Innhold

Sykt barn: Arbeidstakeres rett til permisjon ved barn og barnepassers sykdom

Kvinne og flere barn. Barna leker.

Fravær grunnet sykt barn kan dokumenteres med egenmelding. (Illustrasjonsfoto).

Til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år har arbeidstakere rett til permisjon for nødvendig tilsyn ved barns, eller barnepassers sykdom.

Spørsmål om omsorgspenger og skole/barnehage

Hva gjelder når omsorgsdagene er brukt opp og skole/barnehage stenger av smittevernhensyn?

15. september 2020 ble det bestemt at det også gis rett til omsorgspenger ved lokalt besluttet stengning av skole eller barnehage, så fremt stengningen bekreftes av skolen eller barnehagen (se midl. forskrift om unntak fra folketrygdloven § 4-1). Ordningen gjelder foreløpig frem til og med 31. desember 2020. For å få omsorgspenger må arbeidstakere levere bekreftelsen fra skolen eller barnehagen til arbeidsgiver. Skriftlig bekreftelse kan for eksempel være en e-post, og bør komme fra rektor eller barnehagen. Arbeidsgiver forskutterer deretter utbetaling og krever refusjon fra Nav.

Arbeids- og velferdsetaten legger til grunn at slik bekreftelse er gitt av arbeidstaker når arbeidsgiver krever refusjon for utbetalte dager med omsorgspenger. Frilansere og selvstendig næringsdrivende leverer bekreftelsen direkte til Arbeids- og velferdsetaten.

Kan ansatte som har vært permittert miste retten til omsorgspenger fra arbeidsgiver?

Ja, ansatte som har vært permittert kan miste retten til omsorgspenger fra arbeidsgiver.

En forutsetning for å kunne få omsorgspenger er at arbeidsforholdet har vart i minst fire uker. Dette er et krav om "opptjeningstid". Ved permittering og arbeidsfritak i mer enn 14 dager sammenhengende, mister arbeidstaker retten til omsorgspenger fra arbeidsgiveren.

Om en ansatt som har vært permittert har rett til omsorgspenger fra arbeidsgiveren etter at permitteringen er opphørt, avhenger av hvor lenge den ansatte har vært permittert.

 • Permittert og fritatt for arbeid  i mer 14 dager: arbeidstaker må ha vært sammenhengende i arbeid hos arbeidsgiveren i fire uker for å få rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver.
 • Permittert og fritatt for arbeid i en kortere periode enn 14 dager: opptjeningsvilkåret er ikke avbrutt. Arbeidstaker kan ha krav på omsorgspenger fra arbeidsgiver forutsatt at de øvrige vilkårene for rett til omsorgspenger er oppfylt.

Dersom en arbeidsgiver utbetaler omsorgspenger til en arbeidstaker som ikke oppfyller vilkåret om opptjeningstid, kan arbeidsgiveren miste retten til refusjon fra NAV. Arbeidsgiver har ikke plikt til å forskuttere omsorgspenger hvis arbeidstaker ikke oppfyller vilkårene om opptjeningstid.

Arbeidstaker kan ha rett til omsorgspenger fra NAV selv om vedkommende ikke har rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver. Arbeidstaker bør i slike tilfeller kontakte NAV.

Har jeg krav på omsorgspenger når skole/barnehagen igjen åpner?

Nei, når skolene og barnehagene åpner er den klare hovedregelen at ansatte ikke lenger krav på permisjon og omsorgspenger fra arbeidsgiver/NAV. Dersom den ansatte likevel velger å være hjemme, er dette noe den ansatte selv må bære risikoen for. Arbeidstakeren vil da ikke ha krav på lønn og i utgangspunktet ikke gyldig fravær.

Unntak gjelder hvor barn må holdes hjemme som følge av særlige smittevernhensyn. I midlertidig forskrift 20. mars 2020  er det åpnet opp for å innvilge omsorgspenger frem til og med 31. desember 2020, selv om antall dager med omsorgspenger er brukt opp.

Arbeidstaker må i slike tilfeller dokumentere de særlige smittevernhensynene med en legeerklæring som leveres til arbeidsgiver.

Arbeidsgiverperioden var tre dager i perioden 13. mars til 30. juni. Fra  1. juli er arbeidsgiverperioden igjen på 10 dager for kalenderåret. Deretter yter NAV omsorgspenger. Arbeidsgiver forskutterer omsorgspenger også etter arbeidsgiverperioden og krever deretter refusjon fra NAV. Det er derfor viktig at arbeidsgiver er påpasselig med å kreve ovennevnte legeerklæring.

Kan den ansatte ta ut halve eller delvise dager med omsorgspermisjon?

Det er viktig at man finner smidige løsninger i den foreliggende situasjonen, og en hensiktsmessig ordning kan være å dele dagen slik at man benytter en halv omsorgsdag og jobber en halv dag. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan enes om hvordan dette praktisk gjøres med føring av arbeidstid, og slik at det registreres samlede dager med omsorgspermisjon som kan kreves refundert av NAV for det antall som overstiger tre dager.

Arbeidstaker har ikke uten arbeidsgivers samtykke rett til å ta ut delvis dager med permisjon, men dersom partene kommer til enighet aksepterer NAV oppdeling.

Har arbeidstaker rett til å bruke omsorgsdager ved særlig smittevernhensyn?

Foreldre kan bruke omsorgsdager hvis de må være hjemme fra jobb fordi de har barn som ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med korona. Det kan være smittevernhensyn til barnet eller til andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med.

Foreldre som må bruke omsorgsdager av smittevernhensyn, kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole fram til og med 31. desember 2020. Dette gjelder selv om antall omsorgsdager er brukt opp. 

Det må leveres bekreftelse fra lege på at særlige smittevernhensyn må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. Bekreftelsen skal leveres til den som skal utbetale omsorgspenger:

 • Arbeidstakere må levere bekreftelsen til arbeidsgiveren.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere må levere bekreftelsen til NAV.

Midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19.

 

Hvordan overføres omsorgsdager mellom foreldre ved covid-19?

Den som vil overføre dager til en annen omsorgsperson skal sende en melding om dette til NAV via skjemaet Overføring av omsorgsdager på grunn av stengt barnehage eller skole (nav.no)

I skjemaet skal det opplyses:

 • at omsorgsdager skal overføres fordi barnehagen eller skolen er stengt
 • navn og fødselsnummer til den du skal overføre til
 • hvor mange dager som skal overføres

Når meldingen er behandlet vil NAV Arbeid og Ytelser sende brev (digitalt på Ditt NAV og i post) til både den som har gitt fra seg dager og den som har fått dager om hvor mange dager som er gitt/fått. Dette brevet skal de vise til sine arbeidsgivere.

Les mer om overføring av dager på nav.no  

Midlertidige ordninger grunnet koronavirus:

Det ble 20.03.2020 vedtatt å doble ordningen med omsorgspenger midlertidig. Samtidig ble det klart at man kan benytte omsorgsdager dersom man må være borte fra jobb grunnet stengte skoler/barnehager. Vedtaket hadde virkning fra 13.03.2020 og til 30.06.2020.

Fra 1. juli nullstilles antall omsorgsdager, og man gjeninnfører ordinær kvote fra folketrygdloven. Det betyr at de som ordinært har krav på 10 omsorgsdager pr år igjen har 10 omsorgsdager fra 1. juli til 31. desember.

Arbeidsgiver hadde i perioden 13. mars til 30. juni rett til refusjon etter 3 dager. Fra 1. juli må arbeidsgiver dekke 10 dager pr år. Har arbeidsgiver allerede dekke 3 dager før 30. juni, gjenstår det 7 dager arbeidsgiver må dekke ut året. Evt omsorgsdager betalt av arbeidsgiver før 13. mars teller også med i beregningen.

Arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring ved bruk av omsorgsdager ut 2020. (Midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien,  § 1-2 og Nav rundskriv ftrl. kap 9 )

 

Etter forskriften § 1-2 kan det gis unntak fra krav til legeerklæring i perioden forskriften gjelder.

Unntak er dersom barnet må holdes hjemme grunnet særlige smittevernhensyn. Da har man har rett til så mange omsorgsdager som nødvendig ut 2020, gitt at det særlige smittevernhensynet er bekreftet ved legeerklæring, levert arbeidsgiver.

Omsorgspersoner kan fortsatt overføre dager til hverandre pga. stengt barnehage eller skole. Overføringer som er gjort i tidsrommet til og med 30. juni annulleres 1. juli.

Ekstra omsorgsdager som er innvilget grunnet kronisk sykt barn blir behold.

Selvstendig næringsdrivende eller frilanser må fra 1. juli igjen selv dekke totalt 10 dager før de kan få utbetaling fra NAV.

Les mer om omsorgspenger på nav.no

 Når har arbeidstaker krav på omsorgspenger?

For å ha krav på omsorgspenger må:

 1. Arbeidstaker ha vært på jobb i minimum fire uker før vedkommende kan benytte omsorgspenger,
 2. Arbeidstaker må ha omsorg for et barn under 12 år (i særlige tilfeller under 18 år), og
 3. Det må være nødvendig at arbeidstaker er borte fra jobb fordi at barnet eller barnepasser blir syk, eller fordi at barnet skal følges til legen.

Alle disse tre vilkårene må til enhver tid være oppfylt for å ha krav på omsorgspenger.

Hvor mange permisjonsdager har arbeidstaker krav på?

Hvis arbeidstaker oppfyller vilkårene for å få omsorgspermisjon har arbeidstaker krav på 10 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for ett til to barn.

15 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for mer en to barn.

En deltidsansatt har samme rettighet som en fulltidsansatt. Det betyr at en arbeidstaker har rett til 10 dager permisjon selv om vedkommende kun arbeider annenhver dag.

Hvis arbeidstaker er aleneforsørger har vedkommende krav på

20 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for ett til to barn.

30 dagers permisjon hvert kalenderår ved omsorg for mer enn to barn.

Arbeidstaker regnes som alene om omsorgen hvis vedkommende ikke bor sammen med den andre forelderen, og barnet bor fast bare hos arbeidstaker. Ved avtale om delt bosted, hvor barnet bor fast hos begge, vil ingen av foreldrene bli regnet som alene om omsorgen.

Stønadsdagene kan fordeles mellom foreldrene på annen måte. Dette må arbeidstaker melde fra om til Nav.

Dokumentasjon

Det er ingen begrensning i antall egenmeldinger man kan bruke ved sykt barn, ut over det maksimale antall sykt barn-dager pr. kalenderår.

Arbeidstaker trenger ikke å dokumentere fravær med sykt barn. Retten til permisjon når barnet er sykt er imidlertid begrenset til den tiden som er nødvendig. Det anbefales at arbeidsgiver har systemer for å holde oversikt over antall omsorgsdager den ansatte har rett på og har benyttet.

I Arbinn finner du et enkelt excelbasert fraværsregistreringsverktøy som kan benyttes dersom bedriften ikke har slike systemer.

Forskuttering og refusjon

Når en arbeidsgiver har betalt omsorgspenger til en arbeidstaker i arbeidsgiverperioden (10 dager 1.januar til 12. mars, 3 dager per kalenderår fra 13. mars til 30. juni, 10 dager fra 1. juli 2020), kan arbeidsgiver kreve å få refusjon fra trygden for det antall stønadsdager som overstiger arbeidsgiverperioden. Refusjon kan gis for opptil 9 måneder før kravet ble satt frem. Denne fristen er absolutt ved refusjon til deg som arbeidsgiver.

Omsorgspenger til en arbeidstaker som bare har omsorg for et kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, refunderes fullt ut. 

For at du som arbeidsgiver skal få refusjon, eller den ansatte skal få utbetaling, må du sende inntektsmelding til NAV. Husk å krysse av i inntektsmeldingen for hvilken ytelse det gjelder. 

Det er kun mulig å benytte digital inntektsmelding (NAV.no). 

Eksempler:
Har du betalt ut 3 dager eller mer tidligere i 2020, kan du få refusjon for uttak av omsorgsdager i perioden 13. mars til 30. juni 2020. 

Dette betyr at de 3 dagene som du som arbeidsgiver dekker kan ha vært før 13. mars 2020. 

Har du for eksempel betalt ut 5 dager før 13. mars, kan du få refusjon fra og med 13. mars 2020 fordi det allerede er betalt ut mer enn de 3 dagene du som arbeidsgiver skal dekke. Du kan ikke søke om refusjon frem i tid. For uttak av dager fra 1. juli skal arbeidsgiver dekke totalt 10 dager. I nevnte eksempel teller de 5 dagene som arbeidsgiver alt har dekke med, og det gjenstår 5 dager arbeidsgiver skal dekke før søknad om refusjon.

Merk at det er tidspunkt for når arbeidstaker har brukt omsorgsdager som bestemmer hvilke regler som gjelder, ikke tidspunkt for når arbeidsgiver søker om refusjon.

Arbeidsgiver forskutterer utbetalingen og krever refusjon fra NAV gjennom inntekstmeldingen på samme måte som tidligere.

For å sikre en mest mulig effektiv håndtering ber NAV om at arbeidsgivere:

 • så langt det er mulig samler opp omsorgsdagene og ikke sender for hyppige inntektsmeldinger
 • holder oversikt over antall omsorgsdager den ansatte har rett på og benyttet seg av, slik at endringer og omgjøringer unngås 

Hvor mye har arbeidstaker krav på å få utbetalt?

Omsorgspenger fra arbeidsgiver beregnes etter de samme bestemmelser som for sykepenger, og utgjør 100 prosent av sykepengegrunnlaget.


Frilansere og selvstendig næringsdrivende

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har i perioden 13. mars til 30. juni hatt en ventetid på 3 dager, tilsvarende den reduserte arbeidsgiverperioden, ettersom de er sin egen arbeidsgiver. Fra 1. juli 2020 må frilansere og selvstendig næringsdrivende selv dekke de 10 første omsorgsdagene for kalenderåret totalt. Dager som allerede er dekket tidligere i år, telles med i de 10 dagene. Frilansere og selvstendig næringsdrivende må søke om å få utbetalt omsorgspengene fra NAV.

Når kan arbeidstaker bruke omsorgsdager og være borte fra jobb?

Eksempler på situasjoner hvor omsorgsdager kan benyttes:

 • Barnehagen eller skolen er stengt på grunn av koronaviruset
 • Særlig smittevernhensyn, bekreftet av lege, tilsier at barnet må være hjemme
 • Barnet, eller den som har det daglige barnetilsynet, er syk
 • Den som har det daglige barnetilsynet er forhindret fra å ha tilsyn med barnet fordi han eller hun følger et annet barn til utredning, eller til innleggelse i helseinstitusjon
 • Barnet trenger oppfølging i form av legebesøk, BUP eller lignende, selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen
 • Uavhengig av om arbeidstaker har krav på omsorgspenger fra arbeidsgiver, har arbeidstaker uansett rett til permisjon når det ytes omsorgspenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra Nav. 

Eksempler på når arbeidstaker kan ikke bruke omsorgsdager:

 • planlagt fravær, for eksempel ved skoleferie og planleggingsdager
 • rutinekontroller på helsestasjonen
 • planlagte kontroller hos tannlege, som ikke skyldes sykdom
 • møter med skolen, som ikke skyldes sykdom

Særegne regler ved kronisk sykdom, langvarig sykdom og nedsatt funksjonsevne

I tilfelle barnet er kronisk syk, er langvarig syk, eller har nedsatt funksjonsevne, og dette fører til en markert høyere risiko for fravær, kan arbeidstaker i tillegg få 10 stønadsdager for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn. Er arbeidstaker alene om omsorgen, dobles antall stønadsdager.

Denne retten gjelder frem til barnet er fylt 18 år. I tillegg har arbeidstaker rett til permisjon for å delta i opplæring ved godkjent helseinstitusjon eller offentlig kompetansesenter for å kunne ta seg av og behandle barnet.

For at arbeidstaker skal få utvidet rett til omsorgspenger må det foreligge et vedtak fra NAV med godkjenning på at barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet.

Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon når barnet blir innlagt i helseinstitusjon og arbeidstaker oppholder seg på institusjonen, samt for senere oppfølging. Denne permisjonsretten kommer i tillegg til det som er beskrevet over i dette punkt.