Innhold

Konflikter og trakassering på arbeidsplassen

Hva er seksuell trakassering og hvilke krav stilles til arbeidsgiver? Hvordan håndterer man konflikter på arbeidsplassen? Hvilke rutiner bør en arbeidsplass ha?

  1. Hva er seksuell trakassering?

    Hvor går grensen for hva som er straffbart og hva som kan få arbeidsrettslige konsekvenser? Hvilket ansvar har arbeidsgiver?

  2. Rutine for håndtering av konflikter og trakasseringstilfeller

    Handlingsprogram mot mobbing, seksuell trakassering og uakseptabel adferd.

  3. Hvordan håndtere mobbing, konflikter og seksuell trakassering på arbeidsplassen?

    Veileder for ledere som mottar varsel om konflikt, mobbing/trakassering, seksuell trakassering, og annen utilbørlig opptreden.

Konfliktløsing i et arbeidsforhold

Konflikter er en naturlig del av et arbeidsmiljø. Konflikten i seg selv er ikke en negativ arbeidsmiljøfaktor, men håndteres ikke konflikter, kan det vokse til et arbeidsmiljøproblem og i verste fall psykososiale problemer for de involverte.

NHO Reiseliv har sammen med Likestillingsombudet og flere av partene i arbeidslivet, utformet en veileder for forebygging og håndtering av seksuell trakassering. Dette er et nyttig verktøy for arbeidsgivere for å øke kunnskapen og bevisstheten rundt temaet.