Innhold

Tilskuddsordning for bedrifter med utgifter til innreisekarantene

Mange bedrifter er påført kostnader som følge av reglene om innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft. Stortinget har derfor vedtatt en tilskuddsordning for bedrifter som har merkostnader som følge av innreisekarantene i forbindelse med covid-19. De nærmere reglene vil bli fastsatt i forskrift på et senere tidspunkt.

Ordningen kompenserer ikke for kostnader ved bruk av karantenehotell eller for arbeidstakere som gjennomfører karantene i egen bolig, kun for kostnader bedriften er påført ved selv å sørge for et "egnet oppholdssted". Ordningen er sektornøytral, og alle næringer som oppfyller vilkårene vil kunne søke. Tilskuddsordningen gjelder i hele Norge, også på Svalbard på særlige vilkår, for perioden fra 1. november 2020 til 28. februar 2021.


Vilkår for bedriften
 • Bedriften er registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret, og er skattepliktig til Norge
 • Bedriften har ansatte
  • gjelder ikke for enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap der foretakets inntekt er innehavers eller minst en av deltagernes hovedinntekt
 • Bedriften driver lovlig virksomhet, og er ikke under konkurs eller besluttet tvangsoppløst

  Vilkår for tilskudd
 • Foretaket har i perioden det søkes tilskudd for hatt merkostnader knyttet til krav om innreisekarantene i, eller i medhold av, smittevernloven.
 • Foretaket har i perioden som det søkes tilskudd for hatt arbeids- eller oppdragstakere som var underlagt krav om innreisekarantene etter smittevernreglene
 • Karanteneoppholdet er ikke gjennomført på karantenehotell
 •  Foretaket må som arbeids- eller oppdragsgiver ha vært ansvarlig for karanteneoppholdet
 • Karanteneoppholdene må ha vært gjennomført på "egnet oppholdssted" i henhold til smittevernreglene

  Tilskuddets størrelse
 •  Tilskudd beregnes etter antall arbeidstakere eller oppdragstakere under innreisekarantene.
 • Tilskuddet kan ikke overstige foretakets merkostnader knyttet til krav om innreisekarantene etter smittevernloven eller forskrift med hjemmel i smittevernloven.
 • Tilskudd ytes etter en fast dagsats per arbeids- eller oppdragstaker, men avkortes i tråd med foretakets merkostnader
 • Departementet vil i forskrift gi nærmere regler om beregning av tilskuddet, hvilke kostnader som omfattes, og beregning av merkostnader

  Søknader om tilskudd
 • Tilskudd gis etter søknad. Den som søker om tilskudd skal gi riktige og fullstendige opplysninger.
 • Søkeren skal opptre aktsomt og lojalt, og varsle tilskuddsmyndigheten om eventuelle feil.

Les mer om karantene