Innhold

Hvilke regler gjelder ved bruk av hjemmekontor?

Mann med pc

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte å arbeide hjemmefra?

Styringsrett, arbeidsmiljø og tilbakeføring til arbeidsplassen: Flere bedrifter har i forbindelse med koronapandemien pålagt ansatte å jobbe hjemmefra. I denne artikkelen gjennomgår vi sentrale vurderinger ved arbeid fra hjemmekontor og hvilke regler som gjelder ved tilbakeføring av ansatte til det ordinære arbeidsstedet.

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte hjemmekontor?

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke adgangen til å pålegge ansatte hjemmekontor. Dette kan likevel være regulert i arbeidsavtale eller arbeidsreglement/personalhåndbok m.m.

Selv om hjemmekontor ikke er regulert, vil arbeidsgiver i kraft av styringsretten kunne pålegge ansatte å arbeide midlertidig på hjemmekontor. Arbeidsgivers styringsrett kan begrenses av arbeidsavtalen, lovbestemmelser, tariffavtaler og allmenne saklighetsnormer. Hvor langt styringsretten rekker må vurderes konkret.

I en situasjon hvor helsemyndighetene eller andre myndigheter anbefaler eller pålegger virksomhetene å legge til rette for bruk av hjemmekontor, vil en ansatt som utgangspunkt ikke ha saklig grunn til å nekte midlertidig arbeid fra hjemmekontor. Dersom en ansatt har innsigelser mot å bruke hjemmekontor, f.eks. grunnet helsemessige utfordringer, anbefaler vi i første rekke dialog for å finne en praktisk løsning. Ved behov for bistand i slike vurderinger, anbefaler vi at du kontakter advokat i din landsforening i NHO. Se også veileder for oppfølging av ansatte på hjemmekontor.

I enkelte kommuner foreligger det egne forskrifter som påbyr bruk av hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivers pålegg om bruk av hjemmekontor innebærer en midlertidig endring av arbeidsstedet. De øvrige rettighetene og pliktene som følger av arbeidsavtale, lov, tariffavtale m.m. vil i utgangspunktet også gjelde ved hjemmearbeid, herunder arbeidsoppgaver, arbeidstid, lønn m.m.

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem gjelder ikke så lenge hjemmearbeidet er "kortvarig og tilfeldig". Derfor gjelder altså ikke denne forskriften for de aller fleste hjemmekontor som skyldes koronasituasjonen.  

Hvordan ivareta ansattes arbeidsmiljø ved hjemmearbeid?

Arbeidsgiver har ansvaret for at arbeidsforholdene på hjemmekontoret er fullt forsvarlig, herunder forebygge at arbeidstaker utsettes for plager, skader eller sykdom. Arbeidsgiver skal derfor så langt det er praktisk mulig forsikre seg om at arbeidsforholdet er fullt forsvarlig ved hjemmearbeid. Hvor langt denne plikten rekker må vurderes konkret.

Ansatte som har behov for særskilte tilretteleggingstiltak kan f.eks. gis mulighet til å ta med seg ergonomisk eller annet tilpasset utstyr til hjemmekontoret (kontorstol, skrivebord, PC-skjerm, tastatur, mus e.l.) dersom dette er praktisk mulig. Vi anbefaler at arbeidsgiver og arbeidstaker avklarer dette seg imellom. 

Selv om ordningen med hjemmekontor er midlertidig, er det foreløpig uklart hvor lenge situasjonen vil vedvare. Virksomheter som vurderer å pålegge hjemmekontor, eller som allerede har innført hjemmekontor, skal involvere verneombud, arbeidsmiljøutvalget (AMU) og tillitsvalgtapparatet i det løpende HMS-arbeidet.

Hvilke føringer foreligger fra myndighetene om bruk av kontor vs. hjemmekontor?

Nasjonalt
Hensikten med myndighetenes tiltak er å redusere smittefare ved å redusere antallet mennesker som møtes og reiser kollektivt samtidig.

Gjeldende råd fra myndighetene oppdatert 5. november: 
Det er ikke innført nye, nasjonale retningslinjer om bruk av hjemmekontor siden 7. august. 

Men påbud om hjemmekontor er et aktuelt virkemiddel som kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk kan / har innført. Det kan i perioder derfor være mange lokale forskrifter med påbud om bruk av hjemmekontor. Det er derfor viktig å sette seg inn i regionalt og lokalt regelverk i tillegg til de nasjonale retningslinjene.

For arbeidsplassen gjelder fortsatt nasjonale råd fra myndighetene pr 7. august, i tillegg til evt lokalt regelverk:

"Arbeidsgiver bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. Arbeidsgivere oppfordres til å tilrettelegge for at halvparten så mange bruker kollektivtransport i rushtiden. Regjeringen oppfordrer i den sammenheng alle som har mulighet til å gå eller sykle til jobb, og det oppfordres også til å bruke hjemmekontor og forskjøvet arbeidstid når det lar seg gjøre."

Helsemyndighetene har også uttalt at hjemmekontor kun bør benyttes "der tjenesten kvalitetsmessig kan opprettholdes ved hjelp av digitale løsninger".


Lokale forhold
Etter hvert som situasjonen stabiliserer seg, vil det være behov for å planlegge eventuell tilbakeføring til arbeidsstedet. I denne vurderingen må du som arbeidsgiver først undersøke hva som er gjeldende råd fra myndighetene, i tillegg til å avklare om det foreligger lokale regler som f eks lokale forskrifter. Flere kommuner har lokale forskrifter som regulerer nettopp bruk av hjemmekontor, samt hva som må vurderes ved en tilbakeføring til arbeidsstedet.

Vi viser her til Oslo kommune som eksempel, men det finnes også lokale forskrifter i andre kommuner.

For Oslo kommune gjelder "Forskrift om forebygging av koronasmitte, Oslo kommune"

Vær oppmerksom på at andre lokale forskrifter kan ha andre retningslinjer for hva som skal hensyntas i en slik vurdering.