Innhold

Sykt barn: Arbeidstakeres rett til permisjon ved barn og barnepassers sykdom

Kvinne og flere barn. Barna leker.

Fravær grunnet sykt barn kan dokumenteres med egenmelding. (Illustrasjonsfoto).

Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år har arbeidstakere rett til permisjon for nødvendig tilsyn ved barns, eller barnepassers sykdom.

Spørsmål om omsorgspenger og skole/barnehage

Kan man benytte omsorgsdager når skole/barnehage stenger av smittevernhensyn?

Rett til omsorgspenger
Arbeidstaker, frilanser og selvstendig næringsdrivende har rett til omsorgspenger når:

 • vedkommende er borte fra arbeidet fordi barnet er i karantene, eller fordi skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien.
  • En lokalt besluttet stenging skal bekreftes av skolen eller barnehagen, og overleveres arbeidsgiver. Nav legger til grunn at det er gitt slik bekreftelse når arbeidsgiver krever refusjon. Frilansere og selvstendig næringsdrivende skal levere bekreftelsen til Nav.
 • barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.
  • Slike særlige smittevernhensyn skal bekreftes av lege. Arbeidstakere skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver. Nav legger til grunn at det er gitt slik bekreftelse når arbeidsgiver krever refusjon. Frilansere og selvstendig næringsdrivende skal levere bekreftelsen til Nav.

Denne utvidede retten til omsorgspenger opphører 1. juli 2021.

Kan ansatte som har vært permittert miste retten til omsorgspenger fra arbeidsgiver?

Ja, ansatte som har vært permittert kan miste retten til omsorgspenger fra arbeidsgiver.

En forutsetning for å kunne få omsorgspenger er at arbeidsforholdet har vart i minst fire uker. Dette er et krav om "opptjeningstid". Ved permittering og arbeidsfritak i mer enn 14 dager sammenhengende, mister arbeidstaker retten til omsorgspenger fra arbeidsgiveren.

Om en ansatt som har vært permittert har rett til omsorgspenger fra arbeidsgiveren etter at permitteringen er opphørt, avhenger av hvor lenge den ansatte har vært permittert.

 • Permittert og fritatt for arbeid  i mer 14 dager: arbeidstaker må ha vært sammenhengende i arbeid hos arbeidsgiveren i fire uker for å få rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver.
 • Permittert og fritatt for arbeid i en kortere periode enn 14 dager: opptjeningsvilkåret er ikke avbrutt. Arbeidstaker kan ha krav på omsorgspenger fra arbeidsgiver forutsatt at de øvrige vilkårene for rett til omsorgspenger er oppfylt.

Dersom en arbeidsgiver utbetaler omsorgspenger til en arbeidstaker som ikke oppfyller vilkåret om opptjeningstid, kan arbeidsgiveren miste retten til refusjon fra NAV. Arbeidsgiver har ikke plikt til å forskuttere omsorgspenger hvis arbeidstaker ikke oppfyller vilkårene om opptjeningstid.

Arbeidstaker kan ha rett til omsorgspenger fra NAV selv om vedkommende ikke har rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver. Arbeidstaker bør i slike tilfeller kontakte NAV.

Har jeg krav på omsorgspenger når skole/barnehagen er åpen igjen etter stenging?

Nei, når skolene og barnehagene åpner er den klare hovedregelen at ansatte ikke lenger krav på permisjon og omsorgspenger fra arbeidsgiver/Nav. Dersom den ansatte likevel velger å være hjemme, er dette noe den ansatte selv må bære risikoen for. Arbeidstakeren vil da ikke ha krav på lønn og i utgangspunktet ikke gyldig fravær.

Unntak gjelder hvor barn må holdes hjemme som følge av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlemmer barnet bor med. I slike tilfeller er det åpnet opp for å innvilge omsorgspenger frem til og med 30. juni 2021, selv om antall dager med omsorgspenger er brukt opp.

Arbeidstaker må i slike tilfeller dokumentere de særlige smittevernhensynene med en legeerklæring som leveres til arbeidsgiver.

Arbeidsgiverperioden ved utbetaling av omsorgspenger er på 10 dager per kalenderåret. Deretter yter Nav omsorgspenger. Arbeidsgiver forskutterer omsorgspenger også etter arbeidsgiverperioden og krever deretter refusjon fra Nav. Det er derfor viktig at arbeidsgiver er påpasselig med å kreve ovennevnte legeerklæring.

Kan den ansatte ta ut halve eller delvise dager med omsorgspermisjon?

Det er viktig at man finner smidige løsninger i den foreliggende situasjonen, og en hensiktsmessig ordning kan være å dele dagen slik at man benytter en halv omsorgsdag og jobber en halv dag. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan enes om hvordan dette praktisk gjøres med føring av arbeidstid, og slik at det registreres samlede dager med omsorgspermisjon som kan kreves refundert av NAV for det antall som overstiger tre dager.

Arbeidstaker har ikke uten arbeidsgivers samtykke rett til å ta ut delvis dager med permisjon, men dersom partene kommer til enighet aksepterer NAV oppdeling.

Har arbeidstaker rett til å bruke omsorgsdager ved særlig smittevernhensyn?

Foreldre kan bruke omsorgsdager hvis de må være hjemme fra jobb fordi de har barn som ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med korona. Det kan være smittevernhensyn til barnet eller til andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med.

Foreldre som må bruke omsorgsdager av smittevernhensyn, kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole fram til og med 30. juni 2021. Dette gjelder selv om antall omsorgsdager er brukt opp. 

Det må leveres bekreftelse fra lege på at særlige smittevernhensyn må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. Bekreftelsen skal leveres til den som skal utbetale omsorgspenger:

 • Arbeidstakere må levere bekreftelsen til arbeidsgiveren.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere må levere bekreftelsen til NAV.

Midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19.

 

Hvordan overføres omsorgsdager mellom foreldre ved covid-19?

Den som vil overføre dager til en annen omsorgsperson skal sende en melding om dette til NAV via skjemaet Overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage eller skole (nav.no)

I skjemaet skal det opplyses:

 • at omsorgsdager skal overføres fordi barnehagen eller skolen er stengt
 • navn og fødselsnummer til den du skal overføre til
 • hvor mange dager som skal overføres

Når meldingen er behandlet vil NAV Arbeid og Ytelser sende brev (digitalt på Ditt NAV og i post) til både den som har gitt fra seg dager og den som har fått dager om hvor mange dager som er gitt/fått. Dette brevet skal de vise til sine arbeidsgivere.

Les mer om overføring av dager på nav.no  

Regler for omsorgsdager fra 1. januar 2021

Rett til omsorgspenger
Arbeidstaker, frilanser og selvstendig næringsdrivende har rett til omsorgspenger når:

 • vedkommende er borte fra arbeidet fordi barnet er i karantene, eller fordi skole eller barnehage er helt eller delvis stengt som følge av covid-19-pandemien.

En lokalt besluttet stenging skal bekreftes av skolen eller barnehagen, og overleveres arbeidsgiver. Nav legger til grunn at det er gitt slik bekreftelse når arbeidsgiver krever refusjon. Frilansere og selvstendig næringsdrivende skal levere bekreftelsen til Nav.

 • barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.

Slike særlige smittevernhensyn skal bekreftes av lege. Arbeidstakere skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver. Nav legger til grunn at det er gitt slik bekreftelse når arbeidsgiver krever refusjon. Frilansere og selvstendig næringsdrivende skal levere bekreftelsen til Nav.

Denne utvidede retten til omsorgspenger opphører 1. juli 2021.


Antall dager med omsorgspenger

Det gis rett til dobbelt så mange dager med omsorgspenger som man normalt har rett til for et kalenderår.

Uavhengig av hvor mange dager med omsorgspenger som er benyttet tidligere, gis det frem til og med 30. juni 2021 rett til omsorgspenger i de tilfellene:

 • barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med
 • når skole eller barnehage er helt eller delvis stengt, eller barnet er i karantene som følge av covid-19-pandemien

Omsorgspersoner kan overføre dager til hverandre i perioder barnehage eller skole er stengt på grunn av koronapandemien.

 

Når har arbeidstaker krav på omsorgspenger?

For å ha krav på omsorgspenger må:

 1. arbeidstaker ha vært på jobb i minimum fire uker før vedkommende kan benytte omsorgspenger,
 2. arbeidstaker må ha omsorg for et barn under 12 år (i særlige tilfeller under 18 år), og
 3. det må være nødvendig at arbeidstaker er borte fra jobb fordi at barnet eller barnepasser blir syk, eller fordi at barnet skal følges til legen.

Alle disse tre vilkårene må til enhver tid være oppfylt for å ha krav på omsorgspenger.


Hvor mange permisjonsdager har arbeidstaker krav på?
 • Hvis arbeidstaker oppfyller vilkårene for å få omsorgspermisjon har arbeidstaker krav på 20 dagers permisjon for kalenderåret 2021, mot normalt 10 per kalenderår ved omsorg for ett til to barn.
 • 30 dager i 2021, mot normalt 15 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for mer enn to barn.
 • En deltidsansatt har samme rettighet som en fulltidsansatt. Det betyr at en arbeidstaker har rett til 20 dager permisjon i 2021, mot normalt 10, selv om vedkommende kun arbeider annenhver dag.
Aleneforsørger:

Hvis arbeidstaker er aleneforsørger har vedkommende krav på:

 • 40 dager permisjon for 2021, mot normalt 20 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for ett til to barn.
 • 60 dager permisjon for 2021, mot normalt 30 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for mer enn to barn.
 • Arbeidstaker regnes som alene om omsorgen hvis vedkommende ikke bor sammen med den andre forelderen, og barnet bor fast bare hos arbeidstaker. Ved avtale om delt bosted, hvor barnet bor fast hos begge, vil ingen av foreldrene bli regnet som alene om omsorgen.

Stønadsdagene kan fordeles mellom foreldrene på annen måte. Dette må arbeidstaker melde fra om til Nav.


Dokumentasjon

Det er ingen begrensning i antall egenmeldinger man kan bruke ved sykt barn, ut over det maksimale antall sykt barn-dager pr. kalenderår.

Arbeidstaker trenger ikke å dokumentere fravær med sykt barn. Retten til permisjon når barnet er sykt er imidlertid begrenset til den tiden som er nødvendig. Arbeidsgiver har normalt rett til å kreve legeerklæring fra og med fjerde dag med fravær.

Det anbefales at arbeidsgiver har systemer for å holde oversikt over antall omsorgsdager den ansatte har rett på og har benyttet. I Arbinn finner du et enkelt excelbasert fraværsregistreringsverktøy som kan benyttes dersom bedriften ikke har slike systemer.


Unntak fra kravet om legeerklæring

Arbeidsgivers rett til å kreve legeerklæring fra og med den fjerde dagen med fravær gjelder ikke frem til 1. januar 2022. Det er også gitt unntak fra kravet om legeerklæring når Nav skal utbetale omsorgspenger.

Les mer om dette i Navs rundskriv

Les mer om omsorgsdager hos Nav


Hva dekker arbeidsgiver/Nav?
 • Arbeidsgiver yter totalt 10 dager med omsorgspenger per kalenderår. Arbeidsgiver forskutterer omsorgspengene og kan kreve refusjon fra Nav for det antall dager som overstiger ti.
   • For omsorgspenger utbetalt i perioden fra og med 13. mars til og med 30. juni 2020 kunne arbeidsgiver kreve refusjon for det antall dager som overstiger tre.
 • Nav yter omsorgspenger etter ti dager for frilansere og selvstendig næringsdrivende. For perioden 13. mars til og med 30. juni 2020 var ventetiden tre dager.
   • Dersom frilanseren eller den selvstendig næringsdrivende bare har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, ytes omsorgspengene fra og med første fraværsdag.

Hvor mye har arbeidstaker krav på å få utbetalt?

Omsorgspenger fra arbeidsgiver beregnes etter de samme bestemmelser som for sykepenger, og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget.


Frilansere og selvstendig næringsdrivende

Nav yter omsorgspenger etter ti dager for frilansere og selvstendig næringsdrivende. For perioden 13. mars til og med 30. juni 2020 var ventetiden tre dager.

Dersom frilanseren eller den selvstendig næringsdrivende bare har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, ytes omsorgspengene fra og med første fraværsdag.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende må søke om å få utbetalt omsorgspengene fra Nav.


Når kan arbeidstaker bruke omsorgsdager og være borte fra jobb?
Eksempler på situasjoner hvor omsorgsdager kan benyttes:
 • Barnet er i karantene, eller barnehagen eller skolen er helt eller delvis stengt på grunn av koronaviruset.
 • Særlig smittevernhensyn, bekreftet av lege, tilsier at barnet må være hjemme.
 • Barnet, eller den som har det daglige barnetilsynet, er syk.
 • Den som har det daglige barnetilsynet er forhindret fra å ha tilsyn med barnet fordi han eller hun følger et annet barn til utredning, eller til innleggelse i helseinstitusjon.
 • Barnet trenger oppfølging i form av legebesøk, BUP eller lignende, selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen.
 • Uavhengig av om arbeidstaker har krav på omsorgspenger fra arbeidsgiver, har arbeidstaker uansett rett til permisjon når det ytes omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra Nav. 
Eksempler på når arbeidstaker kan ikke bruke omsorgsdager:
 • Planlagt fravær, for eksempel ved skoleferie og planleggingsdager.
 • Rutinekontroller på helsestasjonen.
 • Planlagte kontroller hos tannlege, som ikke skyldes sykdom.
 • Møter med skolen, som ikke skyldes sykdom.

Særegne regler ved kronisk sykdom, langvarig sykdom og nedsatt funksjonsevne

I tilfelle barnet er kronisk syk, er langvarig syk, eller har nedsatt funksjonsevne, og dette fører til en markert høyere risiko for fravær, kan arbeidstaker i tillegg få 20 ekstra stønadsdager for 2021, mot normalt 10 ekstra stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Er arbeidstaker alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager.

Denne retten gjelder frem til barnet er fylt 18 år. I tillegg har arbeidstaker rett til permisjon for å delta i opplæring ved godkjent helseinstitusjon eller offentlig kompetansesenter for å kunne ta seg av og behandle barnet.

For at arbeidstaker skal få utvidet rett til omsorgspenger må det foreligge et vedtak fra NAV med godkjenning på at barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet.