Innhold

NHO Pensjon

Vi har gjort det enkelt å få et godt pensjonstilbud til din bedrift. NHO Pensjon er en medlemsfordel levert av Storebrand.

Om NHO Pensjon

Hva er NHO Pensjon?

NHO Pensjon er medlemsfordel, levert av Storebrand, hvor våre medlemsbedrifter får tilgang til enkle, trygge og gode innskuddspensjonsløsninger.

NHO Pensjon vil blant annet:

  • Sikre bedriften en kostnadseffektiv ordning som er enkel for bedriften å etablere, og som i tillegg er enkel å administrere etter at ordningen er satt i gang.

  • Sørge for at små og mellomstore bedrifter nyter godt av felles forhandlingsmakt.

  • Sikre at markedet overvåkes slik at bedriftene over tid kan føle seg trygge på at de har konkurransedyktige vilkår, og at kundebetjening og administrative rutiner har den kvalitet som er lovet.

Hvordan bestille NHO Pensjon?

NHO Pensjon er en medlemsfordel levert av Storebrand. Storebrands pensjonsrådgivere står klare til å hjelpe deg med å bli en del av NHO Pensjon.

Du kan bestille et tilbud i Storebrands kjøpsløsning.

Hvem kan bli med i NHO Pensjon?

Alle bedrifter som er medlem i NHO kan bli med i NHO Pensjon. 

Hva kreves det av min bedrift for å benytte medlemsfordelen?

Det er en forutsetning at den enkelte bedrift avgir en fullmakt til NHO. Denne gjør at NHO kan fremforhandle markedets beste vilkår fordi NHO representerer mange bedrifter. For at din bedrift skal tilsluttes ordningen, må derfor bedriften gi NHO fullmakt til å reforhandle vilkårene, og eventuelt til å bytte leverandør. For dette tar NHO, og eventuelt den enkelte lands- og bransjeforening, et mindre servicegebyr.

Fullmakten til NHO kan når som helst trekkes tilbake, og medlemsbedriften vil da overføres til ordinære betingelser i Storebrand. 

Hvilke bedrifter passer NHO Pensjon for?

NHO Pensjon passer de aller fleste medlemsbedriftene i NHO, også for store medlemsbedrifter og de som har mer kompliserte pensjonsordninger og behov. 


Hvor mye må bedriften spare til pensjon?

Bedriften er pålagt å spare minst 2 prosent av lønn mellom 1-12 G til obligatorisk tjenestepensjon (OTP), dersom du har minst to personer som hver jobber 75 prosent eller mer av full stilling. Samme regel gjelder også dersom:

  • Bedriften har minst én ansatt som ikke har eierinteresse i foretaket, og som har arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
  • Bedriften har ansatte som har arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, forutsatt at disse til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Folketrygdens grunnbeløp (G)

Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av ytelsene i folketrygdloven. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert årFra 1. mai 2022 utgjør grunnbeløpet 111 477 kroner. 

Her er en oversikt over tidligere års grunnbeløp (nav.no) 

Når bedriften har plikt til å ha tjenestepensjonsordning, skal alle arbeidstakere som har fylt 20 år og har en stillingsandel på 20 prosent eller mer meldes inn i ordningen fra første arbeidsdag.

Det er egne regler for selvstendig næringsdrivende. Storebrand har informasjon om hvilke pensjonsordning og forsikringer  som anbefales. 

Hva er vanlig i vår bransje?

Mange lurer på hvilken pensjonsordning som er mest vanlig for deres bransje. Storebrand har derfor tatt utgangspunkt i sine 23.000 bedriftskunder og regnet seg frem til den gjennomsnittlige pensjonsordningen i 22 ulike bransjer. På storebrand.no finner du bransjesnittet for din sektor.

 

Må sparingen være lik for alle ansatte i bedriften?

Ja, spareplanen må være lik for alle i bedriften. Men ettersom innskuddspensjon baserer seg på en prosent av lønnen, vil selve beløpet som spares til hver enkelt variere. Det er også mulig å ha en tilleggssats for lønn mellom 7,1 og 12 G.

Hva er innskuddsfritak?

Innskuddsfritak er en lovpålagt forsikringsdekning for alle bedrifter som har innskuddspensjon. Dekningen innebærer at den ansatte sikres fortsatt sparing til alderspensjon ved arbeidsuførhet. Sparing fra innskuddsfritaksdekningen stanser ved fylte 67 år.

Det er bedriften som betaler for sparing i perioden den ansatte mottar sykepenger. Dersom den ansatte går over på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, trer innskuddsfritaksdekningen inn og leverandøren overtar ansvaret for sparingen.

Kan den ansatte samle tidligere pensjonssparing i én avtale?

Både ja og nei: Dersom en tidligere arbeidsgiver har hatt ytelsesbasert pensjonsordning - link til storebrand.no, blir det utsendt en fripolise for opptjente pensjonsrettigheter på dette tidspunktet. Fripolisene kan du ikke slå sammen med andre produkter og det er for tiden ikke et marked for flytting.

Dersom en tidligere arbeidsgiver har hatt innskuddsbasert pensjonsordning - link til storebrand.no, blir det utsendt et pensjonskapitalbevis (PKB). Disse kan samles på ett sted. Ved å samle pensjonskapitalbevisene i NHO Pensjon og Storebrand får man lavere forvaltningskostnader, reduserte administrasjonskostnader og bedre totaloversikt. Ta kontakt på Storebrand.no for å samle pensjonskapitalbevis.

Egen portal for ansatte

Ansatte i bedrifter som har NHO Pensjon kan logge seg inn på sine personlige sider på Storebrand.no. Der kan de få en oversikt over avtalen, sjekke pensjonstallet sitt og endre spareprofil.

Ved å alltid ha oppdatert kontaktinformasjonen til de ansatte i bedriftsportalen på Storebrand.no, kan Storebrands rådgivere hjelpe deg med informasjon, oppfølging og rådgivning.

Er vi pålagt å ha yrkesskadeforsikring?

Ja. Du er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for dine ansatte, uavhengig av stillingsprosent. Dette er en forsikring som dekker tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade påført i arbeidssammenheng.

Yrkesskadeforsikring er tilgjengelig som en del av NHO Forsikring.

Derfor bør du velge NHO Pensjon

Svært gode betingelser

Ved å forhandle på vegne av hele NHO-fellesskapet med mer enn 30 000 bedrifter, har vi oppnådd betingelser som normalt er forbeholdt de aller største bedriftene. I tillegg følger NHO opp avtalen, slik at dere som medlemsbedrift kan være trygge på at avtalen er konkurransedyktig.

Markedets høyeste kundetilfredshet

Ifølge Norsk Kundebarometer/Barcode har NHO Pensjon markedets høyeste kundetilfredshet. Pensjonsspesialistene i Storebrand hjelper dere med råd og veiledning tilpasset både bedriftens og de ansattes behov. Dere får også tilgang til gode digitale løsninger som gjør det enkelt å administrere pensjonsordningen.

Konkurransedyktig avkastning

Bærekraftige og enkle investeringsløsninger som forventes å gi de ansatte konkurransedyktig avkastning på pensjonsinnskuddene. NHO Pensjon har ifølge Norsk Kundebarometer/Barcode markedets høyeste kundetilfredshet.

Markedets beste løsning for ansatte

De ansatte tilbys gode råd om pensjon og svært gode betingelser på blant annet pensjonskapitalbevis. Pensjon er et av de mest verdifulle ansattgodene. I Storebrand Fordel får bedriftens ansatte enkelt tilgang til all informasjon om sin pensjonsavtale, hjelp til å forstå hvor mye de får i pensjon den dagen de slutter å jobbe og gode råd om hvordan de med enkle grep kan oppnå en enda bedre pensjon. Ifølge Norsk Kundebarometer/Barcode er dette markedets beste ansattløsninger.

NHO Pensjon gir alle bedrifter like gode avtaler uansett størrelse, og uavhengig om bedriften er nyetablert eller veletablert. Midlene i NHO pensjon investeres etter strenge bærekraftskriterier.  

Ønsker du mer informasjon om NHO Pensjon tilpasset din bedrift? 

Storebrand og NHO Pensjon fornyer pensjonsavtalen – samtidig er utrullingen av egen pensjonskonto godt i gang. Tilbudet om NHO Pensjon i Storebrand er tilgjengelig for alle NHO-medlemmer og gir alle bedrifter de samme gode betingelsene – uansett størrelse. Det er gode pensjonsnyheter.