Innhold

Hvem skal være med i OTP-ordningen?

Naturbilde fra en telttur ved en fjord. Foto.

Som hovedregel omfattes alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 20 år og har en stillingsprosent på 20 prosent eller mer. Det er i tillegg et krav at den ansatte er pliktig medlem i folketrygden.

Opptak skal gjelde fra første arbeidsdag eller fra det tidspunktet arbeidstakeren fyller alle opptaksvilkår, hvis dette inntreffer på et senere tidspunkt.

Hva er kravet til arbeidsdyktighet?

Det er ikke et krav at den ansatte er arbeidsdyktig for å ha rett på alderspensjonssparing. Ansatte skal meldes inn i ordningen uansett arbeidsdyktighet. Ansatte som ikke er 100 prosent arbeidsdyktige vil imidlertid ikke kunne omfattes av innskuddsfritaket eller andre eventuelle risikodekninger.

Man anses normalt som arbeidsdyktig dersom man er helt frisk til å arbeide i full stilling, uavhengig av om man faktisk er ansatt i full stilling.

Hva med sesongarbeidere?

Med sesongarbeid forstås arbeid som utføres periodisk i visse årstider ut fra naturgitte svingninger og forutsetninger. Sesongarbeidere kan tas opp i ordningen dersom det arbeid som er utført for bedriften i hvert av de tre siste år minst utgjør 20 prosent av fulltidsstilling.

Hva med vikarer?

En vikar er en person som erstatter en annen person i en avtalt tidsperiode, f.eks. erstatning for en som har ferie, er sykmeldt eller har permisjon. Kredittilsynet (Finanstilsynet) har uttalt at midlertidige ansatte på korte vikariater kan likestilles med sesongarbeidere mht. opptak i ordningen. 

Skal midlertidige ansatte være med i ordningen?

Ansatte som arbeider for en kortere periode, og som ikke kommer inn under definisjonen for vikar, skal behandles som øvrige faste ansatte. 

Hva med ansatte som er eller skal i permisjon, eller permitterte ansatte?

Arbeidstakere som er eller skal ut i permisjon: Ansatte som er i lovbestemt permisjon for et fastsatt tidsrom, og som forutsettes å gjenoppta arbeid i foretaket etter endt permisjon, skal være medlem av pensjonsordningen i permisjonstiden. Medlemskap innebærer at bedriften fortsatt skal betale for sparing og innskuddsfritak, og eventuelle andre risikodekninger som uførepensjon.

For medlemmer som er i frivillig permisjon etter avtale, er hovedregelen at disse ikke skal være medlem i pensjonsordningen. Her meldes medlemmet ut og får et pensjonskapitalbevis.

Permitterte ansatte: For ansatte som er eller blir permittert, er hovedregelen at disse ikke skal være med i pensjonsordningen i permitteringsperioden

Les mer om innskuddspensjon og permitterte arbeidstakere. 

Skal syke ansatte være med i ordningen?

Ansatte som er syke når ordningen opprettes skal tas opp i pensjonsordningen. Disse blir kun omfattet av spareordningen, og ikke risikodekningen. 

Blir en ansatt, som kun er omfattet av spareordningen og ikke innskuddsfritaket, ufør (etter 12 måneder sykdom) kan han meldes ut av ordningen.

Blir en ansatt som er omfattet av innskuddsfritaket syk, skal han ikke meldes ut av ordningen.

Det er viktig at pensjonsleverandøren får beskjed fra bedriften når sykmeldingen nærmer seg 12 måneder, slik at de kan starte saksbehandling for innvilgelse av innskuddsfritak.

Retten til innskuddsfritak inntrer fra det tidspunktet den ansattes arbeidsevne har vært nedsatt med minst 20 prosent i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder. Innskuddsfritaket gis i forhold til graden av arbeidsudyktighet. Innskuddsfritaket blir månedlig tilført den ansattes pensjonskonto i innskuddsordningen. Innskuddsfritaket opphører senest ved oppnådd pensjonsalder.

Dersom bedriften har sendt inn melding til pensjonsleverandøren om at den ansatte er syk , og den ansatte senere friskmeldes og gjenopptar sitt arbeid, skal bedriften gi melding om dette til pensjonsleverandøren. Melding skal også sendes når ansatte som var syke da de ble meldt inn i pensjonsordningen, er blitt helt friskmeldt, slik at de skal omfattes av risikodekningen.

Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon

Hva skjer når den ansatte slutter?

Når den ansatte slutter, skal det normalt utstedes et pensjonskapitalbevis. Frem til 31.12.2020 er det et krav om minst 12 måneders medlemskap i innskuddspensjonsordningen for at den ansatte skal ha rett til å ta med seg sitt pensjonskapitalbevis. Hvis arbeidsforholdet opphører før det har gått 12 måneder, tilbakeføres midlene til bedriftens innskuddsfond.

Per ble ansatt i bedriften i august 2020, og slutter i desember 2020. Per omfattes derfor av de "gamle" reglene. Det betyr at han ikke får med seg sin pensjonsopptjening.

Den 1. januar 2021 fjernes kravet om minst 12 måneder ansettelsestid. Endringen innebærer at ansatte som slutter etter denne datoen får med seg sin pensjonskapital selv ved kortere ansettelsestid enn 12 måneder.

Kari ble ansatt i bedriften i august 2020, men slutter i januar 2021. Kari slutter etter den nye lovens ikrafttredelse, og vil derfor få med seg sin pensjonsopptjening.

Et pensjonskapitalbevis inneholder den kapital den ansatte har opptjent i løpet av tiden vedkommende har vært medlem av innskuddspensjonsordningen hos den enkelte arbeidsgiver.

Dette pensjonskapitalbeviset er en selvstendig avtale mellom den ansatte og pensjonsleverandøren. Det er den ansatte som er ansvarlig for kostnadene når arbeidsforholdet er avsluttet.

Pensjonskapitalbeviset kan flyttes til andre pensjonsleverandører, og har man flere kan disse slås sammen.

Hva er innskuddsfritak?

Innskuddsfritak er en lovpålagt forsikringsdekning for alle bedrifter som har innskuddspensjon. Dekningen innebærer at den ansatte sikres fortsatt sparing til alderspensjon ved arbeidsuførhet. Sparing fra innskuddsfritaksdekningen stanser ved fylte 67 år.

Det er bedriften som betaler for sparing i perioden den ansatte mottar sykepenger. Dersom den ansatte går over på arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, trer innskuddsfritaksdekningen inn og leverandøren overtar ansvaret for sparingen.

Obligatorisk tjenestepensjon: Hva med skatt?

Bedriften får fullt inntektsfradrag for innskudd og kostnader. De ansatte er fritatt for å lønnsinnberette både innbetalinger og avkastning. Utbetalt alderspensjon vil bli beskattet som pensjonsinntekt.

 

Obligatorisk tjenestepensjon: Må bedriftene betale arbeidsgiveravgift på innskuddet?

Ja, bedriften må betale arbeidsgiveravgift av innskuddet. 

Obligatorisk tjenestepensjon: Hva med vikarer?

En vikar er en person som erstatter en annen person i en avtalt tidsperiode, f.eks. erstatning for en som har ferie, er sykmeldt, eller har permisjon. Kredittilsynet (Finanstilsynet) har uttalt at midlertidige ansatte på korte vikariater kan likestilles med sesongarbeidere mht. opptak i ordningen.

Obligatorisk tjenestepensjon: Hva med sesongarbeidere?

Med sesongarbeid forstås arbeid som utføres periodisk i visse årstider ut fra naturgitte svingninger og forutsetninger. Sesongarbeidere skal tas opp i ordningen dersom det arbeid som er utført for bedriften i hvert av de tre foregående årene før etablering av pensjonsordningen minst utgjør 20 % av fulltidsstilling.