Innhold

Dispensasjon fra streik

Kvinne leser på smarttelefon. Foto.

Fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan unntaksvis og i helt spesielle tilfeller, gi grunnlag for hel eller delvis dispensasjon fra streik.

Det gis ikke dispensasjon begrunnet i økonomiske forhold eller i konkurranseforhold mellom bedriftene. Dispensasjon kan bare innvilges dersom LO og NHO er enige.

En søknad må grunngis og minst inneholde opplysninger om; tariffavtale, hvilken landsforening man er medlem av, arbeidssted, hvilke arbeidsoppgaver, eventuelt hvilke navngitte arbeidstakere det søkes dispensasjon for og varighet.

I år er det samordet oppgjør, og da skal søknaden sendes til NHO sentralt. Søknaden sendes til dispensasjon@nho.no.