Innhold

Har den som får innsyn taushetsplikt?

Ja. Det følger av lovbestemmelsene at arbeidstakeren har taushetsplikt om opplysningene som mottas. Arbeidsgiveren kan kreve at arbeidstakeren undertegner en taushetserklæring. Det er ingen egne sanksjoner for brudd på taushetsplikten, men et slikt brudd vil utgjøre et pliktbrudd i arbeidsforholdet og vil kunne gi grunnlag for personalmessig oppfølging.

En taushetserklæring kan for eksempel se slik ut:

Erklæring om taushetsplikt ved utlevering av lønnsopplysninger

NN mottok XX.MM.ÅÅ etter forespørsel av XX.MM.ÅÅ opplysninger om lønnsnivå og kriterier for lønnsfastsettelse for ansatt XX i BEDRIFT i medhold av likestillings- og diskrimineringsloven § 32. 

Undertegnede er gjort kjent med at opplysningene er taushetsbelagte i medhold av ovennevnte lov, og jeg erklærer ved dette at opplysningene ikke vil gis videre. Jeg er kjent med at brudd på taushetsplikten vil utgjøre et pliktbrudd i arbeidsforholdet mellom meg og BEDRIFT.

Jeg er videre gjort kjent med at ansatt XX blir informert om jeg har bedt om innsyn og hvilke opplysninger som er utlevert.

[Undertegnes av arbeidstaker som krever innsyn]