Innhold

Sykepenger

Arbeidsgiver betaler som regel sykepenger de første 16 dager av et sykefravær. I mange tilfeller fortsetter også arbeidsgiver å forskuttere sykepenger etter denne perioden. Det kan oppstå mange spørsmål knyttet til dette, og her finner du mer informasjon og maler om temaet.

 1. Koronarelatert sykefravær som vilkår for refusjon av sykepenger fra NAV

  Lengden på arbeidsgiverperioden avhenger av om egen-/legemelding angir at fraværet er koronarelatert. Arbeidsgiver trenger altså noe informasjon om årsak til fravær for å få refusjon etter tre dager.

 2. Artikkel

  Sykepenger og omsorgspenger for selvstendig næringsdrivende

  Selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne forsikring hos NAV for å ha rett på sykepenger fra 1. dag.

 3. Sykefravær: Arbeidsgivers plikter og rettigheter i oppfølging av ansatte

  Her får du innsikt i ansattes rett til egenmelding og hvordan du følger opp ansatt, tillitsvalgt, lege og Nav ved sykemelding.

 4. Artikkel

  Sluttvederlag og utbetalinger av dagpenger, sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fra Nav

  Utbetaling av sluttvederlag/etterlønn til arbeidstaker kan påvirke arbeidstakers rett til ytelser fra Nav.

Spørsmål og svar om Korona og sykepenger

Kan bedriften søke om refusjon av sykepenger for flere ansatte i en samlesøknad?

Ja, Nav har utviklet en løsning som gjør at bedrifter søke om refusjon for flere ansatte i en samlesøknad.  For mer informasjon se NAV sine nettsider.

Kan ansatte som har vært permittert miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver?

Ja, ansatte som har vært permittert kan miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver.

En forutsetning for å kunne få omsorgspenger er at arbeidsforholdet har vart i minst fire uker. Dette er et krav om "opptjeningstid". Ved permittering og arbeidsfritak i mer enn 14 dager sammenhengende, mister arbeidstaker retten til sykepenger fra arbeidsgiveren.

Om en ansatt som har vært permittert har rett til sykepenger fra arbeidsgiveren etter at permitteringen er opphørt, avhenger av hvor lenge den ansatte har vært permittert.

 • Permittert og fritatt for arbeid i mer enn 14 dager: arbeidstaker må ha vært sammenhengende i arbeid hos arbeidsgiveren i fire uker for å få rett til sykepenger fra arbeidsgiver.
 • Permittert og fritatt for arbeid i en kortere periode enn 14 dager: opptjeningsvilkåret er ikke avbrutt. Arbeidstaker kan ha krav på sykepenger fra arbeidsgiver forutsatt at de øvrige vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt.

Dersom en arbeidsgiver utbetaler sykepenger til en arbeidstaker som ikke oppfyller vilkåret om opptjeningstid, kan arbeidsgiveren miste retten til refusjon fra NAV. Arbeidsgiver har ikke plikt til å forskuttere sykepenger hvis arbeidstaker ikke oppfyller vilkårene om opptjeningstid.

Arbeidstaker kan ha rett til sykepenger fra NAV selv om vedkommende ikke har rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Arbeidstaker bør i slike tilfeller kontakte NAV.

Hva er arbeidsgiverperioden for sykepenger ved koronarelatert fravær?

Det gjelder fra 16. mars 2020 egne regler om arbeidsgiverperiode ved koronarelatert fravær.

Det følger av midlertidig forskrift (FOR-2020-03-20-368) at for fravær fra arbeidet som skyldes koronapandemien, skal arbeidsgiver betale sykepenger i et tidsrom på opptil tre kalenderdager. Disse dagene inkluderer dager med delvis fravær. Dette omfatter altså både sykdom og fravær som følge av pålagt karantene.

NAV dekker deretter sykepenger fra og med dag fire. Arbeidsgiver plikter imidlertid å forskuttere sykepenger fra og med dag fire til og med dag 16, med rett til refusjon fra NAV. Det er viktig at arbeidsgiver sjekker at egenmeldingen eller legeerklæringen inneholder opplysninger om at fraværet skyldes koronapandemien. Dersom dette mangler kan NAV avslå kravet om refusjon.

Fra 16. mars til 1. juni har  det ikke vært krav til legeerklæring som dokumentasjon for at fraværet skyldes koronapandemien, og arbeidstaker har kunnet dokumentere sitt fravær med egenmelding i inntil 16 kalenderdager, regnet fra første fraværsdag. I perioden har rett til bruk av egenmelding hatt som forutsetning at arbeidstaker har arbeidet hos arbeidsgiveren i minst fire uker

Etter 01. juni 2020: For sykefravær med første fraværsdag f.o.m. 01. juni 2020 gjelder de alminnelige reglene om arbeidstakers rett til å benytte egenmelding. Det innebærer at arbeidstakeren må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å kunne benytte egenmelding. I slike tilfeller kan arbeidstakeren benytte egenmelding inntil tre dager av gangen, inntil fire ganger i løpet av 12 måneder, med mindre virksomheten har egen avtale om utvidet rett til egenmelding.

Øvrige endringen gjelder fra 16. mars 2020 for nye og påbegynte tilfeller. Eksempelvis innebærer dette at dersom 16. mars var dag åtte i arbeidsgiverperioden, får arbeidsgiver refusjon fra og med dag åtte til og med dag 16. Dersom 16. mars var dag fire i arbeidsgiverperioden, får arbeidsgiver refusjon fra og med denne dagen. 

Merk at det ikke gjøres endring i arbeidsgiverperioden for sykefravær for øvrig, og at det ikke gjøres endringer i hvor lenge man kan motta sykepenger.


Skjema for refusjonsordningen fra NAV 

Et eget skjema for arbeidsgivere er nå klart. Det skal brukes for å be om refusjon av sykepenger når det handler om korona. Det betyr at refusjonskravet ikke skal gå via den vanlige inntektsmeldingen.
Her søker du om refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona (nav.no)

Har ansatte som bryter myndighetenes reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst krav på sykepenger/lønn?

Ansatte som med viten og vilje velger å trosse myndighetenes reiseråd og får karanteneplikt ved hjemkomst kan nektes sykepenger. Ansatte som bevisst velger å sette seg selv i en slik karantenesituasjon vil som utgangspunkt ikke ha krav på lønn fra arbeidsgiver.

Les mer om om sykepenger ved selvpåført karantene (regjeringen.no)

Har selvstendig næringsdrivende og frilansere krav på sykepenger ved koronarelatert fravær?

Generelt

Selvstendig næringsdrivende og frilansere har rett til sykepenger dersom sykefraværet er relatert til koronapandemien, se midlertidig forskrift om dette, FOR-2020-03-20-368.

Se mer om dette her: Selvstendig næringsdrivende - hva gjelder i min situasjon (Nav.no).

Retten til sykepenger gjelder bare så langt sykefraværet fører til tap av pensjonsgivende inntekt.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere får redusert ventetiden til tre dager. NAV utbetaler sykepenger fra og med dag fire, regnet fra og med den dagen arbeidsuførheten oppsto.

Nærmere om selvstendig næringsdrivende

Fram til 1. juni kunne selvstendig næringsdrivende bruke egenmelding for sykefravær som skyldes korona. Fra 1. juni 2020 kreves  sykmelding fra lege fra den fjerde dagen, enten årsak er  sykdom, mistenkt smittet eller pålagt karantene. Ordning med rett til sykepenger fra fjerde dag når sykefraværet skyldes korona videreføres.

 

NAV utbetaler sykepenger tilsvarende 80 prosent av sykepengegrunnlaget fra og med dag fire. Dersom den selvstendig næringsdrivende har tegnet forsikring (se folketrygdloven § 8-36 første ledd bokstav b), ytes det sykepenger tilsvarende 100 prosent av sykepengegrunnlaget.

Nærmere om frilansere
Fram til 1. juni kunne frilansere bruke egenmelding for sykefravær som skyldes korona. Fra 1. juni 2020 kreves sykmelding fra lege fra den fjerde dagen, enten årsak er sykdom, mistenkt smittet eller pålagt karantene.

NAV utbetaler sykepenger tilsvarende 100 prosent fra sykepengegrunnlaget fra og med dag fire.

Har den ansatte krav på sykepenger som følge av koronarelatert sykdom eller mistanke om smitte?

En ansatt kan ha rett til sykepenger dersom vedkommende må være borte fra arbeidet på grunn av at vedkommende er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene.

Se mer om dette her: Sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset (Nav.no).

Dersom arbeidstakeren kan arbeide og arbeidsgiver kan legge til rette for at arbeidstakeren kan fortsette sitt arbeid, f.eks. gjennom hjemmekontor eller andre løsninger, vil arbeidstakeren ikke ha rett til sykepenger.

Om dekning eller refusjon av sykepenger

Kan arbeidsgiver få refusjon av sykepenger i arbeidsgiverperioden?

 I to tilfeller kan arbeidsgiver få refundert lønnskostnader i arbeidsgiverperioden fra NAV:

Søknad om fritak fra arbeidsgiverperioden (16 dager) må sendes NAV av arbeidstaker eller arbeidsgiver. En evt. refusjon gjelder fra søknadsdato.

NB: Egne regler ved koronarelatert fravær

Ved sykefravær knyttet til korona kan arbeidsgiver kreve refusjon av sykepenger fra dag 4. Les mer om dette og annen koronarelatert informasjon.

Egne regler ved koronarelatert sykefravær Korona-aktuelt innhold

 

Informasjon om søknad ved langvarig eller kronisk sykdom finnes hos NAV

Informasjon om søknad ved svangerskapsrelatert fravær finnes hos NAV

Hvordan søke om refusjon for arbeidsgiverperioden ved særlig stort sykefravær?

Det må sendes inn to skjemaer for å få refundert sykepengene:

 • Først søknad om unntak.
 • Deretter refusjonskrav for hvert sykdomstilfelle.

En søknad om at NAV skal dekke sykepengene i arbeidsgiverperioden, dvs. om unntak fra arbeidsgiverens ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden, skal fremsettes på skjema NAV 08-20.05. Slike vedtak er normalt tidsbegrenset. Etter utløpet av vedtaksperioden må det søkes på nytt før ytterligere refusjon kan gis.

Arbeidsgiver må fremsette krav om refusjon for utbetalte sykepenger i arbeidsgiverperioden. Dette skal gjøres på skjema NAV 08-20-12. Det må fremsettes et eget krav for hver enkelt fraværsperiode. Skjemaer og mer informasjon finner du på NAVs hjemmesider.

Arbeidsgiver skal ikke vente med å fremsette krav om refusjon til NAV har fattet vedtak i saken, men fortløpende sende inn refuksjonskrav etter at søknad om unntak er sendt. Hvis søknaden innvilges får den virkning fra den dag søknaden er innkommet NAV. Og refusjonskrav kan da være foreldet hvis NAV har brukt lang tid på å behandle søknaden, og arbeidsgiver har avventet å sende inn refusjonskrav. Slike krav foreldes etter tre måneder fra sykefraværstidspunktet.

Hvis søknad om unntak blir innvilget kan arbeidsgiveren etter søknad få sykepengene refundert fra NAV for alle sykdomsfravær i vedtaksperioden, uansett diagnose i det enkelte tilfellet. Reglene om dokumentasjon av sykefravær er de samme som ellers.

Hvis NAV avslår en søknad om refusjon kan avslaget bringes inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, se Folketrygdlovens § 21-13.

Hvem kan søke om refusjon/unntak fra arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger ved særlig stor fravær?

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan fremsette en søknad om unntak fra arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden.

En søknad om at NAV skal dekke sykepengene i arbeidsgiverperioden skal fremsettes på skjema NAV 08-20.05.

I forbindelse med det enkelte fraværet er det arbeidsgiver som skal fremsette søknad om refusjon. 

Krav om refusjon skal fremsettes i hvert enkelt tilfelle, på skjema NAV 08-20.12.

OBS: Arbeidsgiver skal ikke vente med å fremsette krav om refusjon til NAVs vedtak foreligger, men fortløpende sende inn refusjonskrav etter at søknad om unntak er sendt. Refusjonskrav kan innvilges inntil tre måneder før den kalendermåneden NAV mottok søknaden om unntak.

Hvordan søker man om refusjon for arbeidsgiverperioden for en gravid arbeidstaker?

Det må sendes inn to skjemaer for å få refundert sykepengene:

 • Først søknad om unntak.
 • Deretter refusjonskrav for hvert sykdomstilfelle.

Arbeidsgiveren kan få unntak fra å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden (nav.no) hvis en ansatt er sykmeldt på grunn av svangerskapsrelatert sykdom og tilrettelegging eller omplassering til annet arbeid ikke er mulig.

Søknad om å få dekket sykepenger i arbeidsgiverperioden sendes inn på dette skjema (nav.no)

Det er helt avgjørende for om søknaden blir innvilget at det klart fremgår av søknadskjemaet at tilrettelegging eller omplassering er forsøkt, men ikke fungerer. Eventuelt må årsak til at det ikke er mulig å forsøke å tilrettelegge eller omplassere fremgå. Hvis disse rubrikkene ikke er fylt ut blir som hovedregel søknaden avslått.

Arbeidsgiver skal ikke vente med å fremsette krav om refusjon til NAVs vedtak foreligger, men fortløpende sende inn refusjonskrav etter at søknad om unntak er sendt. Refusjonskrav kan innvilges inntil tre måneder før den kalendermåneden NAV mottok søknaden om unntak, begrenset til ni måneder før termindato. Refusjonskrav kan være foreldet hvis NAV har brukt lang tid på å behandle søknaden, og arbeidsgiver har avventet å sende inn refusjonskrav.

Hvis NAV avslår en søknad om refusjon kan avslaget bringes inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, se Folketrygdlovens § 21-13.

Hvis det er forhold i arbeidsmiljøet som er helsefarlig for fosteret, og arbeidsgiver ikke kan omplassere kvinnen, er svangerskapspenger riktig ytelse, se Folketrygdlovens § 14-13.

Kan arbeidsgiver få dekket sykepenger i arbeidsgiverperioden når en ansatt har et særlig stort sykefravær?

Hvis en arbeidstaker har et særlig stort sykefravær kan det søkes om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden, se Folketrygdlovens § 8-20.

Ifølge NAVs retningslinjer regnes et forventet sykefravær på 35 dager eller mer i året som særlig stort. Det samme gjelder dersom det forventes et sykefravær på minst 25 dager, fordelt på minst fem fraværstilfeller. Ofte vil NAV se på arbeidstakerens "sykehistorikk", dvs. hvor mye sykefravær vedkommende har hatt de siste par årene.

NB: Egne regler ved koronarelatert fravær

Ved sykefravær knyttet til korona kan arbeidsgiver kreve refusjon av sykepenger fra dag 4. Les mer om dette og annen koronarelatert informasjon.

Egne regler ved koronarelatert sykefravær Korona-aktuelt innhold

Mer informasjon om søknad

Kan arbeidsgiver få dekket sykepenger i arbeidsgiverperioden dersom årsak til sykefraværet er graviditet?

Hvis en gravid arbeidstaker er sykmeldt kan arbeidsgiver søke om at NAV skal dekke sykepengene i arbeidsgiverperioden, se Folketrygdlovens § 8-20. NAV dekker sykepengene hvis følgende vilkår er oppfylt:

 - Arbeidstakeren er sykmeldt på grunn av en svangerskapsrelatert sykdom.

- Det ikke er mulig å tilrettelegge for arbeidstakeren eller å omplassere henne for på den måten å unngå sykefravær.

Hva er reisetilskudd?

Reisetilskudd er et virkemiddel for å holde yrkesaktive personer helt eller delvis i arbeid. Reisetilskudd kan gis i stedet for sykepenger til dekning av nødvendige ekstra transportutgifter til og fra arbeidsstedet. Reisetilskudd kan også gis i kombinasjon med graderte sykepenger.

Les mer om reisetilskudd på NAV sine hjemmesider.

Om krav og beregning av sykepenger

Har arbeidstaker som behandles for barnløshet rett til sykepenger?

Sykepenger ytes for arbeidstaker som er under behandling for barnløshet. Det forutsettes at det foreligger en sykmelding og det er selve behandlingen som berettiger til sykepenger.

Har arbeidstaker som gjør et kosmetisk inngrep rett på sykepenger?

Sykepenger forutsetter at arbeidstaker er syk og kosmetiske inngrep er ikke definert som sykdom, unntatt dersom inngrepet er medisinsk begrunnet og det foreligger en sykmelding fra lege.

Får man sykepenger etter 67 år?

Ansatte mellom 67 og 70 år har rett til sykepenger hvis inntekten overstiger 2 G (to ganger grunnbeløpet).  Se hva G utgjør p.t her. (Nav.no). Denne aldersgruppen kan få sykepenger fra NAV i opptil 60 dager.

For ansatte mellom 67 og 70 år må bedriften dekke de 16 første dagene, på samme måte som den må gjøre for yngre ansatte.

Husk at arbeidsgiver ikke må forskuttere sykepenger ut over folketrygdens 60 dager, da folketrygden kun refunderer inntil 60 dager.

Personer over 70 år har ikke rett til sykepenger hverken fra arbeidsgiver eller fra NAV.

Hvordan beregne sykepenger i arbeidsgiverperioden?

Sykepengegrunnlaget er den inntekten som sykepengene blir beregnet etter, se Folketrygdlovens §§ 8-28 og 8-29. Det er primært lønn og varige tillegg som skyldes personlig arbeidsinnsats som skal regnes med i sykepengegrunnlaget. Tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg for spesielle arbeidsforhold regnes derfor med. Etter nye regler fra 01. januar 2019 skal også godtgjørelser for 1. og 17. mai og bevegelige helligdager som arbeidstakeren opparbeider seg som et tillegg per arbeidstime tas med.

Godtgjørelser som helt eller delvis skal dekke utgifter i forbindelse med utførelsen av arbeidet, som bilgodtgjørelse, diett ol., regnes ikke med. Det samme gjelder feriepenger og godtgjørelse for andre fridager og overtidsgodtgjørelse.

Sykepengegrunnlaget skal ikke overstige seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6G). Imidlertid er det flere arbeidsgivere som har valgt å dekke "full lønn under sykdom". Se hva G utgjør p.t her. (Nav.no)

Ved gradert sykmelding yter arbeidsgiver sykepenger innenfor arbeidsgiverperioden, tilsvarende graden av arbeidsuførhet.

Om å bestride sykepengekrav

Hvordan bestride en sykemelding? (Egenmelding og legeerklæring)

Kan arbeidsgiver nekte å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden?

I noen tilfeller kan arbeidsgiver ha grunn til å tro at vilkårene for å få sykepenger ikke er oppfylt. Dette gjelder både der arbeidstaker har dokumentert fraværet ved egenmelding og der det foreligger legeerklæring. Situasjoner som gir grunnlag for å bestride en sykmelding kan f.eks. være der

 • arbeidstaker har fått avslag på søknad om ferie, og vedkommende deretter blir sykmeldt i den perioden vedkommende ønsket å avvikle ferie
 • arbeidstakeren ikke får fritak fra arbeidsplikten i oppsigelsestiden, og deretter blir sykmeldt ut oppsigelsestiden
 • sykmeldingen er dokumentert ved tilbakedatert legeerklæring
 • arbeidstaker er involvert i en konflikt på arbeidsplassen
 • arbeidstaker opprettholder et annet arbeidsforhold under sykmeldingsperioden
 • det foreligger utsagn fra arbeidstaker, som f.eks. "Hvis jeg må gjøre det der så sykmelder jeg meg"
 • arbeidstaker har mistet et sertifikat, en lisens, el. som er en nødvendig forutsetning for at vedkommende skal kunne utøve sitt arbeid
 • arbeidstaker er aktiv på en måte som ikke antas forenlig med sykmeldingen.

Kan en arbeidsgiver forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden?

En arbeidsgiver kan forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden når de samlede lønnsutbetalingene i det foregående året var under 40 G, dvs. 40 ganger grunnbeløpet. Se hva G utgjør p.t her (Nav.no). En slik forsikring må omfatte alle ansatte, se Folketrygdlovens § 8-21.  

Søknad om forsikring skal sendes NAV på skjema NAV 08-21.05.

Arbeidsgiver må likevel utbetale sykepenger i arbeidsgiverperiodene, men kan deretter fremsette et refusjonskrav overfor NAV i det enkelte tilfellet.

Søknad om refusjon i det enkelte tilfellet skal sendes NAV på skjema 08-21.15.

Forsikringen dekker arbeidsgiverens utgifter til sykepenger ved fravær ut over tre kalenderdager i hvert tilfelle. Det fraværet som kreves refundert må dokumenteres med legeerklæring.

Det er bare sykepenger som omfattes av forsikringen; det er ikke anledning til å forsikre ansvaret for omsorgspenger ved barns sykdom. Sykepengene som refunderes kan ikke overstige 6 G.

Se også Navs side om forsikring for små bedrifter.

Brevmaler

 • Tap av egenmeldingsretten grunnet antall egenmeldinger

  Arbeidsgiver må gi arbeidstaker skriftlig beskjed om at arbeidsgiver vurderer å frata vedkommende retten til å bruke egenmelding. Arbeidstaker skal gis anledning til å uttale seg før beslutning fattes. Denne malen kan arbeidsgiver benytte til å gi en slik skriftlig melding.

 • Tap av egenmeldingsrett ved mistanke om misbruk

  Arbeidsgiver må gi arbeidstaker skriftlig beskjed om at arbeidsgiver vurderer å frata vedkommende retten til å bruke egenmelding. Arbeidstaker skal gis anledning til å uttale seg før beslutning fattes. Denne malen kan arbeidsgiver benytte til å gi en slik skriftlig melding.

 • Anke til ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

  Dersom NAV er uenig med arbeidsgiver ved bestridelse, og mener det er grunnlag for sykepenger i arbeidsgiverperioden, vil de kreve refusjon fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan klage til Ankenemnda for sykepenger. Ankefrist er 3 uker fra vedtak ble mottatt, og arbeidsgiver trenger da ikke betale ut pengene får en endelig avgjørelse er tatt. Ta vare på alle typer av dokumentasjon, som sms eller epost, som kan underbygge årsak til at man mener sykmeldingen ikke er reel, og beskriv årsak til bestridelse så konkret som mulig. Denne malen kan benyttes ved en slik anke.

 • Brev til arbeidstaker, bestride sykmelding

  Bestridelse av sykmelding fordi arbeidsgiver er i berettiget tvil om det er grunnlag for sykmelding.

Velg riktig brevmal når du skal bestride en sykmelding

Her får du hjelp til å velge riktig brevmal basert på begrunnelse for bestridelse av sykemelding.

Hvordan bestride en sykemelding? (Egenmelding og legeerklæring)

Dersom arbeidsgiver mener det er god grunn til å betvile at vilkårene for sykepenger er oppfylt, kan arbeidsgiver unnlate å utbetale sykepenger til arbeidstaker. Her beskriver vi når du kan bestride en sykemelding, hvordan dette gjøres, og hvordan du eventuelt skal påklage NAVs vedtak om arbeidstakers rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden.