Innhold

Statistikk for sykefravær i NHO-bedrifter

Penn og papir med tall

NHO ved avdeling Lønn og tariff utgir hvert kvartal oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter,  med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler.

Statistikk per kvartal

 • Sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2021

  I 2. kvartal 2021 var nivået på det totale sykefrafraværet for hele NHO-området på 5,1 prosent, hvorav legemeldt sykefravær og egenmeldt sykefravær utgjorde henholdsvis 4,5 prosent og 0,6 prosent. Dette gir en økning i det totale sykefraværet på 3,2 prosent fra tilsvarende kvartal året før. For industribedrifter var det totale sykefraværet på 5,1 prosent, en stigning på 8 prosent fra 2. kvartal 2020. Det totale sykefraværet for ansatte innenfor bygge- og anleggsvirksomhet var på 5,7 prosent, en økning på 2,7 prosent fra 2. kvartal året i forveien.

 • Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2021

  Sykefraværsprosenten for hele NHO-området endte på 5,5 prosent for 1. kvartal 2021, en nedgang på 12,5 prosent fra tilsvarende kvartal året før. Det legemeldte sykefraværet var på 4,9 prosent, noe som tilsvarer en nedgang på 9,5 prosent. Sykefraværsprosenten for egenmeldt sykefraværet ble på 0,6 prosent, 29,7 prosent lavere enn tilsvarende kvartal året før.


  I forbindelse med publisering av 1. kvartal 2021 er det i dataene mottatt fra SSB blitt benyttet en ny metode for å beregne arbeidstid, noe som igjen påvirker tallene for sykefraværet. Den nye metoden for beregning av arbeidstid er implementert i sykefraværsstatistikken til NHO tilbake til 1. kvartal 2018. For sykefraværsstatistikken medfører dette en endring i sykefraværsprosenten gjennom sykefraværsdagsverkene (telleren i sykefraværsprosenten) og de avtalte dagsverkene (nevneren), som begge justeres for stillingsprosent. I snitt gir den nye metoden en større nedgang i sykefraværsdagsverkene enn i de avtalte dagsverkene, noe som medfører at sykefraværsprosenten med ny metode har gått noe ned i de fleste kvartaler.

 • Sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2020

  Det totale sykefrafraværet for hele NHO-området for 2020 ble på 5,4 prosent. Av dette utgjorde legemeldt sykefravær og egenmeldt sykefravær henholdsvis 4,8 prosentpoeng og 0,6 prosentpoeng. Veksten i det totale sykefraværet fra 2019 til 2020 var på 7,3 prosent. For industribedrifter var det legemeldte sykefraværet på 4,6 prosent i 2020, en stigning på 7,5 prosent fra 2019. Det legemeldte sykefraværet for ansatte innenfor bygge- og anleggsvirksomhet var i 2020 på 5,2 prosent, en økning på 15,3 prosent fra året i forveien.

 • Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2020

  I 3. kvartal 2020 var nivået på det totale sykefrafraværet for hele NHO-området på 4,7 prosent, hvorav legemeldt sykefravær og egenmeldt sykefravær utgjorde henholdsvis 4,2 prosent og 0,5 prosent. Dette gir en økning i det totale sykefraværet på 5,4 prosent fra tilsvarende kvartal året før. For industribedrifter var det totale sykefraværet på 4,5 prosent, en stigning på 8,9 prosent fra 3. kvartal 2019. Det totale sykefraværet for ansatte innenfor bygge- og anleggsvirksomhet var på 5,2 prosent, en økning på 13,9 prosent fra 3. kvartal året i forveien.

 • Sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2020

  Sykefraværet totalt har en økning på 3,9 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Nivå på sykefraværet totalt er 5,0 prosent. Bygg- og anleggvirksomhet har en kraftig økning på 11,6 prosent. Det egenmeldte fraværet har en nedgang på 21,6 prosent og det legemeldte en økning på 7 prosent.

 • Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2020

  Det legemeldte fraværet økte med 14,3 prosent i hele NHO området fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020. Det er koronapandemien som gjør store utslag for økningen og nivå på det legemeldte fraværet er 5,5 prosent. Så høyt nivå på sykefraværet har ikke NHO bedriftene hatt siden 2010. Bygge- og anleggsvirksomhet har en økning på 23,1 prosent på det legemeldte og 31,5 prosent på det egenmeldte. Det finnes noen lyspunkter og det er bransjer innen møbel og næringsmiddel som kan vise til nedgang i sykefraværet fra 1. kvartal 2019.

 • Sykefraværsstatistikk 4. kvartal og året 2019

  Det totale sykefraværet for 4. kvartal 2019 ble 4 prosent høyere enn 4. kvartal 2018 for sykefraværet totalt. Det legemeldte fraværet økte med 3,7 prosent.

 • Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2019

  Sykefraværet for 3. kvartal viser en endring på 1,1 prosent for sykefraværet totalt. Nivået på sykefraværet totalt var på 4,4 i 3. kvartal 2019.

 • Sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2019 uten feriekorrigering

  Det totale sykefraværet i 2. kvartal for NHO bedrifter, økte med 1,5 prosent fra 2. kvartal 2018. I bygge- og anleggssektoren gikk imidlertid fraværet ned med 2,7 prosent. Sykefraværet er korrigert for ferie, som er ny metode og ble første gang publisert i 1. kvartal 2019.

 • Sykefravær 1. kvartal 2019 uten feriekorrigering.

  Sykefraværet for 1. kvartal 2019 viser en nedgang på 2,8 prosent, det egenmeldte gikk ned 6 prosent og det legemeldte fraværet ble redusert med 2,3 prosent fra 1. kvartal 2018. Ny metode uten feriekorrigering er fra 1. kvartal 2019 også tatt i bruk i NHOs sykefraværsstatistikk. SSB begynte med det fra 4. kvartal 2018. Det tydeligere sesongmønsteret i serien som ikke er feriekorrigert gir bedre kvalitet på sesongjusteringen fordi det blir lettere å fange opp sesongmønsteret. Den feriekorrigerte sykefraværsprosenten er større enn den som ikke er feriekorrigert – og forskjellen er klart størst i 3. kvartal. Dette kommer av at ferieuttaket er størst i 3. kvartal som følge av sommerferien. I tillegg til at nivået endres noe når man fjerner feriekorrigeringen, blir sesongsvingningene større og sesongmønsteret blir tydeligere. I tallserien med feriekorrigering er prosenten for 3. kvartal ofte på nivå med den for 4. kvartal, noen få ganger til og med høyere. I tallserien uten feriekorrigering er derimot sykefraværet klart lavest i 3. kvartal hvert år og høyest i enten 1. eller 4. kvartal.