Innhold

Har lærlinger rett til dagpenger under permittering?

Spørsmål og svar

Lærlinger er både ansatt og skoleelever, og har rett til dagpenger som andre. Noen av vilkårene for rett til dagpenger gjelder ulikt for permitterte lærlinger. Det er også ulike regler ut fra når lærlingen ble permittert.

Lærlinger som har mistet lærlingplassen eller blitt permittert under covid-19-pandemien, og som fortsetter med utdanningen i dagpengeperioden, kan ha rett til dagpenger. Grunnvilkårene for dagpenger under permittering er:

  1.    Søker må være medlem i folketrygden og som hovedregel oppholde seg i Norge

Alle personer med bosted i Norge er pliktige medlemmer i folketrygden, og kravet reiser derfor ikke utfordringer ved permittering av lærlinger.

  2.   Permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold arbeidsgiver ikke kan påvirke

Dersom bedrift og tillitsvalgte er enige om permitteringsgrunnlaget, volder dette vilkåret ikke praktiske utfordringer.

Les mer om permittering


  3.    Søker oppfyller minstekrav til arbeidsinntekt

For lærlinger gjelder det for tiden ingen nedre inntektsgrense.

  •  For inntekt opptil 1,5 G ytes dagpenger med 100 %.
  •  For inntekt mellom 1,5 G og 6 G ytes dagpenger med 62,4 % av inntekten.

Folketrygdens grunnbeløp (G)

Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av ytelsene i folketrygdloven. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert årFra 1. mai 2021 utgjør grunnbeløpet 106 339 kroner. 

Her er en oversikt over tidligere års grunnbeløp (nav.no) 

Nav legger til grunn inntekten lærlingen hadde på tidspunktet for permittering eller bortfall av lærlingplassen.

Dagpengene reduseres forholdsmessig hvis lærlingen er delvis permittert.

De økte dagpengesatsene oppheves 1. oktober 2021.

  4.    Den permitterte har fått redusert arbeidsinntekt og arbeidstiden

Lærlinger må, som øvrige arbeidstakere, tape arbeidsinntekt for å ha rett til dagpenger.

Lærlingens arbeidstid må være redusert med minimum 40 % av sin alminnelige arbeidstid i meldekortperioden for å få rett til dagpenger. 

  5.    Fritatt fra kravet om å være reell arbeidssøker

  • Lærlinger er  fritatt fra kravet om å være aktive arbeidssøkere.
  • Retten til dagpenger faller ikke bort selv om den permitterte lærlingen er i et utdannings- eller opplæringsløp.

  6.    Krav om melde- og møteplikt

Alle dagpengemottakere plikter å inngi meldekort og stille til møter med Nav. Det er unntak der møter ikke kan avholdes grunnet Covid-19-restriksjoner.

Varighet

Dagpenger innvilget i tråd med den midlertidige forskriftens § 2-6 gis frem til og med 30. september 2021.

Lærlinger som er innvilget dagpenger før 1. oktober 2021, kan fortsette å motta dagpenger etter den midlertidige forskriftens § 2-6 i inntil 52 uker, men ikke lenger enn til og med 31. desember 2021. Folketrygdloven § 4-15 første ledd gjelder ikke.