Innhold

Endringer i permitteringsregelverket fra 2019

signerer avtale

Endringer i regelverket innebærer blant annet en forlenget arbeidsgiverperiode.

Fra 1. januar 2019 er det gjort endringer i permitteringsregelverket.
Det er gjort endringer i

  • antallet dager arbeidsgiver må betale lønn etter at permitteringen er iverksatt (arbeidsgiverperiode I),
  • hvor lenge en ansatt kan være permittert før arbeidsgivers lønnsplikt igjen inntrer og retten til dagpenger bortfaller.

Arbeidsgiverperiode I
Arbeidsgiver plikter å betale lønn i et bestemt antall dager i starten av en ny permittering, kalt arbeidsgiverperioden. Fra 1. januar 2019 er antallet dager som arbeidsgiver plikter å betale permitteringslønn under permitteringen økt fra 10 til 15 dager, se. lov om lønnsplikt under permittering § 3, 1. ledd.  Samtidig bortfaller arbeidsgiverperiode II.

Det betyr at arbeidsgivere må betale lønn i 15 arbeidsdager når varslingsfristen er ute og permitteringen starter.

 

Perioden arbeidsgiver fritas for lønnsplikt under permittering

Hovedregelen, etter lov om lønnsplikt ved permittering § 3, 3. ledd, er at arbeidsgiver etter arbeidsgiverperiode I kan permittere uten lønn i 26 uker i løpet av en 18 måneders periode. Perioden med fritak fra lønnsplikt løper uavhengig av om det blir utbetalt dagpenger. Arbeidsgiverens lønnsplikt gjeninntrer etter fritaksperioden. Loven åpner for at Departementet kan gi forskrift om å forlenge fritaksperioden før arbeidsgiverens lønnsplikt gjeninntrer, og i forskrift om lønnsplikt under permittering av 21.06.2016 ble perioden arbeidsgiver kunne permittere uten lønn forlenget til totalt 49 uker innenfor en periode på 18 måneder. Denne forskriften ble endret 1. januar 2019, og perioden som arbeidsgiver fritas for lønnsplikt under permitteringen er redusert fra 49 til 26 uker.

 

Det betyr at arbeidsgiver er fritatt for lønnsplikt etter arbeidsgiverperiode I i en periode på 26 uker i løpet av 18 måneder.