Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Ansvar for HMS hos underleverandør

Person signerer dokument. Foto.

Flere bedrifter har avtaler med ulike underentreprenører som utfører arbeid på oppdrag fra dem. Hvilke krav stilles til bedriftene i forhold til HMS overfor disse entreprenørene?

I tillegg til egne ansatte, er oppdragsgiver/byggherren ansvarlig for at virksomheten er innrettet slik at ansatte hos underentreprenører/underleverandører er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. I dette ligger at bedriften eller dens ansatte ikke må representere en arbeidsmiljørisiko for andre personer som utfører arbeid, se arbeidsmiljølovens § 2-2.

Tydeliggjør i kontrakten:

  • hvem har hovedansvaret for at underleverandørs arbeidstakere følger gjeldende HMS-regler
  • oppdragsgivers rett til ettersyn av HMS-arbeidet hos underentreprenør

Det er viktig å tydeliggjøre i kontrakten mellom oppdragsgiver og underentreprenøren hvem som skal ha hovedansvaret for at underleverandørenes ansatte følger helse-, miljø- og sikkerhetsreglene på bedriften. Det vil som oftest være naturlig at det er underleverandøren som har hovedansvaret for egne arbeidstakere. Det innebærer blant annet at underleverandøren er ansvarlig for at egne arbeidstakere blir gjort kjent med regler og instrukser som gjelder på oppdragsgivers fabrikk/anlegg/eiendom, og at disse følges.

I kontrakten mellom oppdragsgiver og underentreprenør bør det også reguleres at oppdragsgiver har anledning til revisjon/ettersyn av HMS-arbeidet hos underentreprenøren, f.eks. gjennom vernerunder. Bedriften må i denne sammenheng vurdere hvor ofte man vil følge opp underentreprenørens HMS-arbeid.

Oppdragsgiver skal:

  • informere om gjeldende HMS-bestemmelser ved kontraktsinngåelse
  • gjøre bedriftens HMS-regler kjent for underleverandørs arbeidstakere
  • påse at underleverandørs arbeidstakere følger HMS-regler

Oppdragsgiver er forpliktet til å informere eksterne arbeidsgivere, underleverandører og andre samarbeidspartnere om gjeldende HMS-bestemmelser på bedriftens anlegg/område, fortrinnsvis ved kontraktsinngåelse. Dette kan f.eks. gjelde risikoområder, evakueringsmuligheter ved brann/ulykker, varsling og registering av personskader ol. Dette skal fortrinnsvis skje ved kontraktsinngåelsen.

I tillegg skal bedriftens HMS-regler gjennomgås og gjøres kjent for underleverandørens arbeidstakere før de starter arbeidet. Dette kan f.eks. gjøres ved at oppdragsgiver har laget et eget skriv/instruks som inneholder sikkerhetsregler og andre retningslinjer for eksternt personell. Instruksen bør utdeles for gjennomlesing og signering.

Oppdragsgiver skal påse at underleverandørens arbeidstakere følger ovennevnte instrukser/regler. Dette kan gjøres gjennom bedriftens ledere og vernetjeneste. Dersom bedriften som har bestilt oppdraget ser at det arbeides uten nødvendig verneutstyr eller at arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler ikke blir fulgt, bør dette straks tas opp med underentreprenøren, og det må iverksettes tiltak.