Innhold

Sykt barn: Arbeidstakeres rett til permisjon ved barn og barnepassers sykdom

Kvinne og flere barn. Barna leker.

Fravær grunnet sykt barn kan dokumenteres med egenmelding. (Illustrasjonsfoto).

Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år har arbeidstakere rett til permisjon for nødvendig tilsyn ved barns, eller barnepassers sykdom.

Når har arbeidstaker krav på omsorgspenger?

For å ha krav på omsorgspenger må:

 1. arbeidstaker ha vært på jobb i minimum fire uker før vedkommende kan benytte omsorgspenger,
 2. arbeidstaker må ha omsorg for et barn under 12 år (i særlige tilfeller under 18 år),
 3. det må være nødvendig at arbeidstaker er borte fra jobb fordi at barnet eller barnepasser blir syk, eller fordi at barnet skal følges til legen, og
 4. arbeidstakers fravær må føre til tap av pensjonsgivende inntekt.

Alle disse fire vilkårene må til enhver tid være oppfylt for å ha krav på omsorgspenger.

Kan ansatte som har vært permittert miste retten til omsorgspenger fra arbeidsgiver?

Ja, ansatte som har vært permittert kan miste retten til omsorgspenger fra arbeidsgiver.

En forutsetning for å kunne få omsorgspenger er at arbeidsforholdet har vart i minst fire uker. Dette er et krav om "opptjeningstid". Ved permittering og arbeidsfritak i mer enn 14 dager sammenhengende, mister arbeidstaker retten til omsorgspenger fra arbeidsgiveren.

Om en ansatt som har vært permittert har rett til omsorgspenger fra arbeidsgiveren etter at permitteringen er opphørt, avhenger av hvor lenge den ansatte har vært permittert.

 • Permittert og fritatt for arbeid i mer enn 14 dager: arbeidstaker må ha vært sammenhengende i arbeid hos arbeidsgiveren i fire uker for å få rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver.
 • Permittert og fritatt for arbeid i mindre enn 14 dager: opptjeningsvilkåret er ikke avbrutt. Arbeidstaker kan ha krav på omsorgspenger fra arbeidsgiver forutsatt at de øvrige vilkårene for rett til omsorgspenger er oppfylt.

Dersom en arbeidsgiver utbetaler omsorgspenger til en arbeidstaker som ikke oppfyller vilkåret om opptjeningstid, kan arbeidsgiveren miste retten til refusjon fra Nav. Arbeidsgiver har ikke plikt til å forskuttere omsorgspenger hvis arbeidstaker ikke oppfyller vilkårene om opptjeningstid.

Arbeidstaker kan ha rett til omsorgspenger fra Nav selv om vedkommende ikke har rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver. Arbeidstaker bør i slike tilfeller kontakte Nav.

Kan man benytte omsorgsdager når barnet må holdes hjemme på grunn av smittevernhensyn?

Arbeidstaker, frilanser og selvstendig næringsdrivende har rett til omsorgspenger når:

 • vedkommende er borte fra arbeidet fordi barnet er i karantene, eller fordi skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien.
  • En lokalt besluttet stenging skal bekreftes av skolen eller barnehagen, og overleveres arbeidsgiver. Nav legger til grunn at det er gitt slik bekreftelse når arbeidsgiver krever refusjon. Frilansere og selvstendig næringsdrivende skal levere bekreftelsen til Nav.
  • Omsorgspersoner kan overføre dager til hverandre i perioder barnehage eller skole er stengt på grunn av koronapandemien.
 • barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.
  • Slike særlige smittevernhensyn skal bekreftes av lege. Arbeidstakere skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver. Nav legger til grunn at det er gitt slik bekreftelse når arbeidsgiver krever refusjon. Frilansere og selvstendig næringsdrivende skal levere bekreftelsen til Nav.

Denne utvidede retten til omsorgspenger opphører 1. oktober 2021. 


Har jeg krav på omsorgspenger når skole/barnehagen er åpen igjen etter stenging?

Nei, når skolene og barnehagene åpner er den klare hovedregelen at ansatte ikke lenger krav på permisjon og omsorgspenger fra arbeidsgiver/Nav. Dersom den ansatte likevel velger å være hjemme, er dette noe den ansatte selv må bære risikoen for. Arbeidstakeren vil da ikke ha krav på lønn og i utgangspunktet ikke gyldig fravær.

Unntak gjelder hvor barn må holdes hjemme som følge av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlemmer barnet bor med. Les mer om dette her.

Eksempler på situasjoner hvor omsorgsdager kan benyttes

 • Barnet er i karantene, eller barnehagen eller skolen er helt eller delvis stengt på grunn av koronaviruset. 
 • Særlig smittevernhensyn, bekreftet av lege, tilsier at barnet må være hjemme. 
 • Barnet, eller den som har det daglige barnetilsynet, er syk. 
 • Den som har det daglige barnetilsynet er forhindret fra å ha tilsyn med barnet fordi han eller hun følger et annet barn til utredning, eller til innleggelse i helseinstitusjon. 
 • Barnet trenger oppfølging i form av legebesøk, BUP eller lignende, selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen. 
 • Uavhengig av om arbeidstaker har krav på omsorgspenger fra arbeidsgiver, har arbeidstaker uansett rett til permisjon når det ytes omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra Nav.  

Eksempler på når arbeidstaker ikke kan bruke omsorgsdager: 

 • Planlagt fravær, for eksempel ved skoleferie og planleggingsdager.
 • Rutinekontroller på helsestasjonen. 
 • Planlagte kontroller hos tannlege, som ikke skyldes sykdom. 
 • Møter med skolen, som ikke skyldes sykdom. 

Gir stengt skole eller barnehage grunnet streik arbeidstaker rett til fri?

Nei, stengt skole eller barnehage grunnet streik gir i seg selv ikke rett til fri i tråd med arbeidsmiljøloven. Det betyr at såkalte "sykt barn-dager" ikke kan benyttes som en følge av streiken. Les mer om "sykt barn-dager".

Mange av NHOs tariffavtaler har egne bestemmelser om rett til korte velferdspermisjoner, der den ansatte i enkelte tilfeller kan ha rett til fri med lønn. Disse bestemmelsene gir normalt ikke rett til permisjon ved streik i barnehager eller skoler.

NHO oppfordrer som alltid til dialog på den enkelte arbeidsplass om løsninger, som f.eks. ferie, avspasering, ulønnet permisjon mv. Slike avtaler bør være skriftlige.

Stengt skole eller barnehage grunnet covid-19-pandemien kan gi rett til fri med lønn.


Hvor mange permisjonsdager har arbeidstaker krav på?

Hvis arbeidstaker oppfyller vilkårene for å få omsorgspermisjon, har arbeidstaker krav på:

 • 20 dagers permisjon for kalenderåret 2021, mot normalt 10 per kalenderår ved omsorg for ett til to barn.
 • 30 dager i 2021, mot normalt 15 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for mer enn to barn.
 • En deltidsansatt har samme rettighet som en fulltidsansatt. Det betyr at en arbeidstaker med omsorg for ett til to barn har rett til 20 dager permisjon i 2021, mot normalt 10, selv om vedkommende kun arbeider annenhver dag.

Uavhengig av hvor mange dager med omsorgspenger som er benyttet tidligere, gis det frem til 1. oktober 2021 rett til omsorgspenger i de tilfellene barnet må holdes hjemme av smittevernhensyn knyttet til koronapandemienLes mer om dette her. 

Denne utvidede retten til omsorgspenger opphører 1. oktober 2021.

Aleneforsørger:

Hvis arbeidstaker er aleneforsørger, har vedkommende krav på:

 • 40 dager permisjon for 2021, mot normalt 20 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for ett til to barn.
 • 60 dager permisjon for 2021, mot normalt 30 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for mer enn to barn.

Arbeidstaker regnes som alene om omsorgen hvis vedkommende ikke bor sammen med den andre forelderen, og barnet bor fast bare hos arbeidstaker. Ved avtale om delt bosted, hvor barnet bor fast hos begge, vil ingen av foreldrene bli regnet som alene om omsorgen.

Stønadsdagene kan fordeles mellom foreldrene på annen måte. Dette må arbeidstaker melde fra om til Nav.

Kan den ansatte ta ut halve eller delvise dager med omsorgspermisjon?

Det er viktig at man finner smidige løsninger i den foreliggende situasjonen, og en hensiktsmessig ordning kan være å dele dagen slik at man benytter en halv omsorgsdag og jobber en halv dag. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan enes om hvordan dette praktisk gjøres med føring av arbeidstid, og slik at det registreres samlede dager med omsorgspermisjon som kan kreves refundert av Nav for det antall som overstiger ti dager.

Arbeidstaker har ikke uten arbeidsgivers samtykke rett til å ta ut delvis dager med permisjon, men dersom partene kommer til enighet aksepterer Nav oppdeling.

Hvordan overføres omsorgsdager mellom foreldre ved covid-19?

Den som vil overføre dager til en annen omsorgsperson skal sende en melding om dette til Nav via skjemaet Overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage eller skole (nav.no)

I skjemaet skal det opplyses:

 • at omsorgsdager skal overføres fordi barnehagen eller skolen er stengt
 • navn og fødselsnummer til den du skal overføre til
 • hvor mange dager som skal overføres

Når meldingen er behandlet vil NAV Arbeid og Ytelser sende brev (digitalt på Ditt NAV og i post) til både den som har gitt fra seg dager og den som har fått dager om hvor mange dager som er gitt/fått. Dette brevet skal de vise til sine arbeidsgivere.

Les mer om overføring av dager på nav.no  


Dokumentasjon

Det er ingen begrensning i antall egenmeldinger man kan bruke ved sykt barn, ut over det maksimale antall sykt barn-dager per kalenderår.

Arbeidstaker trenger ikke å dokumentere fravær med sykt barn. Retten til permisjon når barnet er sykt er likevel begrenset til den tiden som er nødvendig. Arbeidsgiver har normalt rett til å kreve legeerklæring fra og med fjerde dag med fravær.

Les mer om særskilte dokumentasjonskrav ved permisjon grunnet stengt skole/barnehage eller særlige smittevernhensyn her. 

Det anbefales at arbeidsgiver har systemer for å holde oversikt over antall omsorgsdager den ansatte har rett på og har benyttet. I Arbinn finner du et enkelt excelbasert fraværsregistreringsverktøy som kan benyttes dersom bedriften ikke har slike systemer.


Unntak fra kravet om legeerklæring

Arbeidsgivers rett til å kreve legeerklæring fra og med den fjerde dagen med fravær gjelder ikke frem til 1. januar 2022. Det er også gitt unntak fra kravet om legeerklæring når Nav skal utbetale omsorgspenger.

Les mer om dette i Navs rundskriv

Les mer om omsorgsdager hos Nav


Hva dekker arbeidsgiver/Nav?
 • Arbeidsgiver yter totalt 10 dager med omsorgspenger per kalenderår. Arbeidsgiver forskutterer omsorgspengene og kan kreve refusjon fra Nav for det antall dager som overstiger ti.

Hvor mye har arbeidstaker krav på å få utbetalt?

Omsorgspenger fra arbeidsgiver beregnes etter de samme bestemmelser som for sykepenger, og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget. Les mer om hva som inngår i sykepengegrunnlaget her. 


Frilansere og selvstendig næringsdrivende

Nav yter omsorgspenger etter ti dager for frilansere og selvstendig næringsdrivende. 

Dersom frilanseren eller den selvstendig næringsdrivende bare har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, ytes omsorgspengene fra og med første fraværsdag.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende må søke om å få utbetalt omsorgspengene fra Nav.


Særegne regler ved kronisk sykdom, langvarig sykdom og nedsatt funksjonsevne

I tilfelle barnet er kronisk sykt, er langvarig sykt, eller har nedsatt funksjonsevne, og dette fører til en markert høyere risiko for fravær, kan arbeidstaker i tillegg få 20 ekstra stønadsdager for 2021, mot normalt 10 ekstra stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Er arbeidstaker alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager.

Denne retten gjelder frem til barnet er fylt 18 år. I tillegg har arbeidstaker rett til permisjon for å delta i opplæring ved godkjent helseinstitusjon eller offentlig kompetansesenter for å kunne ta seg av og behandle barnet.

For at arbeidstaker skal få utvidet rett til omsorgspenger må det foreligge et vedtak fra Nav med godkjenning på at barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet.