Innhold

Vilkår for aldersgrenser lavere enn 70 år grunnet helse eller sikkerhet

kaptein

Hva skal til for at bedriften kan sette lavere aldersgrense enn 70 år begrunnet i hensyn til helse eller sikkerhet?

Vilkåret er at lavere aldersgrense er godt begrunnet i helse- eller sikkerhetsrisiko, eventuelt begge alternativer. Det er et absolutt vilkår at en lavere aldergrense er nødvendig ut fra de to alternative vilkårene. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig at arbeidet for eksempel vil utføres bedre, raskere eller at det er en viss risiko knyttet til arbeidet.

Belastende yrker

Nødvendighetskriteriet innebærer at bedriften må foreta en konkret vurdering av om unntak er påkrevet for det aktuelle yrket, og i så fall hvilken aldersgrense som må fastsettes.

Vurderingen må knytte seg til det aktuelle yrket, og vil ikke nødvendigvis gjelde bedriften som helhet.

Kravet til nødvendighet av hensyn til risiko for helse vil typisk omfatte stillinger som medfører uvanlig fysisk eller psykisk belastning på arbeidstakerne, slik at de normalt ikke makter å skjøtte arbeidet forsvarlig til fylte 72 år. Det er altså hensynet til arbeidstakernes egen helse som kan begrunne unntak etter dette alternativet. Når det gjelder vilkåret om hensyn til sikkerhet, vil dette kun være aktuelt for stillinger som krever særlige fysiske eller psykiske egenskaper for at arbeidet kan utføres tilfredsstillende og på en forsvarlig måte uten fare for sikkerheten til omgivelsene.

Må være saklig

Forarbeidene til lovendringen gir ingen konkrete eksempler på aktuelle yrker. Slike lavere aldersgrenser må være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende.

Det er bedriften selv som må vurdere hvorvidt en aldersgrense etter dette alternativet vil være lovlig. En ansatt som mener seg diskriminert ved ordningen (mener at den er lovstridig) vil på vanlig måte kunne forfølge dette rettslig.