Innhold

Hvor mye overtid er tillatt?

Artikkel, Arbeidstid og ferie, Overtid og merarbeid

Person jobber på havna på natten. Foto.

Hovedregelen er at arbeid ut over den avtalte arbeidstiden bare er tillatt der hvor "det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov".

Når er det adgang til å arbeide overtid? Hvor mye overtid er tillatt?

 Arbeid utover alminnelig arbeidstid regnes som overtid, jf. definisjonen i Arbeidsmiljølovens § 10-6 (2).

Hovedregelen er at arbeid ut over den avtalte arbeidstiden bare er tillatt der hvor "det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov". Denne regelen dekker både de tilfellene der arbeidstiden følger Arbeidsmiljølovens bestemmelser om alminnelig arbeidstid, og de tilfellene hvor det i tariffavtale eller individuell arbeidsavtale er avtalt kortere arbeidstid.  Arbeid ut over avtalt arbeidstid, i tariffavtale eller individuelt avtalt, men innenfor lovens grense for alminnelig arbeidstid, kalles merarbeid. Slikt merarbeid foreligger f.eks. når en deltidsansatt jobber differansen mellom deltid og fulltid, så lenge vedkommende holder seg innenfor grensene for alminnelig arbeidstid og fulltidsstilling.

Vilkårene i loven om "særlig og tidsavgrenset behov"  kan f.eks. være oppfylt ved forbigående/kortvarig sykefravær eller annet forfall blant arbeidsstokken, akutte skader på maskineri eller en arbeidsstopp. Begrunnelsen for dette er at overtid og merarbeid ikke skal kunne brukes slik at det fremstår som et vanlig tillegg til den alminnelige arbeidstiden.

Overtidsarbeid er definert som arbeid ut over Arbeidsmiljølovens grenser for alminnelig arbeidstid, og det er i loven gitt regler for hvor mye overtid som er tillatt. Overtidsarbeid er etter loven begrenset til ti timer pr. sju dager, maksimalt 25 timer i fire sammenhengende uker, og 200 timer innenfor en periode på 52 uker. For tariffbundet virksomhet kan det avtales overtidsarbeid med utvidede grenser, med henholdsvis 20, 50 og 300 timer. Arbeidstilsynet kan samtykke til overtidsarbeid i særlige tilfeller med 20 timer pr. sju dager og 200 timer over en periode på 26 uker. Det er også gitt regler om begrensninger knyttet til samlet arbeidstid pr. dag og uke, og om unntak og gjennomsnittsberegning.           

Tariffavtalen eller den individuelle arbeidsavtalen kan ha en annen definisjon på hva som skal regnes som overtidsarbeid og når overtidsbetaling skal inntreffe. Ofte forekommer begreper som "etter endt ordinær arbeidstid", og det refereres til nedsatt arbeidstid, f.eks. fra 40 timer til 37,5 timer. Retten til overtidsbetaling vil dermed kunne inntreffe tidligere enn lovens definisjon av overtid. Denne forskjellen er viktig når antallet lovlige overtidstimer skal beregnes. Da er det lovens grenser for overtid som det skal tas utgangspunkt i.