Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Vanlige arbeidssituasjoner der forskjellsbehandling skjer

Barn og ansatt i lek i barnehage. Foto.

Mange mener at de er diskriminert på grunn av kjønn, ofte som følge av graviditet, fødsel, adopsjon eller omsorgsoppgaver. Andre sentrale grunnlag for diskrimineringspåstander er etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

1) Ved graviditet i staben

Dersom arbeidstakeren er gravid, skal ha eller er i foreldrepermisjon, har vedkommende et vern mot diskriminering i arbeidslivet gjennom likestillings- og diskrimineringsloven. Det betyr at det er ulovlig å la graviditet eller foreldrepermisjon ha negativ innvirkning på arbeidsforholdet.

Diskrimineringsforbudet gjelder både fast ansatte, vikarer og andre midlertidig ansatte. Det gjelder også for arbeidsgivers valg og behandling av selvstendig næringsdrivende, samt innleide arbeidstakere.

Forbudet gjelder alle sider av et ansettelsesforhold, f. eks: 

 • Utlysning
 • Innkalling til intervju
 • Ansettelse
 • Lønnsplassering
 • Tildeling av arbeidsoppgaver
 • Permittering, oppsigelse og avskjed.
a) I rekrutteringsprosesser  

Det er diskriminering hvis du utelater en kandidat til en jobb, et oppdrag eller forlengelse av midlertidig stilling på usaklige forhold.

Forbudet mot diskriminering gjelder i alle stadier av ansettelsesprosessen, i utlysning, utvelgelse til intervju, under intervjuet, i rangering av kandidatene og ved beslutning om ansettelse. Dette reguleres i flere lover, som arbeidsmiljøloven kapittel 13 og  likestillings- og diskrimineringsloven som nevnt over. Under et jobbintervju bør du derfor unngå å spørre om

 • barneplanlegging og graviditet
 • hvordan foreldrepermisjon tenkes tas ut

Som arbeidsgiver kan du heller ikke innhente slike opplysninger på annen måte i ansettelsesprosessen. Det er også ulovlig å undersøke om arbeidssøkerens ektefelle/partner er gravid eller har planer om å få barn.

Det er imidlertid fullt lovlig å spørre om sivil status, antall barn og fritidsinteresser.

b) Ved omorganiseringer

Ved omorganiseringer oppstår det ofte spørsmål knyttet til medarbeidere som under omorganiseringen er fraværende i foreldrepermisjon. Som hovedregel har arbeidstakere rett til å komme tilbake til samme stilling og samme lønn etter endt foreldrepermisjon. Men - ansatte i permisjon har ikke sterkere krav på beskyttelse mot saklige omorganiseringer enn andre. Man har altså ikke noe særskilt vern mot endringer mens man er i foreldrepermisjon.

Det er diskriminering hvis du sier opp en medarbeider på grunn av graviditet eller foreldrepermisjon. Det kan heller ikke legges til grunn som kriterium ved permitteringer. Ved lovlig oppsigelse, men med fratredelse innenfor foreldrepermisjonen, må oppsigelsestiden forlenges tilsvarende.

2) Diskriminering av eldre arbeidstakere

Det er forbudt å diskriminere arbeidstakere på grunn alder. Forbudet mot diskriminering gjelder alle sider ved arbeidsforholdet, blant annet

 • utlysing av stilling
 • ansettelse
 • omplassering og forfremming
 • opplæring og annen kompetanseutvikling
 • lønns- og arbeidsvilkår
 • opphør av arbeidsforholdet (oppsigelse)

Som ellers er det kun usaklig forskjellsbehandling som er forbudt. Arbeidsgiver kan for eksempel ha en saklig grunn til ikke å ansette en arbeidstaker som på grunn av alder ikke kan forventes å utføre arbeidsoppgavene med tilstrekkelig grad av hensyn til helse og sikkerhet.

Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver å tilrettelegge virksomheten også etter alder. Dette kan innebære gjennomgang av rutiner, anskaffelse av hjelpemidler, omskolering, mv.

Samtidig vil eldre opparbeide seg rett til særlige arbeidstidsordninger. Spørsmål knyttet til dette og aldersgrenseregler kan du lese mer om her.

3) Religion på arbeidsplassen

Det norske arbeidslivet er multireligiøst, og arbeidsgivere må ta hensyn til at det kan være ulike livssyn og trosretninger på en arbeidsplass. Både myndigheter, organisasjoner og arbeidsgivere har ansvar for å tilpasse norske arbeidsplasser etter dette. Likestillings- og diskrimineringsombudet har laget en håndbok for å veilede i disse spørsmålene.