Innhold

Stillingsvern: Bedriftsinterne aldersgrenser etter arbeidsmiljøloven

To gamle damer som ler.

Bedriften må aktivt innføre bedriftsintern aldersgrense på 70 år.

Om aldersgrensen i din bedrift er 70 eller 72 år, vil avhenge av hvilken lov du plikter å følge. For de fleste i privat sektor er grensen 72 år.

For de fleste ansatte i privat sektor vil den generelle aldersgrensen i arbeidsmiljøloven gjelde, og den er i dag 72 år. Bedriften kan imidlertid innføre en lavere bedriftsintern aldersgrense, men den kan ikke settes lavere enn til 70 år.

For private virksomheter med pensjonsordning i Statens pensjonskasse, omfattes de ansatte av Aldersgrenseloven. Denne loven har en alminnelig aldersgrense på 70 år. Mer om lovens aldersgrense kan du lese her. 

Ansatte i enkelte virksomheter kan ha lavere særaldersgrenser fastsatt i egne lover.

Hva betyr dette i praksis?

I praksis betyr dette at det er to forskjellige regelsett man må forholde seg til, avhengig av hvilken lov man hører inn under.  Hvis bedriften har den generelle aldersgrensen på 72 år, opphører stillingsvernet idet medarbeideren fyller 72 år. Bestemmelsen innebærer ingen plikt til å fratre, den gir derimot arbeidsgiver rett til ensidig å bringe arbeidsforholdet til opphør. Dersom bedriften ønsker det, kan derfor den ansatte altså fortsette å jobbe videre etter fylte 72.

Hvis bedriften har innført en bedriftsintern aldersgrense på 70 år, må denne grensen gjøres kjent for arbeidstakerne, praktiseres konsekvent av arbeidsgiver, og arbeidstaker må ha rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. Kravet til konsekvent praktisering betyr at alle ansatte i utgangspunktet må fratre ved nådd bedriftsintern aldersgrense. Tilsvarende vil arbeidstaker ha en plikt til å fratre ved fylte 70 år, dersom bedriften er tilknyttet Statens pensjonskasse, og derfor følger aldersgrenseloven. 

Hvilke lover regulerer dette?

Aldersgrensene er regulert gjennom flere ulike lover.

Aldersgrenser i privat sektor står i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Se § 15-13 a, "opphør av arbeidsforhold grunnet alder."

Aldersgrenser for virksomheter som har pensjonsordning i Statens pensjonskasse, står i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. (aldersgrenseloven), § 2.

Aldersgrensene ble endret i 2015

Den alminnelige aldersgrensen i arbeidsmiljøloven ble i 2015 hevet fra 70 til 72 år. Samtidig ble den nedre grensen for bedriftsintern aldersgrense hevet fra 67 til 70 år . Endringen av bedriftsintern aldersgrense fra 67 til 70 år skjer ikke automatisk. Bedriften må aktivt innføre ny bedriftsintern aldersgrense på 70 år om den ønsker å opprettholde en slik ordning.

Hva med daglig leder?

Bedriftens øverste leder faller inn under arbeidsmiljøloven, og således under reglene om aldergrenser. Det er ikke gjort særskilte unntak fra lovens regler om aldersgrenser for daglig leder. Arbeidsmiljølovens § 14-10 åpner imidlertid for å ansette virksomhetens øverste leder på åremål. Videre åpner § 15-16 annet ledd for forhåndsavtaler om frasigelse av oppsigelsesvernet mot etterlønn.