Innhold

Hvem skal være med i OTP-ordningen?

Naturbilde fra en telttur ved en fjord. Foto.

Som hovedregel omfattes alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 20 år og har en stillingsprosent på 20 prosent eller mer. Det er i tillegg et krav at den ansatte er pliktig medlem i folketrygden.

Opptak skal gjelde fra første arbeidsdag eller fra det tidspunktet arbeidstakeren fyller alle opptaksvilkår, hvis dette inntreffer på et senere tidspunkt.

Hva er kravet til arbeidsdyktighet?

Det er ikke et krav at den ansatte er arbeidsdyktig for å ha rett på alderspensjonssparing. Ansatte skal meldes inn i ordningen uansett arbeidsdyktighet. Ansatte som ikke er 100 prosent arbeidsdyktige vil imidlertid ikke kunne omfattes av innskuddsfritaket eller andre eventuelle risikodekninger.

Man anses normalt som arbeidsdyktig dersom man er helt frisk til å arbeide i full stilling, uavhengig av om man faktisk er ansatt i full stilling.

Hva med sesongarbeidere?

Med sesongarbeid forstås arbeid som utføres periodisk i visse årstider ut fra naturgitte svingninger og forutsetninger. Sesongarbeidere kan tas opp i ordningen dersom det arbeid som er utført for bedriften i hvert av de tre siste år minst utgjør 20 prosent av fulltidsstilling.

Hva med vikarer?

En vikar er en person som erstatter en annen person i en avtalt tidsperiode, f.eks. erstatning for en som har ferie, er sykmeldt eller har permisjon. Kredittilsynet (Finanstilsynet) har uttalt at midlertidige ansatte på korte vikariater kan likestilles med sesongarbeidere mht. opptak i ordningen. 

Skal midlertidige ansatte være med i ordningen?

Ansatte som arbeider for en kortere periode, og som ikke kommer inn under definisjonen for vikar, skal behandles som øvrige faste ansatte. Disse skal meldes inn i ordningen, men vil ikke få med seg opptjente rettigheter hvis ansettelsesforholdet varer i mindre enn 12 måneder. Denne regelen faller bort fra 1. januar 2021 for bedrifter med innskuddspensjon. Da får ansatte som slutter pensjonskapitalbevis uavhengig av lengden på arbeidsforholdet.

Hva med ansatte som er eller skal i permisjon, eller permitterte ansatte?

Arbeidstakere som er eller skal ut i permisjon: Ansatte som er eller skal ut i lovbestemt permisjon for et fastsatt tidsrom, og som forutsettes å gjenoppta arbeid i foretaket etter endt permisjon, skal være medlem av pensjonsordningen i permisjonstiden.

For medlemmer som er eller skal ut i frivillig permisjon etter avtale er hovedregelen at disse ikke skal være medlem i pensjonsordningen.

Permitterte ansatte: For ansatte som er eller blir permittert som følge av driftsinnskrenkninger med videre, er hovedregelen at disse ikke skal være med i pensjonsordningen i permitteringsperioden

Skal syke ansatte være med i ordningen?

Ansatte som er syke når ordningen opprettes skal tas opp i pensjonsordningen. Disse blir kun omfattet av spareordningen, og ikke risikodekningen. 

Blir en ansatt, som kun er omfattet av spareordningen og ikke innskuddsfritaket, ufør (etter 12 måneder sykdom) kan han meldes ut av ordningen.

Blir en ansatt som er omfattet av innskuddsfritaket syk, skal han ikke meldes ut av ordningen.

Det er viktig at pensjonsleverandøren får beskjed fra bedriften når sykmeldingen nærmer seg 12 måneder, slik at de kan starte saksbehandling for innvilgelse av innskuddsfritak.

Retten til innskuddsfritak inntrer fra det tidspunktet den ansattes arbeidsevne har vært nedsatt med minst 20 prosent i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder. Innskuddsfritaket gis i forhold til graden av arbeidsudyktighet. Innskuddsfritaket blir månedlig tilført den ansattes pensjonskonto i innskuddsordningen. Innskuddsfritaket opphører senest ved oppnådd pensjonsalder.

Dersom bedriften har sendt inn melding til pensjonsleverandøren om at den ansatte er syk , og den ansatte senere friskmeldes og gjenopptar sitt arbeid, skal bedriften gi melding om dette til pensjonsleverandøren. Melding skal også sendes når ansatte som var syke da de ble meldt inn i pensjonsordningen, er blitt helt friskmeldt, slik at de skal omfattes av risikodekningen.