Innhold

Kan en ansatt kreve å få vite hva en kollega tjener?

To kvinnelige kolleger snakker sammen

Arbeidsgiver må på forespørsel gi opplysninger om lønnsnivået til den eller de kollegene arbeidstakeren sammenligner seg med.

Dersom en ansatt mener seg diskriminert, kan han eller hun ha rett til innsyn i andre ansattes lønnsnivå.

For å ha rett til innsyn, er det et vilkår at arbeidstakeren har mistanke om at egen lønn er fastsatt på diskriminerende vis. I dette ligger for det første at den ansatte må mene seg diskriminert ut fra et av diskrimineringsgrunnlagene i de fire diskrimineringslovene.

Mistanke om ulik behandling med bakgrunn i dette kan gi rett til innsyn:

  • kjønn
  • funksjonshemming 
  • seksuell legning

Vær oppmerksom på at man ikke kan kreve innsyn på bakgrunn av mistanke om "urettferdig behandling", at det er gitt "trynetillegg", eller lignende. Det er kun lovbeskyttede diskrimineringsgrunnlag som kan gi innsynsrett.

Mistanke om diskriminering med bakgrunn i dette gir ikke grunnlag for innsyn:

  • alder
  • tilknytning til fagforening
  • politisk syn
  • midlertidig ansettelse
  • deltidsansettelse

Disse diskrimineringsgrunnlagene står i Arbeidsmiljølovens kapittel 13, og denne loven har ikke en bestemmelse om rett til innsyn.

Hva vil det si at det foreligger "mistanke"?

Videre er det et vilkår at det må foreligge en mistanke. Det skal imidlertid lite til for at slik mistanke kan sies å foreligge. Det er arbeidstakeren selv som vil avgjøre om det er grunn til mistanke, og det er presisert i lovens forarbeider at det ikke kan kreves noen nærmere begrunnet mistanke. Et minstevilkår er at den kollegaen arbeidstakeren sammenligner seg med, tilhører samme stillingskategori, har sammenlignbart arbeid eller utfører arbeid av samme verdi.

Som eksempel på noe mistanken kan baseres på, nevner forarbeidene til lovbestemmelsene at arbeidstakeren er blitt kjent med at andre har fått lønnsopprykk, men ikke arbeidstakeren selv, og at dette altså skyldes diskriminering på grunn av kjønn, funksjonshemming etc. – se første avsnitt. Videre kan virksomhetens lønnsstatistikk gi grunnlag for slik mistanke.

Hva plikter arbeidsgiver å gi ut?

Arbeidsgiver må på forespørsel gi opplysninger om lønnsnivået til den eller de kollegene arbeidstakeren sammenligner seg med. Lønn omfatter både fastlønn og variable lønnselementer som ulike bonuser.

Videre plikter arbeidsgiver å opplyse om kriteriene for lønnsfastsettelsen til disse personene. Det vil omfatte kriterier for bonusfastsettelse. Arbeidsgiver skal imidlertid ikke gi sin vurdering av de individuelle prestasjonene til den man ber om opplysninger om. Det er viktig at arbeidsgiver er bevisst dette, idet en slik redegjørelse vil være problematisk i forhold til personvernet til kollegene.

Det anbefales imidlertid å forklare arbeidstakeren som ber om innsyn grunnen til at man ikke redegjør nærmere for kollegaens individuelle forhold.  På denne måten kan man få frem at manglende opplysninger ikke er et forsøk på å holde tilbake informasjon som kan bidra til å oppklare en påstand om diskriminering. Det vil kunne være hensiktsmessig samtidig å forklare hvorledes arbeidstakerens egen lønn er fastsatt – hvordan kriteriene er anvendt på vedkommende.

Seks spørsmål om innsyn i lønnsopplysninger

Hvordan skal opplysningene gis?

Arbeidstakeren kan kreve at opplysningene gis skriftlig. Det er  imidlertid ikke noe i veien for at man blir enige om at dette gjøres på annen måte, f. eks. i en samtale mellom representant for bedriften og arbeidstakeren som ber om innsyn.

Hvem kan det kreves opplysninger om?

Det kan kun kreves opplysninger om ansatte hos samme arbeidsgiver. Videre gjelder innsynsretten bare i forhold til kolleger som tilhører samme stillingskategori, har sammenlignbart arbeid eller utfører arbeid av samme verdi.

Kan man nekte innsyn?

Det er ikke knyttet direkte sanksjoner til å unnlate å oppfylle plikten når lovens vilkår er oppfylt. Imidlertid vil en slik nektelse tale i arbeidsgivers disfavør i en eventuell senere klagesak for likestillings- og diskrimineringsombudet. Det vil da kunne bli opp til arbeidsgiveren å sannsynliggjøre at det likevel ikke foreligger diskriminering.

Har den som får innsyn taushetsplikt?

Ja. Det følger av lovbestemmelsene at arbeidstakeren har taushetsplikt om opplysningene som mottas. Arbeidsgiveren kan kreve at arbeidstakeren undertegner en taushetserklæring. Det er ingen egne sanksjoner for brudd på taushetsplikten, men et slikt brudd vil utgjøre et pliktbrudd i arbeidsforholdet og vil kunne gi grunnlag for personalmessig oppfølging.

En taushetserklæring kan for eksempel se slik ut:

Erklæring om taushetsplikt ved utlevering av lønnsopplysninger

NN mottok XX.MM.ÅÅ etter forespørsel av XX.MM.ÅÅ opplysninger om lønnsnivå og kriterier for lønnsfastsettelse for ansatt XX i BEDRIFT i medhold av likestillings- og diskrimineringsloven § 32. 

Undertegnede er gjort kjent med at opplysningene er taushetsbelagte i medhold av ovennevnte lov, og jeg erklærer ved dette at opplysningene ikke vil gis videre. Jeg er kjent med at brudd på taushetsplikten vil utgjøre et pliktbrudd i arbeidsforholdet mellom meg og BEDRIFT.

Jeg er videre gjort kjent med at ansatt XX blir informert om jeg har bedt om innsyn og hvilke opplysninger som er utlevert.

[Undertegnes av arbeidstaker som krever innsyn]

Skal den det gjelder informeres?

Ja – vedkommende skal informeres samtidig med at opplysningene gis. Det skal informeres om hvilke opplysninger som er utlevert og til hvem.