Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Innhold

 1. Har den ansatte krav på sykepenger?
 2. 1. Medlem av folketrygden
 3. 2. Begrenset rett til sykepenger for arbeidstakere over 67 år
 4. 3. Arbeidsuførhet
 5. 4. Opptjeningstid
 6. 5. Tap av pensjonsgivende inntekt (tapt arbeidsinntekt)
 7. 6. Melding om fraværet
 8. 7. Dokumentasjon
 9. 8. Opphold i Norge eller utlandet
 10. 9. Arbeidstakers medvirkningsplikt
 11. Aktuelle rettskilder

Har den ansatte krav på sykepenger?

Når en ansatt blir syk eller skadet, og ikke kan jobbe, oppstår spørsmålet om den ansatte skal ha sykepenger. Det er ikke nok å være syk eller skadet. I tillegg må flere vilkår være oppfylt for at den ansatte skal få dekket tapt arbeidsinntekt med sykepenger. Vilkårene varierer avhengig av om Nav eller arbeidsgiver er ansvarlig for å betale sykepenger. Artikkelen gir deg oversikt over vilkårene som må være oppfylt for at arbeidstaker skal ha rett til sykepenger fra arbeidsgiveren.

Vilkårene for rett til sykepenger

1. Medlemskap i folketrygden
2. Begrenset rett til sykepenger for arbeidstakere over 67 år
3. Opptjeningstid
4. Arbeidsuførhet
5. Tap av pensjonsgivende inntekt (tapt arbeidsinntekt)
6. Dokumentasjon
7. Melding om fraværet
8. Opphold i Norge eller utlandet
9. Arbeidstakers medvirkningsplikt

 

Er bedriften av den oppfatning at ett eller flere av vilkårene for rett til sykepenger ikke er oppfylt, anbefales medlemmer i NHO å kontakte advokat i landsforening i NHO eller NHOs regionadvokat for råd. Det kan tenkes at bedriften i et slikt tilfelle bør avvente utbetalingen av sykepengene. Kanskje er det også grunnlag for å bestride egenmeldingen eller sykmeldingen.

1. Medlem av folketrygden

I Norge kan du være medlem av folketrygden som bosatt eller som arbeidstaker. Reglene i folketrygdloven, og de trygdeavtalene som Norge har inngått med andre land, avgjør om en person er medlem eller ikke.

Det er krav om lovlig opphold i Norge.
Les mer om kravet om medlemskap i folketrygden i Navs rundskriv (lovdata.no)

2. Begrenset rett til sykepenger for
arbeidstakere over 67 år

Arbeidstakere over 70 år har ikke rett til sykepenger.

Arbeidstakere mellom 67 og 70 år har en begrenset rett til sykepenger. Denne aldersgruppen har rett sykepenger i arbeidsgiverperiode, såfremt årslønnen deres overstiger 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Det er også viktig å være oppmerksom på at Nav kun betaler sykepenger i 60 sykepengedager. Hvis bedriften forskutterer utover disse dagene, vil den altså ikke få refundert disse pengene fra Nav.

Folketrygdens grunnbeløp (G)

Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av ytelsene i folketrygdloven. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert årFra 1. mai 2024 utgjør grunnbeløpet 124 028 kroner. 

Her er en oversikt over tidligere års grunnbeløp (nav.no) 

3. Arbeidsuførhet

Et grunnvilkår for å få sykepenger er at arbeidstakeren er arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade, se folketrygdloven § 8-4.

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele veilederen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"