Innhold

Har lærlinger rett til dagpenger under permittering?

Spørsmål og svar

Lærlinger er både ansatt og skoleelever, og har rett til dagpenger som andre. Noen av vilkårene for rett til dagpenger gjelder ulikt for permitterte lærlinger. Det er også ulike regler ut fra når lærlingen ble permittert.

Lærlinger som har mistet lærlingplassen eller blitt permittert under covid-19-pandemien, og som fortsetter med utdanningen i dagpengeperioden, kan ha rett til dagpenger. Grunnvilkårene for dagpenger under permittering er:

  1.    Søker må være medlem i folketrygden og som hovedregel oppholde seg i Norge

Alle personer med bosted i Norge er pliktige medlemmer i folketrygden, og kravet reiser derfor ikke utfordringer ved permittering av lærlinger.

  2.   Permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold arbeidsgiver ikke kan påvirke

Dersom bedrift og tillitsvalgte er enige om permitteringsgrunnlaget, volder dette vilkåret ikke praktiske utfordringer.

Les mer om permittering


  3.    Søker oppfyller minstekrav til arbeidsinntekt

For lærlinger gjelder det for tiden ingen nedre inntektsgrense.

  •  For inntekt opptil 1,5 G (kr 152 027) ytes dagpenger med 100 %.
  •  For inntekt mellom 1,5 G (kr 152 027) og 6 G (kr 608 106) ytes dagpenger med 62,4 % av inntekten.

Nav legger til grunn inntekten lærlingen hadde på tidspunktet for permittering eller bortfall av lærlingplassen.

Dagpengene reduseres forholdsmessig hvis lærlingen er delvis permittert.

  4.    Den permitterte har fått redusert arbeidsinntekt og arbeidstiden

Lærlinger må, som øvrige arbeidstakere, tape arbeidsinntekt for å ha rett til dagpenger.

Lærlingens arbeidstid må være redusert med minimum 50 % av sin alminnelige arbeidstid i meldekortperioden for å få rett til dagpenger. 

  5.    Fritatt fra kravet om å være reell arbeidssøker

  • Lærlinger er  frem til 1. april 2021 fritatt fra kravet om å være aktive arbeidssøkere.
  • Retten til dagpenger faller ikke bort selv om den permitterte lærlingen er i et utdannings- eller opplæringsløp.

  6.    Krav om melde- og møteplikt

Alle dagpengemottakere plikter å inngi meldekort og stille til møter med Nav. Det er unntak der møter ikke kan avholdes grunnet Covid-19-restriksjoner.

Stortinget har bedt Regjeringer om å forlenge ordningen med inntektssikring for lærlinger (også for nye tilfeller) frem til 01. oktober 2021.