Innhold

Kan en ansatt kreve å få vite hva en kollega tjener?

Artikkel

Penger

Foto: Øivind Haug

Dersom en ansatt mener seg diskriminert, kan han eller hun ha rett til innsyn i andre ansattes lønnsnivå.

For å ha rett til innsyn, er det et vilkår at arbeidstakeren har mistanke om at egen lønn er fastsatt på diskriminerende vis. I dette ligger for det første at man må mene seg diskriminert ut fra et av diskrimineringsgrunnlagene i de fire diskrimineringslovene – mao. må man mene seg behandlet ulikt f.eks. på grunn av kjønn, funksjonshemming, fordi man er homofil etc. Vær oppmerksom på at man ikke kan kreve innsyn på bakgrunn av mistanke om "urettferdig behandling"/at det er gitt "trynetillegg" el. Det er kun lovbeskyttede diskrimineringsgrunnlag som kan gi innsynsrett.

Merk at mistanke om aldersdiskriminering, diskriminering grunnet fagforeningstilknytning eller politisk syn, midlertidig- eller deltidsansettelse, ikke kan gi grunnlag for innsyn. Disse diskrimineringsgrunnlagene står i Arbeidsmiljølovens kapittel 13, og denne loven har ikke en bestemmelse om rett til innsyn.

Hva vil det si at det foreligger "mistanke"?

Videre er det et vilkår at det må foreligge en mistanke. Det skal imidlertid lite til for at slik mistanke kan sies å foreligge. Det er arbeidstakeren selv som vil avgjøre om det er grunn til mistanke, og det er presisert i lovens forarbeider at det ikke kan kreves noen nærmere begrunnet mistanke. Et minstevilkår er at den kollegaen arbeidstakeren sammenligner seg med, tilhører samme stillingskategori, har sammenlignbart arbeid eller utfører arbeid av samme verdi. Som eksempel på noe mistanken kan baseres på, nevner forarbeidene til lovbestemmelsene at arbeidstakeren er blitt kjent med at andre har fått lønnsopprykk, men ikke arbeidstakeren selv, og at dette altså skyldes diskriminering på grunn av kjønn, funksjonshemming etc. – se første avsnitt. Videre kan virksomhetens lønnsstatistikk gi grunnlag for slik mistanke.

Hva plikter arbeidsgiver å gi ut?

Arbeidsgiver må på forespørsel gi opplysninger om lønnsnivået til den eller de kollegene arbeidstakeren sammenligner seg med. Lønn omfatter både fastlønn og variable lønnselementer som ulike bonuser.

Videre plikter arbeidsgiver å opplyse om kriteriene for lønnsfastsettelsen til disse personene. Det vil omfatte kriterier for bonusfastsettelse. Arbeidsgiver skal imidlertid ikke gi sin vurdering av de individuelle prestasjonene til den man ber om opplysninger om. Det er viktig at arbeidsgiver er bevisst dette, idet en slik redegjørelse vil være problematisk i forhold til personvernet til kollegene. Det anbefales imidlertid å forklare arbeidstakeren som ber om innsyn grunnen til at man ikke redegjør nærmere for kollegaens individuelle forhold.  På denne måten kan man få frem at manglende opplysninger ikke er et forsøk på å holde tilbake informasjon som kan bidra til å oppklare en påstand om diskriminering. Det vil kunne være hensiktsmessig samtidig å forklare hvorledes arbeidstakerens egen lønn er fastsatt – hvordan kriteriene er anvendt på vedkommende.