Innhold

Tilskuddsordning for bedrifter med utgifter til innreisekarantene

Mange bedrifter er påført kostnader som følge av reglene om innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft. Stortinget har derfor vedtatt en tilskuddsordning for bedrifter som har merkostnader som følge av innreisekarantene i forbindelse med covid-19.

Ordningen kompenserer ikke for kostnader ved bruk av karantenehotell eller for arbeidstakere som gjennomfører karantene i egen bolig, kun for kostnader bedriften er påført ved selv å sørge for et "egnet oppholdssted". Ordningen er sektornøytral, og alle næringer som oppfyller vilkårene vil kunne søke. Tilskuddsordningen gjelder i hele Norge, også for foretak på Svalbard på særlige vilkår, for perioden fra 1. november 2020 til 30. juni 2021. Se søknadsfrister nedenfor. 


Vilkår for bedriften
 • Bedriften er registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret, og er skattepliktig til Norge
 • Bedriften har ansatte
  • gjelder ikke for enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap der foretakets inntekt er innehavers eller minst en av deltagernes hovedinntekt
 • Bedriften driver lovlig virksomhet, og er ikke under konkurs, avvikling eller besluttet tvangsoppløst
 • Skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 skal være betalt.
 • Retten til tilskudd kan bortfalle dersom det i perioden etter 1. november 2020 fattes vedtak av en relevant tilsynsmyndighet, herunder Arbeidstilsynet, om alvorlige brudd på smittevernbestemmelser og arbeidsmiljøloven. 
 • Se andre vilkår (lovdata.no)

  Vilkår for tilskudd
 • Foretaket har i perioden det søkes tilskudd for hatt merkostnader knyttet til krav om innreisekarantene i, eller i medhold av, smittevernloven.
  • Med merkostnader menes kostnader som 
   • er knyttet til gjennomføringen av innreisekarantene,  
   • går utover kostnader foretaket normalt ville hatt som følge av bruk av utenlandsk eller annen tilreisende arbeidskraft, og  
   • følger direkte av tilpasninger foretaket har gjort for å overholde innreisekarantenebestemmelsene. 
  • Lønnskostnader til arbeids- eller oppdragstakere i innreisekarantene dekkes ikke av tilskuddsordningen.   
 • Karanteneoppholdet må ha blitt gjennomført i regi av eller etter avtale med søker og må ha blitt bekostet av søker 
 • Karanteneoppholdet må ha vært gjennomført i henhold til covid-19-forskriften kapittel 2A om forhåndsgodkjenning av innkvartering, som gjaldt fra 22. februar 2021.  
  • Karanteneoppholdet kan ikke være gjennomført på karantenehotell 
 • Arbeidet knyttet til innreisekarantenen det søkes om tilskudd for må ha blitt gjennomført på norsk territorium, på norskregistrert skip, i norsk økonomisk sone, eller på norsk sokkel.
 • Innreisekarantenen skal ha blitt gjennomført i fastlands-Norge. 

  Tilskuddets størrelse
 • Tilskuddet utgjør en sats på 1000 kroner per døgn per arbeids- eller oppdragstaker i innreisekarantene i tilskuddsperioden, begrenset oppad til foretakets merkostnader i tilskuddsperioden. 

 • Det utbetales tilskudd for maksimalt 20 karantenedøgn per arbeids- eller oppdragstaker i en tilskuddsperiode.

  Søknader om tilskudd

   

 • Tilskudd gis etter søknad. Den som søker om tilskudd skal bekrefte at opplysningene er riktige og at de kan dokumenteres. Les mer om hvilke krav som stilles til dokumentasjonen (Lovdata.no). Søkeren skal varsle tilskuddsmyndigheten om eventuelle feil.

 • Det kreves bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Kostnader til slik bekreftelse refunderes med 80 %, begrenset oppad til kr. 15.000,- per tilskuddsperiode, for de som får innvilget tilskudd.

 • Konsern kan søke om tilskudd samlet som om konsernet var ett foretak. Det gjelder egne regler for slike søknader, blant annet om at foretakene må oppfylle visse vilkår. Beløpsbegrensninger og avkortning gjelder som om konsernet var ett foretak.

 • Det sendes elektronisk søknad for de enkelte tilskuddsperiodene:

  • 1. november 2020 – 31. desember 2020 med søknadsfrist 30. september 2021

  • 1. januar 2021 – 28. februar 2021 med søknadsfrist 30. september 2021

  • 1. mars 2021 – 30. april 2021 med søknadsfrist 30. september 2021

  • 1. mai 2021 – 30.juni 2021 med søknadsfrist 31. oktober 2021
 • Tilskuddsordningen forvaltes av Brønnøysundregistrene. Søknadsportalen er åpen. Utbetaling av tilskudd skjer snarest og senest tre uker etter vedtak om tilskudd.
 • Opplysninger om tilskudd vil gjøres tilgjengelig på internett

Les mer om karantene

Les mer om ordningen (innreisekarantene.brreg.no)