Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Dette mener NHO om varsling

Kreativt digitalt arbeid. Foto.

Det skal ikke være slik i norske bedrifter at den som tar opp kritikkverdige forhold straffes - formelt eller uformelt.

Det er bra at varslere får et lovvern. For bedriftene er det samtidig viktig å utvikle en åpenhetskultur, der kritikkverdige forhold kan tas opp, diskuteres og løses. Da blir det mindre behov for varsling. Vi ønsker at en slik kultur skal gjennomsyre bedriftene, slik at problemene kan løses så tidlig som mulig, og nærmest der de oppstår. Vi ønsker også at bedriftene gir ansatte en kanal for å ta opp problemer i de tilfellene de ikke lar seg løse der og da.

NHO legger vekt på at:
  • Bedriftsledere etablerer en åpen bedriftskultur der det er aksept for å ta opp bekymringer og å reise kritikk. De ansatte i bedriftene må vite hvordan de kan ta opp kritikk på en konstruktiv måte. Bedriftens verdigrunnlag, etiske retningslinjer og ledelsespraksis må bygge opp under dette.
  • Ledere tar imot folk som varsler om kritikkverdige forhold på en ordentlig måte.
  • Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig. Viser det seg at kritikken er ubegrunnet må den som kommer med den få en ordentlig forklaring.
  • Ledelsen har også ansvar for å ta vare på den eller de det blir varslet om.
  • Bedriftsledere og tillitsvalgte sørger for at varslere ikke blir utsatt for negative reaksjoner. Dette er uakseptabelt, enten det skjer av ledere eller kolleger i bedriften.

Er din medarbeider virkelig en varsler i lovens forstand? Er varslingen forsvarlig? En drøftelse av hva som skal til finner du her.