Innhold

Sykt barn: Arbeidstakeres rett til permisjon hjemme

Kvinne og flere barn. Barna leker.

Fravær grunnet sykt barn kan dokumenteres med egenmelding i inntil tre påfølgende kalenderdager. Arbeidsgiver kan kreve legeerklæring dersom det er rimelig grunn til å tro at fravær ikke skyldes sykdom. (Illustrasjonsfoto).

Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år har arbeidstakere rett til permisjon for nødvendig tilsyn ved barns, eller barnepassers sykdom.

Antall permisjonsdager en arbeidstaker har rett til 

 • 10 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for ett til to barn.
 • 15 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for mer en to barn. 

Antall permisjonsdager en arbeidstaker som er aleneforsørger har rett til
 • 20 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for ett til to barn.
 • 30 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for mer enn to barn.

Når kreves legeerklæring?

Fravær grunnet sykt barn kan dokumenteres med egenmelding i inntil tre påfølgende kalenderdager. Fra den fjerde dagen kan arbeidsgiveren kreve at barnets, eller barnepasserens sykdom blir dokumentert med legeerklæring.

I motsetning til fravær grunnet egen sykdom, er det ingen begrensning i antall egenmeldinger man kan bruke ved sykt barn, ut over det maksimale antall sykt barn-dager pr. kalenderår.

Arbeidsgiver kan imidlertid kreve legeerklæring dersom det er rimelig grunn til å tro at fraværet ikke skyldes sykdom. Retten til permisjon når barnet er sykt er begrenset til den tiden som er nødvendig.

Arbeidstaker har uansett rett til permisjon når det ytes omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra NAV.


Kronisk syke og sykehus

I tilfelle barnet er kronisk syk, er langvarig syk, eller har nedsatt funksjonsevne, utvides antall dager med rett til fri til inntil 20 dager per kalenderår. Denne retten gjelder inntil barnet er fylt 18 år. I tillegg har arbeidstaker rett til permisjon for å delta i opplæring ved godkjent helseinstitusjon eller offentlig kompetansesenter for å kunne ta seg av og behandle barnet.

Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon når barnet blir innlagt i helseinstitusjon og arbeidstaker oppholder seg på institusjonen, samt for senere oppfølging. Denne permisjonsretten kommer i tillegg til det som er beskrevet over i dette punkt.

En deltidsansatt har samme rettighet som en fulltidsansatt. Det betyr at en arbeidstaker har rett til 10 dager permisjon selv om vedkommende kun arbeider annenhver dag.

Rett til stønad ved barn eller barnepassers sykdom

Etter folketrygdloven kapittel 9 kan man søke det offentlige lønn om stønad for å dekke bortfall av pensjonsgivende inntekt ved sykt barn. Dette kalles omsorgspenger. Det ytes ikke stønad til medlem som er fylt 70 år.

Arbeidsgiver yter omsorgspenger dersom arbeidsforholdet har vart i minst fire uker (opptjeningstid). Omsorgspenger fra arbeidsgiver beregnes etter de samme bestemmelser som for sykepenger, og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Når en arbeidsgiver har betalt omsorgspenger til en arbeidstaker i mer enn 10 dager pr kalenderår, kan arbeidsgiver kreve å få refusjon fra trygden for det antall stønadsdager som overstiger 10. Omsorgspenger til en arbeidstaker som bare har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, refunderes fullt ut.

Syk barnepasser

Likestilt med sykt barn er:

 • Den som har det daglige barnetilsynet er syk
 • Den som har det daglige barnetilsynet er forhindret fra å ha tilsyn med barnet fordi han eller hun følger et annet barn til utredning, eller til innleggelse i helseinstitusjon
 • Barnet trenger oppfølging i form av legebesøk selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen

Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år.

Omsorgspenger

Omsorgspenger ytes til den enkelte arbeidstaker i opptil:

 • 10 dager per kalenderår.
 • 15 dager per kalenderår hvis du har omsorg for mer enn to barn.
 • 20 dager per kalenderår hvis du er alene om omsorgen.
 • 30 dager per kalenderår hvis du er alene om omsorgen for mer enn to barn.

Selv om den ene av foreldrene er alene om den daglige omsorgen, kan stønadsdagene fordeles mellom foreldrene i forhold til omfang av avtalt samvær. NAV utsteder en erklæring til arbeidsgiver om fordeling av retten til omsorgspenger.

Hvis du har kronisk sykt eller funksjonshemmet barn og dette fører til en markert høyere risiko for fravær, kan du i tillegg få ti stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Når du er alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager.

For at arbeidstaker skal få utvidet rett til omsorgspenger må det foreligge et vedtak fra NAV med godkjenning på at barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet.