Innhold

Hva innebærer endringene i dagpengereglene?

Spørsmål og svar

Fra 20. mars 2020 er det også foretatt flere endringer i dagpengeregelverket:

  • Dagpenger skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3 G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G.
  • Inntektsgrensen for rett til dagpenger reduseres fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder.
  • Permitterte slipper å vente tre dager for rett til dagpenger som følge av at bestemmelsen om tre dager ventetid oppheves.
  • Lovens krav om redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent.

Søknad om dagpenger for permittering (nav.no)

27. mars ble det besluttet at NAV skal kunne forskuttere deler av dagpenger frem til søknad om dagpenger er ferdig behandlet og utbetaling skal skje. Forskutteringen omfatter om lag 60 prosent av dagpengegrunnlaget. Det må søkes særskilt om forskuttering.

Se mer om dette hos NAV: Du kan søke om forskudd på dagpenger (nav.no)

I forskrift av 27. mars 2020 er det vedtatt å forlenge perioden man kan motta dagpenger. Arbeidstakere som har 19 eller færre uker igjen av dagpengeperioden ved utgangen av juni 2020, får forlenget stønadsperioden til og med 31. oktober 2020. Endringen trådte i kraft 1. juli 2020. Regjeringen har foreslått å forlenge perioden med forhøyet dagpengesats ut året.  (regjeringen.no)