Innhold

Hvilke krav er det til opplæring i bruk av verneutstyr?

Arbeidsgiver skal før personlig verneutstyr tas i bruk:

  • informere arbeidstaker om hvilke farer det personlige verneutstyret beskytter mot.
  • sørge for at arbeidstaker får forståelig informasjon og nødvendig opplæring i bruk av det personlige verneutstyret.

(Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, §15-5)

Opplæring og informasjon bør også omfatte mulige forholdsregler arbeidstaker skal ta hvis det personlige verneutstyret under bruk ødelegges eller får nedsatt verneeffekt.

Riktig bruk og behandling av det personlige verneutstyret minsker faren for svekkelse av utstyrets verneeffekt og dermed skader på liv og helse hos arbeidstakeren. Der det er nødvendig bør arbeidsplassen være merket med skilting som angir bruk av verneutstyr.