Innhold

Statistikk for sykefravær i NHO-bedrifter

Penn og papir med tall

NHO ved avdeling Lønn og tariff utgir hvert kvartal oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter,  med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler.

Statistikk per kvartal

 • Sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2020

  Det totale sykefrafraværet for hele NHO-området for 2020 ble på 5,4 prosent. Av dette utgjorde legemeldt sykefravær og egenmeldt sykefravær henholdsvis 4,8 prosentpoeng og 0,6 prosentpoeng. Veksten i det totale sykefraværet fra 2019 til 2020 var på 7,3 prosent. For industribedrifter var det legemeldte sykefraværet på 4,6 prosent i 2020, en stigning på 7,5 prosent fra 2019. Det legemeldte sykefraværet for ansatte innenfor bygge- og anleggsvirksomhet var i 2020 på 5,2 prosent, en økning på 15,3 prosent fra året i forveien.

 • Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2020

  I 3. kvartal 2020 var nivået på det totale sykefrafraværet for hele NHO-området på 4,7 prosent, hvorav legemeldt sykefravær og egenmeldt sykefravær utgjorde henholdsvis 4,2 prosent og 0,5 prosent. Dette gir en økning i det totale sykefraværet på 5,4 prosent fra tilsvarende kvartal året før. For industribedrifter var det totale sykefraværet på 4,5 prosent, en stigning på 8,9 prosent fra 3. kvartal 2019. Det totale sykefraværet for ansatte innenfor bygge- og anleggsvirksomhet var på 5,2 prosent, en økning på 13,9 prosent fra 3. kvartal året i forveien.

 • Sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2020

  Sykefraværet totalt har en økning på 3,9 prosent sammenlignet med 2. kvartal i fjor. Nivå på sykefraværet totalt er 5,0 prosent. Bygg- og anleggvirksomhet har en kraftig økning på 11,6 prosent. Det egenmeldte fraværet har en nedgang på 21,6 prosent og det legemeldte en økning på 7 prosent.

 • Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2020

  Det legemeldte fraværet økte med 14,3 prosent i hele NHO området fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020. Det er koronapandemien som gjør store utslag for økningen og nivå på det legemeldte fraværet er 5,5 prosent. Så høyt nivå på sykefraværet har ikke NHO bedriftene hatt siden 2010. Bygge- og anleggsvirksomhet har en økning på 23,1 prosent på det legemeldte og 31,5 prosent på det egenmeldte. Det finnes noen lyspunkter og det er bransjer innen møbel og næringsmiddel som kan vise til nedgang i sykefraværet fra 1. kvartal 2019.

 • Sykefraværsstatistikk 4. kvartal og året 2019

  Det totale sykefraværet for 4. kvartal 2019 ble 4 prosent høyere enn 4. kvartal 2018 for sykefraværet totalt. Det legemeldte fraværet økte med 3,7 prosent.

 • Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2019

  Sykefraværet for 3. kvartal viser en endring på 1,1 prosent for sykefraværet totalt. Nivået på sykefraværet totalt var på 4,4 i 3. kvartal 2019.

 • Sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2019 uten feriekorrigering

  Det totale sykefraværet i 2. kvartal for NHO bedrifter, økte med 1,5 prosent fra 2. kvartal 2018. I bygge- og anleggssektoren gikk imidlertid fraværet ned med 2,7 prosent. Sykefraværet er korrigert for ferie, som er ny metode og ble første gang publisert i 1. kvartal 2019.

 • Sykefravær 1. kvartal 2019 uten feriekorrigering.

  Sykefraværet for 1. kvartal 2019 viser en nedgang på 2,8 prosent, det egenmeldte gikk ned 6 prosent og det legemeldte fraværet ble redusert med 2,3 prosent fra 1. kvartal 2018. Ny metode uten feriekorrigering er fra 1. kvartal 2019 også tatt i bruk i NHOs sykefraværsstatistikk. SSB begynte med det fra 4. kvartal 2018. Det tydeligere sesongmønsteret i serien som ikke er feriekorrigert gir bedre kvalitet på sesongjusteringen fordi det blir lettere å fange opp sesongmønsteret. Den feriekorrigerte sykefraværsprosenten er større enn den som ikke er feriekorrigert – og forskjellen er klart størst i 3. kvartal. Dette kommer av at ferieuttaket er størst i 3. kvartal som følge av sommerferien. I tillegg til at nivået endres noe når man fjerner feriekorrigeringen, blir sesongsvingningene større og sesongmønsteret blir tydeligere. I tallserien med feriekorrigering er prosenten for 3. kvartal ofte på nivå med den for 4. kvartal, noen få ganger til og med høyere. I tallserien uten feriekorrigering er derimot sykefraværet klart lavest i 3. kvartal hvert år og høyest i enten 1. eller 4. kvartal.

 • Sykefraværsstatistikk 4. kvartal og året 2018

  Statistikken inneholder: Tidsserie for totalt sykefravær (egenmeldt og legemeldt) for NHO – alle næringer. Totalt sykefravær (egen- og legemeldt) for NHO områder. Legemeldt sykefravær for hovedområder av NHO – bedrifter. Legemeldt sykefravær for bransjegrupper i NHO

 • Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2018

  Sykefraværet i NHO bedrifter har i 3. kvartal et nivå på 5,4 prosent som gir en nedgang på 1,8 prosent på sykefraværet totalt, sammenlignet med 3. kvartal 2017. Egenmeldt har en økning på 1,2 prosent og legemeldt en nedgang på 2,2 prosent. Oljevirksomhet viser en kraftig nedgang på 9,9 prosent, og bygge- og anleggsvirksomhet en nedgang på 2,7 prosent. Det er store variasjoner i bransjene, noe sykefraværsstatistikken ved nærmere gjennomsyn viser.

 • Sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2018

  Sykefraværet i NHO bedrifter viser en nedgang og spesielt for industribedrifter, som har en nedgang på 5,2 prosent på det totale sykefraværet og det legemeldte går ned med 5,8 prosent. Det er næringsmiddel- og drikkevareindustrien som viser den sterkeste nedgangen.

 • Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2018

  Sykefraværsstatistikk for NHO – bedrifter 1. kvartal 2018. Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år.

 • Sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2017

  Sykefraværsstatistikk for NHO – bedrifter 4. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år.

 • Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2017

  NHOs sykefravær for 3. kvartal viser et nivå på 5,5 prosent på det totale sykefraværet, som er samme nivå som 3. kvartal 2016. Det legemeldte fraværet har en nedgang på 0,2 prosent og det egenmeldte har et nivå på 0,6 for begge kvartalene. Bygge- og anleggsvirksomhet har en nedgang på 0,6 prosent fra 3. kvartal 16, men det egenmeldte har en økning på 6,1 prosent. Bransjer innen oljesektoren har en økning fra 3. kvartal 2016 på 5,2 prosent, som viser at sektoren har en trend mot et høyere sykefraværsnivå.

 • Sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2017

  Det totale sykefraværet for NHO bedrifter var i 2. kvartal 2017 på 5,2 prosent, som gir en økning på 3,2 prosent fra 2. kvartal 2016. Påsken var i 2. kvartal 2017 og i 1. kvartal i 2016, men sykefraværet var selv med påskeavvikling, høyere i 2. kvartal 2017 sammenlignet med 2. kvartal 2016. I 2016 var det totale fraværet på 5,0 prosent, som er det laveste nivåtallet NHOs medlemsbedrifter har hatt. Det egenmeldte fraværet er kommet med beregningene for sykefraværstallene igjen, og var i 2. kvartal på 0,6 prosent. Det egenmeldte fraværet i 2. kvartal i 2016 var også på et historisk lavt nivå og nede på 0,5 prosent, som gir en økning på 5,0 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Nivåtallet på det legemeldte fraværet var i 2. kvartal 2016 på 4,5 prosent og i 2. kvartal 2017 på 4,6. Et stabilt nivå, men som gir en økning på 3,0 %.

 • Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2017

  Sykefraværet økte med 3,5% fra samme kvartal forrige år og noe av økningen kan forklares med plasseringen av påsken. I 2016 var påsken i 1. kvartal, men i 2017 var den i 2. kvartal. Nivå på det legemeldte sykefraværet er 5% og vi skal tilbake til 3. kvartal 2014 for å finne samme nivå. Bedrifter innen industri har en økning på 6,3%. Det totale sykefraværet som også inneholder egenmeldt fravær, vil først bli publisert i 2. kvartal 2017.

 • Sykefravær kvartaler og året 2016

  Sykefraværsstatistikk for NHO-bedrifter kvartaler og året 2016. Med nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartal og år.

 • Sykefraværsstatistikk 2. kvartal 2016

  Sykefraværsstatistikk for NHO-bedrifter 2. kvartal 2016.

 • Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2016

  Sykefraværsstatistikk for NHO-bedrifter 1. kvartal 2016.