Innhold

Drøft bedriftsinterne aldersgrenser med de tillitsvalgte

Mann og kvinne drøfter et dokument. Foto.

Arbeidsgiver skal drøfte spørsmål om innføring og eventuell videreføring av bedriftsinterne aldersgrenser med de tillitsvalgte.

Drøftingen skal sikre at arbeidstakernes tillitsvalgte blir konsultert og informert om hvilke ordninger med lavere aldersgrense bedriften vil fastsette, men det er arbeidsgiver som har den endelige beslutningsmyndigheten. Hvor omfattende drøftinger skal være og hvordan disse skal gjennomføres må vurderes i lys av bedriftens størrelse.

Begrepet "tillitsvalgt" må forstås vidt, og vil etter arbeidsmiljøloven bety en utpekt eller valgt representant for de ansatte. Dette betyr at drøftelsesplikten gjelder selv der bedriften ikke har tillitsvalgte i tariffrettslig forstand. For eksempel kan et verneombud i denne sammenheng opptre som representant for de ansatte. 

Det bør settes opp et referat fra drøftelsene der det som et minimum fremgår hvilken informasjon som er gitt fra bedriftens side, samt partenes respektive syn. Det er fornuftig å presisere at det er gjennomført drøftelser etter arbeidsmiljølovens § 15-13 a, og at det ikke er inngått noen avtale om bedriftsintern aldersgrense selv om partene eventuelt er enige.