Innhold

Sykt barn: Arbeidstakeres rett til permisjon hjemme

Kvinne og flere barn. Barna leker.

Fravær grunnet sykt barn kan dokumenteres med egenmelding. (Illustrasjonsfoto).

Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år har arbeidstakere rett til permisjon for nødvendig tilsyn ved barns, eller barnepassers sykdom.

Midlertidige ordninger grunnet koronavirus:
Det ble 20.03.2020 vedtatt å doble ordningen med omsorgspenger midlertidig. Samtidig ble det klart at man kan benytte omsorgsdager dersom man må være borte fra jobb grunnet stengte skoler/barnehgaer. Vedtaket har virkning fra 13.03.2020 og ut året. Mao. dersom man i utgangspunktet for eksempel hadde krav på 10 dager, utvides dette til 20 dager. Omsorgsdager kan overføres fritt mellom foreldrene der fravær skyldes covid-19 (koronavirus). Denne artikkelen er oppdatert i henhold til gjeldende regelverk.
Les mer på regjerningen.no

 

Når har arbeidstaker krav på omsorgspenger?

For å ha krav på omsorgspenger må

(i)                  Arbeidstaker ha vært på jobb i minimum fire uker før vedkommende kan benytte omsorgspenger,

(ii)                Arbeidstaker må ha omsorg for et barn under 12 år (i særlige tilfeller under 18 år), og

(iii)               Det må være nødvendig at arbeidstaker er borte fra jobb fordi at barnet eller barnepasser blir syk, eller fordi at barnet skal følges til legen.

Alle disse tre vilkårene må til enhver tid være oppfylt for å ha krav på omsorgspenger.

Hvor mange permisjonsdager har arbeidstaker krav på?
 • Hvis arbeidstaker oppfyller vilkårene for å få omsorgspermisjon har arbeidstaker krav på 20 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for ett til to barn.
 • 30 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for mer en to barn.

En deltidsansatt har samme rettighet som en fulltidsansatt. Det betyr at en arbeidstaker har rett til 20 dager permisjon selv om vedkommende kun arbeider annenhver dag.

Hvis arbeidstaker er aleneforsørger har vedkommende krav på

 • 40 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for ett til to barn.
 • 60 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for mer enn to barn.

Arbeidstaker regnes som alene om omsorgen hvis vedkommende ikke bor sammen med den andre forelderen, og barnet bor fast bare hos arbeidstaker. Ved avtale om delt bosted, hvor barnet bor fast hos begge, vil ingen av foreldrene bli regnet som alene om omsorgen.

Stønadsdagene kan fordeles mellom foreldrene på annen måte. Dette må arbeidstaker melde fra om til Nav. NB:  Omsorgsdager kan overføres fritt mellom foreldrene der fravær skyldes covid-19 (koronavirus).

Dokumentasjon

Det er ingen begrensning i antall egenmeldinger man kan bruke ved sykt barn, ut over det maksimale antall sykt barn-dager pr. kalenderår.

Arbeidstaker trenger ikke å dokumentere fravær med sykt barn. Retten til permisjon når barnet er sykt er imidlertid begrenset til den tiden som er nødvendig. Det anbefales at arbeidsgiver har systemer for å holde ovesikt over antall omsorgsdager den ansatte har rett på og har benyttet.

I Arbinn finner du et enkelt excelbasert fraværsregistreringsverktøy som evt kan benyttes dersom bedriften ikke har slike systemer.

Forskuttering og refusjon

Når en arbeidsgiver har betalt omsorgspenger til en arbeidstaker i arbeidsgiverperioden (tidligere 10 dager – nå 3 dager per kalenderår fra 13. mars 2020), kan arbeidsgiver kreve å få refusjon fra trygden for det antall stønadsdager som overstiger arbeidsgiverperioden . Refusjon kan gis for opptil 9 måneder før kravet ble satt frem. Denne fristen er absolutt ved refusjon til deg som arbeidsgiver.

For at du som arbeidsgiver skal få refusjon, eller den ansatte skal få utbetaling, må du sende inntektsmelding til NAV. Husk å krysse av i inntektsmeldingen for hvilken ytelse det gjelder. 

Det er kun mulig å benytte digital inntektsmelding (NAV.no). 

Eksempler:
Har du betalt ut 3 dager eller mer tidligere i 2020, kan du få refusjon fra og med 13. mars 2020. 

Dette betyr at de 3 dagene som du som arbeidsgiver dekker kan ha vært før 13. mars 2020. Arbeidsgiver forskutterer utbetalingen og krever refusjon fra NAV gjennom inntekstmeldingen på samme måte som tidligere.

Har du for eksempel betalt ut 5 dager før 13. mars, kan du få refusjon fra og med 13. mars 2020 fordi det allerede er betalt ut mer enn de 3 dagene du som arbeidsgiver skal dekke. Du kan ikke søke om refusjon frem i tid.

NAV må behandle kravene manuelt og det vil derfor ta noe tid før lønnen blir refundert. For å sikre en mest mulig effektiv håndtering ber NAV om at arbeidsgivere:

 • så langt det er mulig samler opp omsorgsdagene og ikke sender for hyppige inntektsmeldinger
 • holder oversikt over antall omsorgsdager den ansatte har rett på og benyttet seg av, slik at endringer og omgjøringer unngås 

Omsorgspenger til en arbeidstaker som bare har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, refunderes fullt ut. 

Hvor mye har arbeidstaker krav på å få utbetalt?

Omsorgspenger fra arbeidsgiver beregnes etter de samme bestemmelser som for sykepenger, og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende

Frilansere og selvstendig næringsdrivende får en ventetid på 3 dager, tilsvarende denne reduserte arbeidsgiverperioden, ettersom de er sin egen arbeidsgiver. Frilansere og selvstendig næringsdrivende må søke om å få utbetalt omsorgspengene fra NAV. Refusjon og utbetaling vil kunne ta noe tid i dagens pressede situasjon.

Når kan arbeidstaker bruke omsorgsdager og være borte fra jobb?

Eksempler på situasjoner hvor omsorgsdager kan benyttes:

 • Barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronaviruset
 • Barnet, eller den som har det daglige barnetilsynet, er syk
 • Den som har det daglige barnetilsynet er forhindret fra å ha tilsyn med barnet fordi han eller hun følger et annet barn til utredning, eller til innleggelse i helseinstitusjon
 • Barnet trenger oppfølging i form av legebesøk, BUP eller lignende, selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen
 • Uavhengig av om arbeidstaker har krav på omsorgspenger fra arbeidsgiver, har arbeidstaker uansett rett til permisjon når det ytes omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra Nav. 

Eksempler på når arbeidstaker kan ikke bruke omsorgsdager:

 • planlagt fravær, for eksempel ved skoleferie og planleggingsdager
 • rutinekontroller på helsestasjonen
 • planlagte kontroller hos tannlege, som ikke skyldes sykdom
 • møter med skolen, som ikke skyldes sykdom
Særegne regler ved kronisk sykdom, langvarig sykdom og nedsatt funksjonsevne

I tilfelle barnet er kronisk syk, er langvarig syk, eller har nedsatt funksjonsevne, og dette fører til en markert høyere risiko for fravær, kan arbeidstaker i tillegg få 20 stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Er arbeidstaker alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager.

Denne retten gjelder frem til barnet er fylt 18 år. I tillegg har arbeidstaker rett til permisjon for å delta i opplæring ved godkjent helseinstitusjon eller offentlig kompetansesenter for å kunne ta seg av og behandle barnet.

For at arbeidstaker skal få utvidet rett til omsorgspenger må det foreligge et vedtak fra NAV med godkjenning på at barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet.

Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon når barnet blir innlagt i helseinstitusjon og arbeidstaker oppholder seg på institusjonen, samt for senere oppfølging. Denne permisjonsretten kommer i tillegg til det som er beskrevet over i dette punkt.