Innhold

Hva er obligatorisk tjenestepensjon (OTP)?

Kvinne jobber på Mac i en sofa hos bedriften Opera. Foto.

OTP er en tjenestepensjon alle bedrifter må opprette for sine ansatte så sant de faller innenfor tre kategorier. Se hvilke kategorier dette er og hva minimumskravet til innbetaling er.

Reglene for pensjon fra første krone og første dag gjelder fra 1. januar 2022, med overgangsperiode som gjaldt frem til 30. juni 2022.

Reglene innebærer at pensjonsordninger må ha sparing fra første krone (0 G), og at ansatte som er fylt 13 år og har rapporteringspliktig lønn skal meldes inn i ordningen.

Bedrifter som opprettet sin pensjonsordning før 1. januar 2022, måtte tilpasse seg reglene før 1. juli 2022. Bedrifter som oppretter sin pensjonsordning etter 1. januar 2022, må anvende reglene om pensjon fra første krone og første dag fra start. Les mer om disse endringene her.

Faller bedriften innenfor minst en av disse kategoriene må tjenestepensjon opprettes:

  1.  det er minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 % eller mer av full stilling.
  2.  det er minst en arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  3. det er personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 % eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk. 

Pensjonsordningen kan etableres som en innskuddspensjonsordning, en tjenestepensjonsordning/hybridpensjon eller en ytelsespensjonsordning.

Loven gjelder ikke for bedrifter som har pensjonsordning i henhold til lov eller tariffavtale for statlige eller kommunalt ansatte.


Minimumskrav til ordningen

Bedriften skal betale minimum 2 prosent innskudd av de ansattes lønn mellom 0 G og 12 G.

Folketrygdens grunnbeløp (G)

Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av ytelsene i folketrygdloven. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert årFra 1. mai 2022 utgjør grunnbeløpet 111 477 kroner. 

Her er en oversikt over tidligere års grunnbeløp (nav.no) 

I tillegg skal det tegnes forsikring for et innskuddsfritak. Innskuddsfritaket sikrer den ansatte alderspensjonssparing ved uførhet.

Alle omkostninger (administrasjon og forvaltning) knyttet til tjenestepensjonen skal betales av arbeidsgiver.

Kravene til pensjonsordning kan oppfylles ved å etablere innskudd-, hybrid- eller ytelsespensjonsordning.