Innhold

Hva er seksuell trakassering?

Etter innføringen av den nye likestillings- og diskrimineringsloven har vi fått en definisjon av seksuell trakassering:

"Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom." Jf. Likestillings- og diskrimineringsloven § 13 tredje ledd.

Definisjonen inneholder både et subjektivt og et objektivt vilkår; oppmerksomheten må være uønsket, og finne sted med den hensikt eller virkning å krenke en annens verdighet, men det skal også foretas en vurdering av handlingens objektive grovhet.

Oppmerksomheten kan være verbal, ikke-verbal eller fysisk:

  • Verbal trakassering: Seksuelle hentydninger, forslag eller kommentarer om kropp, utseende eller privatliv.
  • Ikke-verbal trakassering: Nærgående blikk, kroppsbevegelser, visning av seksuelle bilder, blotting og liknende.
  • Fysisk trakassering: Omfatter alt fra uønsket berøring, klemming og kyssing til overgrep som voldtekt og voldtektsforsøk.

Å få tilsendt bilder eller videoer med seksuelt innhold via brev, telefon eller internett kan også omfattes. Det er ikke et krav av atferden er motivert av seksuelt begjær.

Oppmerksomheten må være uønsket. Det vil si at den verken må være velkommen eller gjensidig. Om seksuell oppmerksomhet er uønsket eller ikke, beror en subjektiv vurdering – ulike personer vil kunne ha ulik terskel for hva som er uønsket. I utgangspunktet må den som utøver oppmerksomheten bli gjort klar over at den er uønsket, men dette er ikke et absolutt krav. Ett eneste tilfelle kan utgjøre trakassering dersom oppførselen er tilstrekkelig alvorlig.

Oppmerksomheten må ha som formål eller virkning å være «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom». De nevnte virkningene er alternative vilkår, og det er derfor tilstrekkelig at ett av dem er oppfylt. Også uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom er omfattet. Det innebærer at også den mer vennligsinnede seksuelle oppmerksomheten kan være omfattet.

Det må foretas en helhetlig vurdering med utgangspunkt i den individuelle opplevelsen. I tillegg skal det også foretas en vurdering av handlingens objektive alvorlighetsgrad.