Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Midlertidig forhøyet arbeidsgiveravgift: Tjenestepensjon og AFP inngår ikke i beregningsgrunnlaget

Foto: Pixabay

For 2023 er det vedtatt forhøyet arbeidsgiveravgift på fem pst. for lønnsinntekter og andre ytelser i den grad de overstiger kr 750 000 fra samme arbeidsgiver. Økningen vil medføre økte skattekostnader for mange bedrifter. Les mer om hva som inkluderes og ekskluderes fra beregningsgrunnlaget.

I avgiftsvedtaket § 3 femte ledd heter det:  "Når arbeidstaker fra samme arbeidsgiver mottar ytelser på mer enn 750 000 kroner, skal det i tillegg til satsene nevnt over regnes en ekstra avgift etter en sats på 5 pst. av det overskytende."

Finansdepartementet fastsatte den 20. desember 2022 i forskrift nærmere regler for beregning av den ekstra avgiften. Hvorvidt premie til AFP skal inngå i beregningsgrunnlaget fremgår ikke av forskriften, og NHO har derfor bedt Finansdepartementet om avklaring på dette.

Kollektive pensjonsordninger og AFP inkluderes ikke

I § 2 av forskriften utarbeidet av Finansdepartementet kommer det frem at arbeidsgivers premiebetaling og tilskudd til kollektiv tjenestepensjonsordning ikke skal regnes med i grunnlaget for forhøyet arbeidsgiveravgift. Etter skriftlig avklaring fra Finansdepartementet er det blitt bekreftet at tilskudd til privat AFP også er unntatt. Unntaket er begrunnet i hensyn til at arbeidsgivers premiebetaling og tilskudd til pensjonsordninger ikke lar seg individualisere på enkelte inntektsmottakere i a-meldingen.

Løpende pensjon over drift inkluderes

Etter henvendelse fra Finans Norge, bekrefter Finansdepartementet at løpende pensjon over drift derimot inngår i beregningsgrunnlaget for forhøyet arbeidsgiveravgift. Driftspensjon er individualisert og kan derfor inngå i grunnlaget for forhøyet arbeidsgiveravgift. Begrunnelsen gir med andre ord motsatt resultat her.

I grunnlaget for forhøyet arbeidsgiveravgift og beregningen av når grunnlaget overstiger 750 000 kroner, inngår med andre ord lønn, driftspensjon og alle andre ytelser og/eller fordeler som arbeidsgiver skal beregne arbeidsgiveravgift av. 

Innrapportering på a-meldingen

§ 3 i forskriften fremholder at rapporteringen av forhøyet arbeidsgiveravgift gjøres samlet på hele virksomheten gjennom a-meldingen. I forskriftens § 4 stadfester Finansdepartementet at forhøyet arbeidsgiveravgift kun beregnes og fastsettes for den delen av lønnsgrunnlaget som overskrider kr 750 000. I praksis innebærer dette at avgiftsøkningen kun beregnes fra den kalendermåned hvor fastsatt beløpsgrense overskrides. Avgiften fungerer dermed som en trinnskatt.