Innhold

Når trer endringene i permitteringsreglene (arbeidsgiverperioden) i kraft for arbeidstakere som avspaserer, er sykemeldte eller avvikler ferie?

Arbeidsgivere er forpliktet til å betale lønn i et bestemt antall dager etter at varslingsfristen er ute og permitteringen er iverksatt. Dette omtales som arbeidsgiverperiode.

  • Fra 20. mars frem til 1. september er arbeidsgiverperioden 2 dager.
  • For nye permitteringer som settes i verk fra og med 1. september 2020 er arbeidsgiverperioden økt til 10 dager.

Tidspunktet for når arbeidsgiverperioden begynner å løpe må vurderes konkret for hver enkelt arbeidstaker.

Les mer om beregning av arbeidsgiverperiode

Arbeidstaker som avspaserer

Arbeidstakere som avspaserer når varslingsperioden utløper, kan først permitteres fra det tidspunkt vedkommende skulle ha vært på jobb. Arbeidsgiverperioden starter derfor først å løpe på det tidspunktet avspaseringen er avsluttet og arbeidstaker skulle ha vært på jobb.

Hvis arbeidsgiver varsler permittering av en gruppe arbeidstakere fra og med 31. august, vil arbeidsgiverperioden til de arbeidstakere som skulle ha vært på jobb denne dagen starte 31. august. I slike tilfeller vil permitteringen være iverksatt før lovendringen (1. september). Arbeidsgiverperioden vil da være 2 dager. En arbeidstaker som derimot har avtalt avspasering frem til 1.september, og har første arbeidsdag 1. september, vil ikke anses for å være permittert før etter lovendringen har trådt i kraft. Arbeidsgiverperioden for vedkommende vil derfor være 10 dager.

Les mer om varsling av en permittering (for medlemmer - logg inn)

Arbeidstaker som avvikler ferie eller er sykemeldt

En arbeidstaker som er sykemeldt før en permittering trer i kraft, vil i utgangspunktet ha rett på sykepenger. Retten til sykepenger fra arbeidsgiver opphører når permitteringen trer i kraft. Dersom arbeidstaker blir friskmeldt før permitteringen opphører, vil arbeidstaker fra første arbeidsdag etter friskmeldingstidspunktet ha krav på lønn i en arbeidsgiverperiode. Les mer om permittering av sykemeldte

Feriefravær forskyver også virkningen av arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiverperioden for en arbeidstaker som avvikler ferie starter første arbeidsdag etter ferien. Les mer om permittering av arbeidstakere som avvikler ferie

Arbeidstaker som varsles om permittering med virkning fra 31. august, men avvikler ferie eller er sykmeldt, vil få forskjøvet oppstart av arbeidsgiverperioden. Hvis vedkommende skal tilbake på jobb 1. september, vil arbeidsgiverperioden starte 1. september. Arbeidsgiverperioden vil da være 10 dager.

Les mer om permittering