Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Fastsettelse av aldersgrenser i bedriften

Would you like this content in other languages?

See our English content 

How to translate webpages in the browser Google Chrome
  • On your computer, open Chrome.
  • Go to a webpage written in another language.
  • At the top, click Translate.
  • Chrome will translate the webpage this one time.

Not working? Try refreshing the webpage. If it's still not working, right-click anywhere on the page. Then, click Translate to [Language].

More information about how you can use Chrome to translate our content (google.com)

Disclaimer
Use of Google Chrome's translation function may lead to a change in content and/or the content taking on a different meaning compared to the original text on Arbinn. NHO accepts no liability for any errors in content as a result of using Google Chrome's translation function. Use the translation function at your own risk. 

Our legal conditions

Flere spørsmål og svar om aldersgrenser

Hvilke krav gjelder for varsel om fratreden?

Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden seks måneder i forkant. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varselet er kommet frem til arbeidstaker.

Hvilke regler gjelder hvis en privat bedrift er medlem i Statens pensjonskasse?

Private bedrifter med pensjonsordning i Statens pensjonskasse omfattes av Lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. Denne loven har en alminnelig aldersgrense på 70 år og ble ikke endret 1. juli 2015.

Hvilke ytelser opphører ved 67 år?

Arbeidsavklaringspenger, dagpenger og uførepensjon/uføretrygd kommer ikke til utbetaling lenger enn til 67 år.

Får man sykepenger etter 70 år?

Nei, personer over 70 år har ikke rett til sykepenger hverken fra arbeidsgiver eller fra NAV. Ansatte mellom 67 og 70 år har derimot rett til sykepenger hvis inntekten overstiger 2 G. Denne aldersgruppen kan få sykepenger fra NAV i opptil 60 dager, men bedriften dekker de 16 første dagene på samme måte for yngre ansatte. Husk at arbeidsgiver ikke må forskuttere sykepenger ut over folketrygdens 60 dager, da folketrygden kun refunderer inntil 60 dager.

Folketrygdens grunnbeløp (G)

Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av ytelsene i folketrygdloven. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert årFra 1. mai 2022 utgjør grunnbeløpet 111 477 kroner. 

Her er en oversikt over tidligere års grunnbeløp (nav.no) 

Hvor lenge er den ansatte dekket av personalforsikringsordningen?

Her kan reglene variere mellom de ulike dekningene og de ulike selskapene. Enkelte grenser kan også være avtalt mellom forsikringsselskapet og bedriften for den enkelte forsikringsordning. Vi anbefaler her at du sjekker hva som står i bedriftens forsikringsavtale eller med leverandøren. For lovbestemt yrkesskade/yrkessykdom er det ingen opphørsalder. For andre dekninger som for eksempel ulykkesdekninger og gruppeliv, kan avtalte grenser for eksempel være 67 år, 70 år eller høyere. Uføredekninger (annen sykdom) antas i de fleste tilfeller å ha en opphørsalder på 67 år.

Maler