Innhold

Bestride sykemelding grunnet manglende opptjening

Ifølge folketrygdloven § 8-18 må arbeidstaker ha vært ansatt ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst fire uker (opptjeningstid) for å ha krav på sykepenger. Denne brevmalen kan benyttes dersom arbeidsgiver mener dette vilkåret ikke er oppfylt.