Innhold

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte hjemmekontor?

Mann med pc

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å arbeide hjemmefra?

Flere bedrifter har i forbindelse med koronapandemien pålagt ansatte å jobbe hjemmefra. I denne artikkelen gjennomgår vi sentrale vurderinger ved arbeid fra hjemmekontor.

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte hjemmekontor?

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke adgangen til å pålegge ansatte hjemmekontor. Dette kan likevel være regulert i arbeidsavtale eller arbeidsreglement/personalhåndbok m.m.

Selv om hjemmekontor ikke er regulert, vil arbeidsgiver i kraft av styringsretten kunne pålegge ansatte å arbeide midlertidig på hjemmekontor. Arbeidsgivers styringsrett kan begrenses av arbeidsavtalen, lovbestemmelser, tariffavtaler og allmenne saklighetsnormer. Hvor langt styringsretten rekker må vurderes konkret.

I en situasjon hvor det fra myndighetenes side pålegges å legge til rette for bruk av hjemmekontor, vil en ansatt som utgangspunkt ikke ha saklig grunn til å nekte midlertidig arbeid fra hjemmekontor.

Dersom en ansatt har innsigelser mot å bruke hjemmekontor, f.eks. grunnet helsemessige utfordringer, anbefaler vi i første rekke dialog for å finne en praktisk løsning. Ved behov for bistand i slike vurderinger, anbefaler vi at du kontakter advokat i din landsforening i NHO. Se også veileder for oppfølging av ansatte på hjemmekontor.

Arbeidsgivers pålegg om bruk av hjemmekontor innebærer en midlertidig endring av arbeidsstedet. De øvrige rettighetene og pliktene som følger av arbeidsavtale, lov, tariffavtale m.m. vil i utgangspunktet også gjelde ved hjemmearbeid, herunder arbeidsoppgaver, arbeidstid, lønn m.m.Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem gjelder for "arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem", med mindre arbeidet er "kortvarig eller tilfeldig". Det betyr at hjemmekontorordningen må ha en viss varighet, fasthet og omfang for at forskriften skal regulere hjemmearbeidet. Les mer om dette her.

Nasjonal anbefaling

Regjeringen anbefaler hjemmekontor for alle som har mulighet.

Få en oversikt over nasjonale tiltak


Kommunale reguleringer

Merk at enkelte kommuner kan ha andre og strengere reguleringer, som f.eks. et påbud om hjemmekontor i kommunen så langt det er praktisk mulig. Det er derfor viktig å sette seg inn i hva som gjelder i din kommune i tillegg. 

Få en oversikt over kommunale reguleringer her.

 

Hvordan ivareta ansattes arbeidsmiljø ved hjemmearbeid?

Arbeidsgiver skal, så langt det er praktisk mulig, forsikre seg om at arbeidsforholdet er fullt forsvarlig ved hjemmearbeid. Dette betyr blant annet at arbeidsgiver må forsøke å forebygge at arbeidstaker utsettes for plager, skader eller sykdom. Hvor langt denne plikten rekker, må likevel vurderes konkret. Her vil både forhold på arbeidsgiver og arbeidstakers side kunne ha betydning for vurderingen av hvor langt plikten rekker.

Selv om ordningen med hjemmekontor er midlertidig, er det foreløpig uklart hvor lenge situasjonen vil vedvare. Virksomheter som er pålagt hjemmekontor,  vurderer å pålegge hjemmekontor, eller som allerede har innført hjemmekontor, skal involvere verneombudarbeidsmiljøutvalget (AMU) og tillitsvalgtapparatet i det løpende HMS-arbeidet.

Hvilke rammer gjelder: 
 • Arbeidsgiver skal så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdet er fullt forsvarlig ved hjemmearbeid. Hvor langt denne plikten rekker må vurderes konkret.
 • Planlegging og oppfølging av kartlegging og risikovurdering skal og bør gjennomføres i samarbeid og i dialog med verneombud og tillitsvalgt 
 • Verken arbeidsgiver, verneombud og/eller tillitsvalgt har tilgang til hjemmearbeidsplassen uten at det er inngått særskilt avtale om dette  
 • Ansatte har et selvstendig ansvar for å medvirke til å forebygge ulykke og helseskader, og følge pålegg fra arbeidsgiver og myndigheter, samt melde fra om farlige forhold, skade og sykdom.  
 • Det er en lederoppgave å følge opp ansattes arbeidssituasjon, se også veileder om oppfølging på hjemmekontor. 
Hvordan bør arbeidsgiver tilrettelegge på hjemmekontor?

Det er ikke konkrete krav til å kjøpe inn ekstra utstyr til hjemmekontor. For å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø bør imidlertid arbeidsgiver kartlegge behov for utsyr, og ha en dialog med arbeidstaker om deres arbeidssituasjon, arbeidsmiljø, fysiske forhold og utstyr, samt andre faktorer som påvirker (for eksempel balanse jobb/fritid). Eksempel på samtaleguide som kan benyttes.   

Det er viktig både for arbeidsgiver og arbeidstaker å være oppmerksom på at vi nå er i en unntakstilstand hvor mange er pålagt å arbeide hjemmefra. Dette er ikke en ønsket situasjon for noen av partene, og tett samarbeid og dialog er ekstra viktig i slike situasjoner. Vår anbefaling er å forsøke å oppnå et godt samarbeid mellom bedrift, tillitsvalgt, verneombud og ansatte, for å finne gode løsninger som ivaretar både bedriftens og de ansattes behov. 

I noen tilfeller er det gjerne rom for at ansatte gis mulighet til å ta med seg ergonomisk eller annet tilpasset utstyr til hjemmekontoret (kontorstol, skrivebord, PC-skjerm, tastatur, mus e.l.) dersom dette er praktisk mulig. Vi anbefaler at arbeidsgiver og arbeidstaker avklarer behov og muligheter seg imellom.   

Koronapandemien har vist oss at det kan komme nye perioder hvor hjemmekontor blir pålagt for mange.  Det kan derfor være hensiktsmessig å legge til rette for et produktivt arbeidsmiljø på hjemmekontor. Dette kan på sikt bidra til å skape forutsigbarhet, og gjør det enklere å tilpasse raskt ved endringer i smittesituasjonen. 

Fordeler med godt tilrettelagt hjemmekontor:  
 • Kan bidra til å forebygge sykdom og skade 
 • Kan medføre økt fleksibilitet og produktivitet i fremtiden
Momenter å vurdere ved et eventuelt behov for fysisk tilrettelegging av hjemmekontoret: 
 • Hyppighet/omfang: I hovedsak hjemme eller i hovedsak kontoret. 
 • Type arbeidsoppgaver og aktivitet på kontoret: Intens jobbing foran skjerm, eller samhandling, prosjektmøter og workshops med mindre behov for tilrettelagt fast plass.
 • Individuelle behov hos den enkelte ansatte
 • Virksomhetens likviditet 

Tilpasning av arbeidsutstyr på hjemmekontor bør gjøres basert på individuelle behov i samarbeid med arbeidstakeren.

Hvor mye utstyr skal man ha /kan man forvente på hjemmekontor?  

Utgangspunktet er at arbeidsgiver skal stille nødvendig arbeidsutstyr til disposisjon. Arbeidsgiver må sørge for at den ansatte har nødvendig utstyr tilgjengelig for å utføre de arbeidsoppgaver den ansatte blir satt til å løse. Ansatte skal ikke påføres ekstra utgifter til arbeidsutstyr for å kunne arbeide hjemmefra. Samtidig kan man heller ikke forvente å ha tilsvarende utstyr hjemme som man har på arbeidsplassen. Det er derfor viktig å ha dialog om hva som faktisk er de reelle behov og muligheter. Dersom det ikke er mulig å løse de ordinære oppgavene fra hjemmekontor, kan arbeidsgiver gi andre arbeidsoppgaver enn den ansatte vanligvis har.

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidsforholdene på hjemmekontoret er fullt forsvarlig, herunder forebygge at arbeidstaker utsettes for plager, skader eller sykdom. Arbeidsgiver skal derfor så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdet er fullt forsvarlig ved hjemmearbeid. Hvor langt denne plikten rekker må vurderes konkret.

Ansatte som har behov for særskilte tilretteleggingstiltak kan f.eks. gis mulighet til å ta med seg ergonomisk eller annet tilpasset utstyr til hjemmekontoret (kontorstol, skrivebord, PC-skjerm, tastatur, mus e.l.) dersom dette er praktisk mulig. Vi anbefaler at arbeidsgiver og arbeidstaker avklarer dette seg imellom. 

Selv om ordningen med hjemmekontor er midlertidig, er det foreløpig uklart hvor lenge situasjonen vil vedvare. Virksomheter som vurderer å pålegge hjemmekontor, eller som allerede har innført hjemmekontor, skal involvere verneombud, arbeidsmiljøutvalget (AMU) og tillitsvalgtapparatet i det løpende HMS-arbeidet.

Spørsmål om fordelsbeskatning:

I de tilfeller hvor det er aktuelt å kjøpe inn nytt utstyr til hjemmekontorer er det greit å kjenne til at det gis skattefritak for enkelte nødvendige naturalytelser som mottas som følge av koronasituasjonen. I følge Skatteetaten vil midlertidige og forholdsmessige tiltak som iverksettes for å begrense smitte av koronaviruset, og for å opprettholde driften til arbeidsgiver (f.eks. gjennom hjemmekontor), som et klart utgangspunkt, ikke utløse skatteplikt for arbeidstakere. Det vil derved heller ikke oppstå rapporterings- eller arbeidsgiveravgiftsplikt i disse tilfellene. Skatteetaten har kommet med en mer detaljert samleuttalelse om hjemmekontor og skatt, hvor også spørsmål om kostnader til reiser og mat omtales.  Se skatteetaten.no for oversikt.

Se også skatteetaten.no om skattlegging av ansatte under korona.

Er ansatte dekket av yrkesskadeforsikringen ved arbeid på hjemmekontor?

Dersom det er avtalt at den ansatte skal ha arbeidssted hjemme vil yrkesskadeforsikringen også gjelde her dersom det oppstår yrkesskader i forbindelse med arbeid. Les mer om forsikring på hjemmekontor her.