Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Begjæring om egen konkurs i aksjeselskap

Selskaper kan komme i en situasjon hvor de er rettslig forpliktet til å begjære seg selv konkurs. Denne artikkelen skal ta for seg plikten for aksjeselskaper til å begjære seg selv konkurs, hvilken vurdering som må foretas og hvilket ansvar styremedlemmer har i en slik situasjon.

Plikt til å begjære oppbud – insolvens

Et aksjeselskap kan komme i en situasjon der det har en plikt til å slå seg selv konkurs – begjære oppbud. Plikten følger av straffeloven, som setter straff for å la være å begjære konkurs hvis virksomheten "klart går med tap" og man må innse at kreditorene ikke får oppgjør innen rimelig tid.

Et vilkår for å bli slått konkurs, er at selskapet er insolvent. Det betyr at:

1) skyldneren ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Hvis styret regner med at betalingsproblemene er midlertidige, er selskapet ikke insolvent.

2) skyldnerens gjeld overstiger verdien av hans eiendeler. Selskapet er heller ikke insolvent hvis styret regner med at selskapets eiendeler og inntekter kan gi full dekning til kreditorene, selv om dekningen blir forsinket fordi selskapet må selge eiendelene.

Styrets vurdering

Det kan være vanskelig for styret å vurdere om selskapet er insolvent. Dette gjelder særlig om svikten i inntekter er forbigående. Er det urealistisk at selskapet vil komme seg ut av problemene, må styret begjære oppbud.

Styret har likevel et handlingsrom til å komme til løsninger som gjør at man kan vente med en konkursbegjæring. Det kan tenkes at man får en avtale med kreditorene eller at det er egenkapital på vei fra eierne som kan tilsi at man bør vente. Mener styret at det er mulig å redusere selskapets kostnader, kan dette også telle med.

Det finnes eksempler på at det er gått flere måneder mellom insolvens og konkurs fordi styret har jobbet med realistiske løsninger for å unngå konkurs. I de fleste tilfellene har man mindre tid på seg.
Styret må i alle tilfeller regne med at det er realistisk å finne en løsning for selskapet.

Personlige ansvar for styremedlemmer

Styremedlemmer kan bli personlig ansvarlige for uaktsom opptreden som fører til at kreditorene taper penger. Dette tilsier at styret har mer intens og hyppig aktivitet når selskapet går dårlig.
Det er viktig å skaffe seg oversikten for å vurdere den økonomiske sitasjonen. Det kan også være fornuftig å dokumentere de vurderingene som blir gjort, slik at man i ettertid kan vise at man har opptrådt ansvarlig.

Beslutning om konkurs

Ender styret med en beslutning om å begjære oppbud, finnes det informasjon her om hvordan man gjør dette praktisk. Det er opp til domstolen å vurdere om konkurs skal åpnes. En begjæring om oppbud vil normalt bli akseptert av domstolen hvis selskapet erkjenner å være insolvent eller har stanset utbetalinger.

Les mer om konkurs her.