Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Støy til ytre miljø

Lastebil i fart. Foto.

Når støy blir forurensing: Driver du en virksomhet så skal du ha en oversikt over det støynivået som virksomheten genererer.

Da må du kartlegge støyen din. 

Miljødirektoratet beskriver støy som en forurensing etter forurensningsloven. Målet til miljøvernstyresmaktene er at støyproblem skal forebygges og reduseres slik at hensyn til menneskers helse og trivsel blir ivaretatt.

Miljødirektoratet regulerer området ytre støy og støy som forurensing. De har laget en veiviser til støyregelverket knyttet til området "ytre støy" og "støy som forurensing". (Mdir.no).  Det er viktig å ha kartlagt sitt eget støynivå for å forholde seg riktig til dette regelverket. 

Det er flere ulike typer regelverk og krav som setter rammene for akseptabelt støynivå. Kravene til eksisterende virksomhet og de kravene etablering av ny virksomhet møter, er ulike. Dersom "du" støyer, er det viktig at du følger med på reguleringsplaner og planbestemmelser i det området du har virksomheten. Du må holde et øye med rammebetingelsene for din virksomhet – anlegges det et sykehjem, boligfelt eller barnehage i din nærhet kan det medføre at din virksomhet får strengere krav til støynivået.

Støy er et av de forholdene som fører til mange klager på bedrifter fra omgivelsene. I mange henseender er det relativt enkelt for bedriften å redusere støyplagen til omgivelsene. Dette kan for eksempel gjøres ved å legge om rutiner og arbeidsformer slik at naboer blir skjermet. Det kan være vanlige installasjoner som vifter for ventilasjonsanlegg, eller det kan være transport inn til bedriften av varer eller leveranser ut. Vi har likevel flere eksempler der det kreves større investeringer for å redusere støyen, og der virksomheten får kraftige innstramminger for sin drift. Det er også egne regler for søn- og helligdager. Har du en virksomhet som har utslippstillatelse fra miljømyndighetene kan du også ha egne krav til støyforurensing.

 I 2007 ble det fastsatt nye nasjonale støymål: 
"1) Støyplaga skal reduserast med 10 prosent innan 2020 i forhold til 1999.
2) Talet på personar utsett for over 38 dB innandørs støynivå skal reduserast med 30 prosent innan 2020 i forhold til 2005.

Det fyrste målet er retta mot den generelle støyplaga i Noreg, mens det andre målet er retta mot dei som er utsette for dei høgste støynivåa." (Kilde: Miljødirektoratet).

Disse målene er nå under revisjon.