Innhold

Bestride sykemelding når beskjed er gitt for sent

I følge Folketrygdloven § 8-18 skal sykepenger fra arbeidsgiver tidligst ytes fra den dag melding om sykdom er gitt. Ved legeerklæring skal denne leveres arbeidsgiver innen 14 dager, ellers faller retten til sykepenger bort. Denne malen kan benyttes dersom arbeidsgiver mener at arbeidstaker har gitt melding om fravær for sent. (Eller ikke i det hele tatt).