsirkel rundt i et seminarrom.

Arbeidsmiljøloven regulerer rett til permisjon under utdanning.

Arbeidsmiljøloven regulerer rett til permisjon under utdanning, og arbeidstakere som har vært i arbeidslivet i minst tre år kan ha rett til permisjon for å delta i utdanning.

Arbeidstaker som har vært i arbeidslivet i minst tre år og som har vært ansatt minst to år hos den arbeidsgiver det søkes om utdanningspermisjon fra, har rett til hel eller delvis ulønnet permisjon i inntil tre år for å delta i organisert utdanningstilbud. Annen utdanning enn grunnskole eller videregående opplæring må dessuten være yrkesrelatert. Det er ikke krav om at utdanningen skal ha relevans for det yrket som utøves.

Permisjon kan kreves for inntil tre år, men ikke lengre enn den tid utdanningen varer.

Dersom permisjonen vil være til hinder for arbeidsgivers forsvarlige planlegging av drift og personaldisponering, kan arbeidsgiver avslå søknaden. Arbeidsgiver har bevisbyrden, og må derfor sannsynliggjøre denne hindringen. Siden utdanningspermisjon er en lovfestet rettighet for arbeidstaker, må avslaget fra arbeidsgiver antas å ha en midlertid karakter.

Hovedavtalen regulerer også rett til utdanningspermisjon.

Varsel om utdanningspermisjon

Arbeidstaker som vil benytte denne rettigheten må varsle arbeidsgiver skriftlig. Varsel skal inneholde opplysninger om:

  •  utdanningens faglige innhold
  • varighet
  • eventuelt opptak ved utdanningsinstitusjon
  • yrkesrelevans ved utdanning utover grunnskole eller videregående opplæringsnivå

Det er ingen varslingsfrist, men siden arbeidsgiver gis en 6-måneders frist for å avslå søknaden, må arbeidstaker ha varslet tidligere enn seks måneder før uttak. Tilsvarende er arbeidsgivers frist for å avslå varselet tre måneder der varslet permisjonstid er mindre enn seks måneder, og to måneder der varslet permisjonstid er mindre enn en måned. Arbeidsgiver skal fram til svar gis, på forespørsel orientere arbeidstaker om hva som gjøres for om mulig å legge til rette for permisjonen.

Arbeidstaker som har hatt utdanningspermisjon

Arbeidstaker som har hatt utdanningspermisjon, har ikke rett til ny utdanningspermisjon før det har gått:

  • dobbelt så lang tid som varigheten av den foregående permisjonen og
  • minst ett år fra den foregående permisjonen tok til, unntatt ved utdanningspermisjon for kurs under én måned varighet

Tvist om rett til utdanningspermisjon kan bringes inn for tvisteløsningsnemda.