Innhold

Hvem skal være med i OTP-ordningen?

Naturbilde fra en telttur ved en fjord. Foto.

Som hovedregel omfattes alle arbeidstakere i foretaket som har fylt 13 år og har rapporteringspliktig lønn. Det er i tillegg et krav at den ansatte er pliktig medlem i folketrygden.

Reglene for pensjon fra første krone og første dag gjelder fra 1. januar 2022, med overgangsperiode som gjaldt frem til 30. juni 2022.

Reglene innebærer at pensjonsordninger må ha sparing fra første krone (0 G), og at ansatte som er fylt 13 år og har rapporteringspliktig lønn skal meldes inn i ordningen.

Bedrifter som opprettet sin pensjonsordning før 1. januar 2022, måtte tilpasse seg reglene før 1. juli 2022. Bedrifter som oppretter sin pensjonsordning etter 1. januar 2022, må anvende reglene om pensjon fra første krone og første dag fra start. Les mer om disse endringene her.

 

Hva er kravet til arbeidsdyktighet?

Det er ikke et krav at den ansatte er arbeidsdyktig for å ha rett på alderspensjonssparing. Ansatte skal meldes inn i ordningen uansett arbeidsdyktighet. Ansatte som ikke er 100 prosent arbeidsdyktige vil imidlertid ikke kunne omfattes av innskuddsfritaket eller andre eventuelle risikodekninger.

Man anses normalt som arbeidsdyktig dersom man er helt frisk til å arbeide i full stilling, uavhengig av om man faktisk er ansatt i full stilling.

Hva med midlertidig ansatte og lærlinger?

Alle ansatte som er fylt 13 år og som har rapporteringspliktig lønn skal meldes inn i ordningen. Dette omfatter også midlertidige ansatte, som f.eks. sesongarbeidere og vikarer, og lærlinger.

Hva med ansatte som er eller skal i permisjon, eller permitterte ansatte?

Arbeidstakere som er eller skal ut i permisjon: Ansatte som er i lovbestemt permisjon for et fastsatt tidsrom, og som forutsettes å gjenoppta arbeid i foretaket etter endt permisjon, skal være medlem av pensjonsordningen i permisjonstiden. Medlemskap innebærer at bedriften fortsatt skal betale for sparing og innskuddsfritak, og eventuelle andre risikodekninger som uførepensjon.

For medlemmer som er i frivillig permisjon etter avtale, er hovedregelen at disse ikke skal være medlem i pensjonsordningen. Her meldes medlemmet ut og får et pensjonskapitalbevis. Det er bedriftens pensjonsavtale som regulerer dette.

Permitterte ansatte: For ansatte som er eller blir permittert, er hovedregelen at disse ikke skal være med i pensjonsordningen i permitteringsperioden. Det er bedriftens pensjonsavtale som regulerer dette. 

Les mer om innskuddspensjon og permitterte arbeidstakere. 

Skal syke ansatte være med i ordningen?

Ansatte som er syke når ordningen opprettes skal tas opp i pensjonsordningen. Disse blir kun omfattet av spareordningen, og ikke risikodekningen. 

Blir en ansatt, som kun er omfattet av spareordningen og ikke innskuddsfritaket, ufør (etter 12 måneder sykdom) kan han meldes ut av ordningen.

Blir en ansatt som er omfattet av innskuddsfritaket syk, skal han ikke meldes ut av ordningen.

Det er viktig at pensjonsleverandøren får beskjed fra bedriften når sykmeldingen nærmer seg 12 måneder, slik at de kan starte saksbehandling for innvilgelse av innskuddsfritak.

Retten til innskuddsfritak inntrer fra det tidspunktet den ansattes arbeidsevne har vært nedsatt med minst 20 prosent i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder. Innskuddsfritaket gis i forhold til graden av arbeidsudyktighet. Innskuddsfritaket blir månedlig tilført den ansattes pensjonskonto i innskuddsordningen. Innskuddsfritaket opphører senest ved oppnådd pensjonsalder.

Dersom bedriften har sendt inn melding til pensjonsleverandøren om at den ansatte er syk , og den ansatte senere friskmeldes og gjenopptar sitt arbeid, skal bedriften gi melding om dette til pensjonsleverandøren. Melding skal også sendes når ansatte som var syke da de ble meldt inn i pensjonsordningen, er blitt helt friskmeldt, slik at de skal omfattes av risikodekningen.