Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Arbeidsretten

et konferansebord med to mikrofoner.

Arbeidsrettens virksomhet reguleres i dag av arbeidstvistloven. Arbeidsretten er en særdomstol for rettstvister knyttet til tariffavtaler, det vil si avtaler mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.

Retten er i den enkelte sak sammensatt av en fast dommer og seks tilkalte meddommere. Tre er jurister. Fire er lekdommere. To av disse er oppnevnt etter forslag fra LO. To er oppnevnt etter forslag fra NHO.

Arbeidsrettens virkeområde er hovedsakelig følgende sakstyper:

  • tvister om tariffavtalers gyldighet, forståelse og eksistens
  • tvister om brudd på fredsplikten i arbeidslivet
  • tvister om erstatningsansvar i forbindelse med tariffbrudd og ulovlig arbeidsstans (streik)

Spesielt for Arbeidsretten er at dommene som hovedregel ikke kan påankes. Årsaken til dette er at tariffavtalen likevel etter en gitt periode vil være gjenstand for revisjon under tariffoppgjøret. Partene vil dermed få mulighet til å endre avtalens bestemmelser, dersom de er uenig i rettens tolkning av den gjeldende tariffavtalen.

Tvister om individuelle arbeidsavtaler (så som avskjed og  oppsigelse) behandles av de alminnelige domstoler.