Innhold

Maler og dokumenter

NHO har utarbeidet en rekke maler til bruk i oppfølging av sykefravær, registrering og bestridelse av krav mm. De kan lastes ned her.

Maler for sykefraværsoppfølgingen

 • Plakat med tidsfrister og oppgaver (eng og no)

  Oppfølging av sykemeldte, hvem gjør hva og når. Norsk og engelsk utgave.

 • Huskeliste for den gode samtalen

  Sjekkliste med gode råd til gjennomføring og oppfølging av samtaler med ansatte.

 • Oppfølgingsplan trinn 1

  En mal for utforming av oppfølgingsplan etter oppfølgingsmøte innen 4 uker.

 • Oppfølgingsplan trinn 2

  Dette skjemaet kan brukes i oppfølgingsmøte ved vurdering av tilrettelegging, og gjennomføres i henhold til avtale etter første oppfølgingsmøte. Oppfølgingsplan trinn 2 sendes lege og evt NAV ved forespørsel, senest en uke før dialogmøte 2 dersom det er aktuelt.

 • Innkalling dialogmøte

  Eksempel på brev til bruk ved innkalling til dialogmøte i forbindelse med sykemelding.

 • Rapport fra dialogmøte

  Mal for rapport etter dialogmøte, kan sendes sykmelder og NAV ved behov.

 • Brev til lege

  Eksempel på brev til lege med informasjon om muligheter for tilrettelegging på arbeidsplassen. Bedriften må tilpasse innholdet til sin virksomhet.

 • Alternative arbeidsoppgaver og info til lege

  Et eksempel på sjekkliste for å vurdere alternative arbeidsoppgaver til ansatte som er sykmeldt. Arket inneholder også forslag til kort informasjon til lege.

Rutiner og verktøy

 • Eksempel på rutine for sykefraværsoppfølging

  Alle virksomheter må ha rutiner for sykefraværarbeidet i bedriften, blant annet må man føre oversikt over fravær i bedriften.

 • Verktøy for fraværsregistrering

  Et excel-basert verktøy for å føre fravær, få oversikt over fraværstyper, fraværsprosenter, samt mønster i fraværet.

 • Egenerklæring ved bruk av egenmelding

  Skjema som kan benyttes av arbeidstaker for å registrere egenmeldt fravær, samt registrere fravær i bedriften. Arbeidstaker fyller ut første del og leverer til arbeidsgiver, som benytter skjema til registrering av saken.

 • Til deg som er sykmeldt

  Informasjonsfolder til ansatte som er sykmeldt.

 • Huskeliste for den gode samtalen

  Sjekkliste med gode råd til gjennomføring og oppfølging av samtaler med ansatte.

 • Kjøreregler ved fravær

  Krav til ansatte og leder, samt tips til god dialog.

 • Bedre når du er til stede

  Hvordan forebygge og følge opp sykefravær sammen med de ansatte? Denne veilederen retter seg mot både ansatte og ledere med sitt fokus på tilstedeværelse og inkludering. Her finner du praktiske råd og inspirasjon som utgangspunkt for dialog med de ansatte om sykefravær. Det finnes også en engelsk versjon av veilederen.

 • Better when you are present

  A guide to inclusion and prevention of absence. This guide contains practical advice based on the current regulations for the sick absence tracking, and can be useful for both employees and employer.

Sykmeldinger og sykepenger

 • Brev til arbeidstaker, bestride sykmelding

  Bestridelse av sykmelding fordi arbeidsgiver er i berettiget tvil om det er grunnlag for sykmelding.

 • Bestride sykemelding når arbeidstaker ikke medvirker til utprøving

  Ifølge folketrygdloven § 8-8 og arbeidsmiljølovens § 4-6, faller retten til sykepenger bort dersom arbeidstaker uten rimelig grunn ikke medvirker til arbeidsutprøving, tilrettelegging med mer.

 • Bestride sykemelding når den sykemeldte oppholder seg i utlandet

  Ifølge folketrygdloven § 8-9 er det i utgangspunktet et vilkår for rett til sykepenger at personen oppholder seg i Norge. Denne brevmalen kan benyttes dersom arbeidsgiver mener vilkår for sykepenger ikke er oppfylt.

 • Bestride sykemelding grunnet manglende opptjening

  Ifølge folketrygdloven § 8-18 må arbeidstaker ha vært ansatt ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst fire uker (opptjeningstid) for å ha krav på sykepenger. Denne brevmalen kan benyttes dersom arbeidsgiver mener dette vilkåret ikke er oppfylt.

 • Bestride sykemelding når beskjed er gitt for sent

  I følge Folketrygdloven § 8-18 skal sykepenger fra arbeidsgiver tidligst ytes fra den dag melding om sykdom er gitt. Ved legeerklæring skal denne leveres arbeidsgiver innen 14 dager, ellers faller retten til sykepenger bort. Denne malen kan benyttes dersom arbeidsgiver mener at arbeidstaker har gitt melding om fravær for sent. (Eller ikke i det hele tatt).

 • Bestride sykemelding ved tvil om grunn

  Dersom arbeidsgiver er i berettiget tvil om det er grunnlag for sykmelding, kan arbeidsgiver bestride denne. Dette skjema er eksempel på brev til NAV ved bestridelse av sykmelding ved berettiget grunn til tvil. NB: Arbeidsgiver bør holde tilbake sykepenger dersom man bestrider en sykmelding.

 • Bestride sykemelding ved tilbakedatert legeerklæring

  Arbeidsgiver bør holde tilbake sykepenger dersom man bestrider sykemeldingen. Dette er eksempel på brev til NAV dersom man ønsker å bestride sykmelding på grunn av tilbakedatert legeerklæring.

 • Tap av egenmeldingsretten grunnet antall egenmeldinger

  Arbeidsgiver må gi arbeidstaker skriftlig beskjed om at arbeidsgiver vurderer å frata vedkommende retten til å bruke egenmelding. Arbeidstaker skal gis anledning til å uttale seg før beslutning fattes. Denne malen kan arbeidsgiver benytte til å gi en slik skriftlig melding.

 • Tap av egenmeldingsrett ved mistanke om misbruk

  Arbeidsgiver må gi arbeidstaker skriftlig beskjed om at arbeidsgiver vurderer å frata vedkommende retten til å bruke egenmelding. Arbeidstaker skal gis anledning til å uttale seg før beslutning fattes. Denne malen kan arbeidsgiver benytte til å gi en slik skriftlig melding.

 • Anke til ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

  Dersom NAV er uenig med arbeidsgiver ved bestridelse, og mener det er grunnlag for sykepenger i arbeidsgiverperioden, vil de kreve refusjon fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan klage til Ankenemnda for sykepenger. Ankefrist er 3 uker fra vedtak ble mottatt, og arbeidsgiver trenger da ikke betale ut pengene får en endelig avgjørelse er tatt. Ta vare på alle typer av dokumentasjon, som sms eller epost, som kan underbygge årsak til at man mener sykmeldingen ikke er reel, og beskriv årsak til bestridelse så konkret som mulig. Denne malen kan benyttes ved en slik anke.

 • Egenerklæring for arbeidstaker etter bruk av egenmelding

Documents in english

 • Working in an IW enterprise

  Information in English for employees.

 • Better when you are present

  A guide to inclusion and prevention of absence. This guide contains practical advice based on the current regulations for the sick absence tracking, and can be useful for both employees and employer.

 • Follow-up of sick leave (Poster)

Som medlem får du tilgang til alt innhold på arbeidsgiverportalen Arbinn.no, advokathjelp, rådgiving, kurs, økonomiske fordeler, arrangementer og påvirkningsmuligheter i politiske saker.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt