Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Krav til gode statlige tilsyn

samtale kollegaer arbeidsplass

Det offentlige skal føre tilsyn med bedrifter og sørge for at bestemmelsene i loven blir overholdt. NHO har jevnlig kontakt med myndighetene for hvordan dette gjennomføres.

 1. Statlige tilsyn skal ha god dialog med bedrifter og næringsliv
  God dialog mellom næringsliv og tilsyn forebygger at regelbrudd skjer. Tilsynene må legge til rette for god dialog i møte med bedriftene.

 2. Tilsynsaktiviteten skal være risikobasert
  NHO forventer at tilsynene prioriterer kontroll av virksomheter med høy risiko for alvorlige lovbrudd.  Seriøse bedrifter som over tid viser god etterlevelse av regelverket, bør kontrolleres sjeldnere.

 3. Tilsynsaktiviteten skal innrettes slik at bedriftene ikke blir unødig forstyrret i driften
  Hensynet til verdiskaping i bedriften må ivaretas. Tilsyn som er tyngende for driften skal unngås så langt det er mulig.

 4.  Statlige tilsyn skal tilby veiledning om regelverket
  Tilsynspersonell må på forespørsel kunne gi enkel veiledning om forståelsen av regelverket.

 5. Tilsynsrapporter skal bygge på riktig fakta, og forelegges bedriften før offentliggjøring
  Feil fakta i tilsynsrapporter kan påføre bedrifter økonomisk tap, især i form av tapt omdømme. Faren for at slike feil oppstår, må minimeres fra tilsynets side.

 6. Brudd på regelverk skal følges opp på forholdsmessig måte, med sikte på fremtidige forbedringer
  Tilsynene må ha en enhetlig vurdering av brudd og anvendelse av sanksjoner. Byrdefulle sanksjoner må forbeholdes alvorlige brudd på regelverket. Normalt vil en bedrift rette opp avvik fra regelverket på eget initiativ, når brudd er konstatert.

 7. Statlige tilsyn må forbedre seg over tid
  Samfunnet og især bedriftene bør få vite hvordan statlige tilsyn utvikler seg og presterer over tid. Blir den enkelte tilsynsetat bedre over tid, eller synker kvaliteten?

 8. Statlige tilsynsgebyrer må ikke bli høyere
  Næringslivet betaler om lag to milliarder kroner i ordinære tilsynsgebyrer. Gebyrene for konkrete myndighetshandlinger bør ikke bli høyere enn en indeksjustering tilsier. Overprisede gebyrer må reduseres.