Innhold

Sykepenger

Arbeidsgiver betaler som regel sykepenger de første 16 dager av et sykefravær. I mange tilfeller fortsetter også arbeidsgiver å forskuttere sykepenger etter denne perioden. Det kan oppstå mange spørsmål knyttet til dette, og her finner du mer informasjon og maler om temaet.

Når en ansatt blir syk eller skadet, og ikke kan jobbe, oppstår spørsmålet om den ansatte skal ha sykepenger. Det er ikke nok å være syk eller skadet. Få en oversikt over vilkårene som må være oppfylt for at arbeidstaker skal ha rett til sykepenger fra arbeidsgiveren.

Innreiserestriksjoner: aktuelle spørsmål og svar

Flere av våre utenlandske ansatte kommer nå ikke inn i landet – kan vi permittere?

Bedriften må ha saklig grunn for permittering. Kravet om saklig grunn knytter seg til forhold i virksomheten, for eksempel at arbeidsoppgavene faller bort, at man mangler innsatsfaktorer for å få utført arbeidet o.l. Forhold som kun knytter seg til den enkelte ansatte, som at vedkommende ikke kommer inn i landet, gir derimot i seg selv ikke grunnlag for å permittere disse.

Dersom bedriften ikke kan gjennomføre arbeidsoppdrag fordi man mangler sentralt personell fra utlandet, slik at de øvrige ikke får gjort sitt arbeid, kan dette gi saklig grunnlag for permittering av øvrige ansatte. Dette kan også gjelde situasjoner der bedrift A ikke kan utføre sitt arbeid fordi bedrift B ikke kan utføre sin nødvendige del av oppdraget, f.eks. grunnet mangel på arbeidskraft. Hvorvidt det er saklig grunnlag for å permittere må vurderes i den enkelte sak, og man må følge gjeldende saksbehandlingsregler – se nærmere om permittering her.

Kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise ut av landet grunnet innreiserestriksjoner?

Det klare utgangspunktet er at det ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett å sette begrensninger for hvor arbeidstaker kan oppholde seg i ferietid og fritid.

Når det er på det rene at myndighetenes innreiserestriksjoner på utreisetidspunktet medfører at arbeidstaker ikke vil kunne stille på jobb til avtalt tid, er NHOs oppfatning at arbeidsgivere i utgangspunktet kan pålegge arbeidstaker ikke å reise ut av landet. Arbeidstaker setter seg da bevisst i en situasjon der arbeidsplikten ikke kan oppfylles. Det må likevel foretas en vurdering ut fra lengden på innreiserestriksjonen til enhver tid, og det må gjennomføres en dialog på den enkelte arbeidsplass for å se hvordan man eventuelt kan løse utfordringene før slikt pålegg eventuelt gis.

Når det gjelder arbeidstakere der begge parter har basert arbeidsforholdet på pendling til Norge eller der arbeidstaker har sin nære familie i utlandet, oppfordres det særlig til at partene på den enkelte arbeidsplass har dialog og ser på smidige løsninger for dette.

Brudd på et rettmessig pålegg kan medføre disiplinære reaksjoner.

Har arbeidstaker rett på lønn eller sykepenger når vedkommende ikke stiller på arbeid grunnet innreiseforbud?

Regjeringen innførte en kompensasjonsordning for enkelte arbeidstakere bosatt i EØS-området som ble rammet av de stengte grensene fra og med 29. januar 2021. Ordningen ble opphevet 30. september 2021.

Lønn

Dersom arbeidstakeren ikke kan stille på arbeid og levere arbeidsytelsen, og fjernarbeid ikke er mulig, har vedkommende ikke krav på lønn.

I en situasjon der innreiserestriksjonene hindrer arbeidstakerne i å stille på arbeid, og arbeidstaker ikke har rett til andre ytelser fra Nav, oppfordrer NHO til å se på løsninger i form av ferieavvikling, avspasering, permisjoner eller lignende.

Innreiserestriksjoner vil være lovlig fravær i arbeidsforholdet.


Sykepenger

Arbeidstakers rett til sykepenger forutsetter i utgangspunktet arbeidsuførhet. Smitte eller antatt smitte av koronavirus samt myndighetspålagt karantene kan likevel gi rett til sykepenger. 


Kompensasjonsordning

Regjeringen innførte en kompensasjonsordning for arbeidstakere bosatt i EØS-området som ble rammet av de stengte grensene fra og med 29. januar 2021. Ordningen ble opphevet 30. september 2021.

Arbeidstakers rett til slik kompensasjon forutsatte:

 • Innreiserestriksjon: Arbeidstaker måtte være borte fra arbeidet på grunn av innreiserestriksjoner til Norge som følge av covid-19-pandemien.
 • Tilknytning: Arbeidstaker måtte være medlem av folketrygden.
 • Inntektstap: Fraværet måtte føre til tap av pensjonsgivende inntekt.
  • Arbeidstaker kunne ikke motta andre offentlige ytelser som skulle dekke tapt arbeidsinntekt for samme periode, som f.eks. dagpenger under permittering. Hvis arbeidstaker f.eks. fikk graderte sykepenger, skulle det kun gis kompensasjon for den delen den ansatte skulle vært på jobb.
 • Ansettelsesforhold: Arbeidstaker måtte være ansatt hos en arbeidsgiver i Norge og ha påbegynt arbeidet i Norge per 29. januar 2021.
  • Arbeidstakere som avsluttet et arbeidsforhold hadde rett til kompensasjon i perioden fra 29. januar 2021 og frem til arbeidsforholdet ble avsluttet.
 • Opptjeningstid: Arbeidstaker måtte ha jobbet hos en arbeidsgiver eller fått inntekt fra Nav i fire uker før den datoen det ble søkt om kompensasjon fra.
 • Ferie: Arbeidstaker kunne ikke avvikle lovbestemt ferie i perioden.
  • Dersom avviklet eller planlagt ferie ble omgjort i samråd med arbeidsgiveren, kunne det utbetales kompensasjon.

Personer som ikke overholdt nasjonale myndigheters reiseråd kunne nektes kompensasjon. Innreiserestriksjoner etter reise til eget bosted i hjemlandet ga rett til kompensasjon hvis de øvrige vilkårene var oppfylt.

Kompensasjonens størrelse

Arbeidstaker hadde rett til en kompensasjon tilsvarende 70 % av sykepengegrunnlaget opptil 6G.

Folketrygdens grunnbeløp (G)

Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av ytelsene i folketrygdloven. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert årFra 1. mai 2021 utgjør grunnbeløpet 106 399 kroner. 

Her er en oversikt over tidligere års grunnbeløp (nav.no) 

Beregningen av månedsinntekten skulle ta utgangspunkt i oktober, november og desember 2020 for alle søknader i denne kompensasjonsordningen.

Forskuttering og refusjon

Arbeidsgiver var forpliktet til å forskuttere beløpet, og kunne kreve refusjon fra Nav. Refusjonskrav kunne innfris for opptil seks måneder før den måneden kravet ble satt fram. Arbeidsgiver skulle bekrefte at vilkårene var oppfylt ved innsending av refusjonsskjemaet. 

Det gjaldt ingen arbeidsgiverperiode, slik det er ved utbetaling av vanlige sykepenger.

Les mer om ordningen (nav.no). Her får du også tilgang til refusjonsskjema.

Kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise ut av landet grunnet innreiserestriksjoner?

Kan ansatte som har vært utestengt fra Norge grunnet innreiserestriksjoner miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver?

Ja, ansatte som har vært utestengt fra Norge grunnet innreiserestriksjoner i mer enn 14 dager kan miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver.

En grunnleggende forutsetning for å kunne få sykepenger fra arbeidsgiver, er at arbeidsforholdet har vart i minst fire uker. Dette er et krav om "opptjeningstid". Når arbeidsforholdet er avbrutt i mer enn 14 dager sammenhengende grunnet innreiserestriksjoner, vil arbeidstaker miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver ved karantene eller sykefravær etter ankomst i Norge. Arbeidstaker må på nytt ha vært sammenhengende i arbeid hos arbeidsgiveren i fire uker for å få rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Arbeidsgivere som utbetaler sykepenger til en arbeidstaker som ikke oppfyller vilkåret om opptjeningstid, kan miste retten til refusjon fra Nav.

Arbeidstaker kan ha rett til sykepenger fra Nav selv om vedkommende ikke har rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Arbeidstaker bør i slike tilfeller kontakte NAV.

Vær oppmerksom på at slike avbrudd også medfører at arbeidstakers rett til å bruke egenmelding bortfaller. Det betyr at arbeidstaker må ha vært tilbake i arbeidsforholdet i en nærmere bestemt periode (4 uker eller 2 måneder) før man har ny rett til å benytte egenmelding. Les mer om dette her.

Korona og sykepenger

Kan arbeidsgiver nekte ansatte å reise på private reiser som utløser karantene?

Det klare utgangspunktet er at det ligger utenfor arbeidsgivers styringsrett å sette begrensninger for hvor arbeidstaker kan oppholde seg i ferietid og fritid.

Når situasjonen er slik at myndighetene pålegger karantene ved hjemkomst, er vår oppfatning at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker ikke å reise.

Brudd på pålegget kan medføre disiplinære reaksjoner.

Når det gjelder arbeidstakere der begge parter har basert arbeidsforholdet på pendling til Norge og der arbeidstaker har sin nære familie i utlandet, bør partene se på smidige løsninger for avvikling av ferie og reise til hjemlandet.

Kan ansatte som har vært permittert miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver?

Ja, ansatte som har vært permittert kan miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver.

En forutsetning for å kunne få sykepenger er at arbeidsforholdet har vart i minst fire uker. Dette er et krav om "opptjeningstid". Ved permittering og arbeidsfritak i mer enn 14 dager sammenhengende, mister arbeidstaker retten til sykepenger fra arbeidsgiveren.

Om en ansatt som har vært permittert har rett til sykepenger fra arbeidsgiveren etter at permitteringen er opphørt, avhenger av hvor lenge den ansatte har vært permittert.

 • Permittert og fritatt for arbeid i mer enn 14 dager: arbeidstaker må ha vært sammenhengende i arbeid hos arbeidsgiveren i fire uker for å få rett til sykepenger fra arbeidsgiver.
 • Permittert og fritatt for arbeid i en kortere periode enn 14 dager: opptjeningsvilkåret er ikke avbrutt. Arbeidstaker kan ha krav på sykepenger fra arbeidsgiver forutsatt at de øvrige vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt.

Dersom en arbeidsgiver utbetaler sykepenger til en arbeidstaker som ikke oppfyller vilkåret om opptjeningstid, kan arbeidsgiveren miste retten til refusjon fra NAV. Arbeidsgiver har ikke plikt til å forskuttere sykepenger hvis arbeidstaker ikke oppfyller vilkårene om opptjeningstid.

Arbeidstaker kan ha rett til sykepenger fra NAV selv om vedkommende ikke har rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Arbeidstaker bør i slike tilfeller kontakte NAV.

Hva er arbeidsgiverperioden for sykepenger ved koronarelatert fravær?

Arbeidsgiver er normalt forpliktet til å betale full lønn inntil 6 G i en arbeidsgiverperiode som tilsvarer 16 kalenderdager. Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til koronapandemien er redusert til 3 dager frem til 1. oktober 2021. Nav dekker deretter sykepenger fra og med dag fire. Arbeidsgiver plikter likevel å forskuttere sykepenger fra og med dag fire til og med dag 16, med rett til refusjon fra Nav.

For at arbeidsgiver skal kunne kreve refusjon, må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse arbeidsgiver om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien.

Det er laget et eget skjema for arbeidsgivere ved refusjon av sykepenger når det handler om korona. Det betyr at refusjonskravet ikke skal gå via den vanlige inntektsmeldingen.
Her søker du om refusjon av sykepenger for fravær som skyldes korona (nav.no)

Les mer om når arbeidstaker har rett til sykepenger ved koronarelatert fravær

Har den ansatte krav på sykepenger som følge av koronarelatert sykdom eller mistanke om smitte?

Arbeidstaker som må være borte fra arbeid på grunn av covid-19, mistanke om slik sykdom, eller sykefravær som følger av vaksine for covid-19, har i de fleste tilfeller rett til sykepenger til og med 31. desember 2021. Når arbeidstaker har slikt "koronarelatert fravær", vil kravet om arbeidsuførhet være oppfylt. Så lenge de øvrige vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt, har arbeidstaker derfor rett til sykepenger. Dette gjelder ikke arbeidstakere som bryter nasjonale myndigheters reiseråd og får karanteneplikt.

Dersom arbeidstakeren kan arbeide og arbeidsgiver kan legge til rette for at arbeidstakeren kan fortsette sitt arbeid, f.eks. gjennom hjemmekontor eller andre løsninger, vil arbeidstakeren ikke ha rett til sykepenger.

Les mer om karantene og sykepenger

Har arbeidstaker rett til sykepenger eller permisjon med lønn for å ta koronatest eller koronavaksine?

Arbeidsmiljøloven gir ikke rett til permisjon for å ta koronatest eller koronavaksine. Arbeidsmiljøloven gir rett til lønnet og ulønnet permisjon i enkelte andre tilfeller. Få en oversikt her.

I de tilfellene hvor det er nødvendig å være borte fra arbeidet i minst en arbeidsdag for å ta koronavaksine, gir en midlertidig koronaforskrift (lovdata.no) rett til sykepenger fra arbeidsgiver ved vaksinering til og med 31. desember 2021. Det forutsettes at de øvrige vilkårene for rett til sykepenger fra arbeidsgiver er oppfylt. I praksis vil dette bety at arbeidstakere med svært lang reisevei til vaksineringsstedet eller arbeidsstedet, slik at det ikke vil være mulig å få utført arbeid på vaksinasjonsdagen, vil ha rett til sykepenger, såfremt timen ikke kan plasseres utenfor arbeidstiden.  

Enkelte av NHOs tariffavtaler gir rett til fri med lønn i forbindelse med undersøkelse, behandling og kontroll av lege, såfremt det ikke er mulig å få legetime utenfor arbeidstiden, såkalte "korte velferdspermisjoner". Denne tariffbestemmelsen gir ikke rett på permisjon for testing eller vaksine.

NHO anbefaler likevel at bedriftene, uavhengig av lov- og avtaleverk, strekker seg for å bidra til at befolkningen blir testet og vaksinert. Arbeidstakerne bør derfor gis anledning til testing/vaksinering i arbeidstiden der dette er mulig etter dialog med bedriften.

Kan ansatte som har vært utestengt fra Norge grunnet innreiserestriksjoner miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver?

Ja, ansatte som har vært utestengt fra Norge grunnet innreiserestriksjoner i mer enn 14 dager kan miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver.

En grunnleggende forutsetning for å kunne få sykepenger fra arbeidsgiver, er at arbeidsforholdet har vart i minst fire uker. Dette er et krav om "opptjeningstid". Når arbeidsforholdet er avbrutt i mer enn 14 dager sammenhengende grunnet innreiserestriksjoner, vil arbeidstaker miste retten til sykepenger fra arbeidsgiver ved karantene eller sykefravær etter ankomst i Norge. Arbeidstaker må på nytt ha vært sammenhengende i arbeid hos arbeidsgiveren i fire uker for å få rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Arbeidsgivere som utbetaler sykepenger til en arbeidstaker som ikke oppfyller vilkåret om opptjeningstid, kan miste retten til refusjon fra Nav.

Arbeidstaker kan ha rett til sykepenger fra Nav selv om vedkommende ikke har rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Arbeidstaker bør i slike tilfeller kontakte NAV.

Vær oppmerksom på at slike avbrudd også medfører at arbeidstakers rett til å bruke egenmelding bortfaller. Det betyr at arbeidstaker må ha vært tilbake i arbeidsforholdet i en nærmere bestemt periode (4 uker eller 2 måneder) før man har ny rett til å benytte egenmelding. Les mer om dette her.

Dekning eller refusjon av sykepenger

Refusjon

Kan bedriften søke om refusjon av sykepenger for flere ansatte i en samlesøknad?

Ja, Nav har utviklet en løsning som gjør at bedrifter kan søke om refusjon for flere ansatte i en samlesøknad.  For mer informasjon se NAV sine nettsider.

Kan arbeidsgiver få refusjon av sykepenger i arbeidsgiverperioden?

 I to tilfeller kan arbeidsgiver få refundert lønnskostnader i arbeidsgiverperioden fra NAV:

Søknad om fritak fra arbeidsgiverperioden (16 dager) må sendes NAV av arbeidstaker eller arbeidsgiver. En evt. refusjon gjelder fra søknadsdato.

NB: Egne regler ved koronarelatert fravær

Ved sykefravær knyttet til korona kan arbeidsgiver frem til 1. oktober 2021 kreve refusjon av sykepenger fra dag 4. Les mer om dette og annen koronarelatert informasjon.

Egne regler ved koronarelatert sykefravær Korona-aktuelt innhold

 

Informasjon om søknad ved langvarig eller kronisk sykdom finnes hos NAV

Informasjon om søknad ved svangerskapsrelatert fravær finnes hos NAV

Hvordan søke om refusjon for arbeidsgiverperioden ved særlig stort sykefravær?

Det må sendes inn to skjemaer for å få refundert sykepengene:

 • Først søknad om unntak.
 • Deretter refusjonskrav for hvert sykdomstilfelle.

En søknad om at NAV skal dekke sykepengene i arbeidsgiverperioden, dvs. om unntak fra arbeidsgiverens ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden, skal fremsettes på skjema NAV 08-20.05. Slike vedtak er normalt tidsbegrenset. Etter utløpet av vedtaksperioden må det søkes på nytt før ytterligere refusjon kan gis.

Arbeidsgiver må fremsette krav om refusjon for utbetalte sykepenger i arbeidsgiverperioden. Dette skal gjøres på skjema NAV 08-20-12. Det må fremsettes et eget krav for hver enkelt fraværsperiode. Skjemaer og mer informasjon finner du på NAVs hjemmesider.

Arbeidsgiver skal ikke vente med å fremsette krav om refusjon til NAV har fattet vedtak i saken, men fortløpende sende inn refuksjonskrav etter at søknad om unntak er sendt. Hvis søknaden innvilges får den virkning fra den dag søknaden er innkommet NAV. Og refusjonskrav kan da være foreldet hvis NAV har brukt lang tid på å behandle søknaden, og arbeidsgiver har avventet å sende inn refusjonskrav. Slike krav foreldes etter tre måneder fra sykefraværstidspunktet.

Hvis søknad om unntak blir innvilget kan arbeidsgiveren etter søknad få sykepengene refundert fra NAV for alle sykdomsfravær i vedtaksperioden, uansett diagnose i det enkelte tilfellet. Reglene om dokumentasjon av sykefravær er de samme som ellers.

Hvis NAV avslår en søknad om refusjon kan avslaget bringes inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, se folketrygdlovens § 21-13.

Hvem kan søke om refusjon/unntak fra arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger ved særlig stor fravær?

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan fremsette en søknad om unntak fra arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden. 

En søknad om at NAV skal dekke sykepengene i arbeidsgiverperioden skal fremsettes på skjema NAV 08-20.05.

I forbindelse med det enkelte fraværet er det arbeidsgiver som skal fremsette søknad om refusjon.  

Krav om refusjon skal fremsettes i hvert enkelt tilfelle, på skjema NAV 08-20.12.

OBS: Arbeidsgiver skal ikke vente med å fremsette krav om refusjon til NAVs vedtak foreligger, men fortløpende sende inn refusjonskrav etter at søknad om unntak er sendt. Refusjonskrav kan innvilges inntil tre måneder før den kalendermåneden NAV mottok søknaden om unntak.

Hvordan søker man om refusjon for arbeidsgiverperioden for en gravid arbeidstaker?

Det må sendes inn to skjemaer for å få refundert sykepengene:

 • Først søknad om unntak.
 • Deretter refusjonskrav for hvert sykdomstilfelle.

Arbeidsgiveren kan få unntak fra å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden (nav.no) hvis en ansatt er sykmeldt på grunn av svangerskapsrelatert sykdom og tilrettelegging eller omplassering til annet arbeid ikke er mulig.

Søknad om å få dekket sykepenger i arbeidsgiverperioden sendes inn på dette skjema (nav.no)

Det er helt avgjørende for om søknaden blir innvilget at det klart fremgår av søknadskjemaet at tilrettelegging eller omplassering er forsøkt, men ikke fungerer. Eventuelt må årsak til at det ikke er mulig å forsøke å tilrettelegge eller omplassere fremgå. Hvis disse rubrikkene ikke er fylt ut blir som hovedregel søknaden avslått.

Arbeidsgiver skal ikke vente med å fremsette krav om refusjon til NAVs vedtak foreligger, men fortløpende sende inn refusjonskrav etter at søknad om unntak er sendt. Refusjonskrav kan innvilges inntil tre måneder før den kalendermåneden NAV mottok søknaden om unntak, begrenset til ni måneder før termindato. Refusjonskrav kan være foreldet hvis NAV har brukt lang tid på å behandle søknaden, og arbeidsgiver har avventet å sende inn refusjonskrav.

Hvis NAV avslår en søknad om refusjon kan avslaget bringes inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, se folketrygdlovens § 21-13.

Hvis det er forhold i arbeidsmiljøet som er helsefarlig for fosteret, og arbeidsgiver ikke kan omplassere kvinnen, er svangerskapspenger riktig ytelse, se folketrygdlovens § 14-13.

Dekning

Kan arbeidsgiver få dekket sykepenger i arbeidsgiverperioden når en ansatt har et særlig stort sykefravær?

Hvis en arbeidstaker har et særlig stort sykefravær kan det søkes om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden, se folketrygdlovens § 8-20.

Ifølge NAVs retningslinjer regnes et forventet sykefravær på 35 dager eller mer i året som særlig stort. Det samme gjelder dersom det forventes et sykefravær på minst 25 dager, fordelt på minst fem fraværstilfeller. Ofte vil NAV se på arbeidstakerens "sykehistorikk", dvs. hvor mye sykefravær vedkommende har hatt de siste par årene.

NB: Egne regler ved koronarelatert fravær

Ved sykefravær knyttet til korona kan arbeidsgiver frem til 1. oktober 2021 kreve refusjon av sykepenger fra dag 4. Les mer om dette og annen koronarelatert informasjon.

Egne regler ved koronarelatert sykefravær Korona-aktuelt innhold

Mer informasjon om søknad

Kan arbeidsgiver få dekket sykepenger i arbeidsgiverperioden dersom årsak til sykefraværet er graviditet?

Hvis en gravid arbeidstaker er sykmeldt kan arbeidsgiver søke om at NAV skal dekke sykepengene i arbeidsgiverperioden, se folketrygdlovens § 8-20. NAV dekker sykepengene hvis følgende vilkår er oppfylt:

 - Arbeidstakeren er sykmeldt på grunn av en svangerskapsrelatert sykdom.

- Det ikke er mulig å tilrettelegge for arbeidstakeren eller å omplassere henne for på den måten å unngå sykefravær.

Hva er reisetilskudd?

Reisetilskudd er et virkemiddel for å holde yrkesaktive personer helt eller delvis i arbeid. Reisetilskudd kan gis i stedet for sykepenger til dekning av nødvendige ekstra transportutgifter til og fra arbeidsstedet. Reisetilskudd kan også gis i kombinasjon med graderte sykepenger.

Les mer om reisetilskudd på NAV sine hjemmesider.

Arbeidstakers rett til sykepenger

Har arbeidstaker som behandles for barnløshet rett til sykepenger?

Sykepenger ytes for arbeidstaker som er under behandling for barnløshet. Det forutsettes at det foreligger en sykmelding og det er selve behandlingen som berettiger til sykepenger.

Har arbeidstaker som gjør et kosmetisk inngrep rett på sykepenger?

Sykepenger forutsetter at arbeidstaker er syk og kosmetiske inngrep er ikke definert som sykdom, unntatt dersom inngrepet er medisinsk begrunnet og det foreligger en sykmelding fra lege.

Får man sykepenger etter 67 år?

Ansatte mellom 67 og 70 år har rett til sykepenger hvis inntekten overstiger 2 G.Denne aldersgruppen kan få sykepenger fra NAV i opptil 60 dager.

Folketrygdens grunnbeløp (G)

Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av ytelsene i folketrygdloven. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert årFra 1. mai 2021 utgjør grunnbeløpet 106 399 kroner. 

Her er en oversikt over tidligere års grunnbeløp (nav.no) 

For ansatte mellom 67 og 70 år må bedriften dekke de 16 første dagene, på samme måte som den må gjøre for yngre ansatte.

Husk at arbeidsgiver ikke må forskuttere sykepenger ut over folketrygdens 60 dager, da folketrygden kun refunderer inntil 60 dager.

Personer over 70 år har ikke rett til sykepenger hverken fra arbeidsgiver eller fra NAV.

Andre spørsmål om sykepenger

Kan en arbeidsgiver forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden?

En arbeidsgiver kan forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden når de samlede lønnsutbetalingene i det foregående året var under 40 G, dvs. 40 ganger grunnbeløpet. Se hva G utgjør p.t her (Nav.no). En slik forsikring må omfatte alle ansatte, se folketrygdlovens § 8-21.  

Søknad om forsikring skal sendes NAV på skjema NAV 08-21.05.

Arbeidsgiver må likevel utbetale sykepenger i arbeidsgiverperiodene, men kan deretter fremsette et refusjonskrav overfor NAV i det enkelte tilfellet.

Søknad om refusjon i det enkelte tilfellet skal sendes NAV på skjema 08-21.15.

Forsikringen dekker arbeidsgiverens utgifter til sykepenger ved fravær ut over tre kalenderdager i hvert tilfelle. Det fraværet som kreves refundert må dokumenteres med legeerklæring.

Det er bare sykepenger som omfattes av forsikringen; det er ikke anledning til å forsikre ansvaret for omsorgspenger ved barns sykdom. Sykepengene som refunderes kan ikke overstige 6 G.

Se også Navs side om forsikring for små bedrifter.

Hvilke elementer skal tas med i sykepengegrunnlaget?

Sykepengegrunnlaget er den inntekten som sykepengene blir beregnet etter, se folketrygdlovens §§ 8-28 og 8-29. Det er primært lønn og varige tillegg som skyldes personlig arbeidsinnsats som skal regnes med i sykepengegrunnlaget. Tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg for spesielle arbeidsforhold regnes derfor med. Etter nye regler fra 01. januar 2019 skal også godtgjørelser for 1. og 17. mai og bevegelige helligdager som arbeidstakeren opparbeider seg som et tillegg per arbeidstime tas med.

Godtgjørelser som helt eller delvis skal dekke utgifter i forbindelse med utførelsen av arbeidet, som bilgodtgjørelse, diett ol., regnes ikke med. Det samme gjelder feriepenger og godtgjørelse for andre fridager og overtidsgodtgjørelse.

Sykepengegrunnlaget skal ikke overstige seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6G). Imidlertid er det flere arbeidsgivere som har valgt å dekke "full lønn under sykdom".

Folketrygdens grunnbeløp (G)

Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av ytelsene i folketrygdloven. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert årFra 1. mai 2021 utgjør grunnbeløpet 106 399 kroner. 

Her er en oversikt over tidligere års grunnbeløp (nav.no) 

Ved gradert sykmelding yter arbeidsgiver sykepenger innenfor arbeidsgiverperioden, tilsvarende graden av arbeidsuførhet.

Brevmaler

 • Tap av egenmeldingsretten grunnet antall egenmeldinger

  Arbeidsgiver må gi arbeidstaker skriftlig beskjed om at arbeidsgiver vurderer å frata vedkommende retten til å bruke egenmelding. Arbeidstaker skal gis anledning til å uttale seg før beslutning fattes. Denne malen kan arbeidsgiver benytte til å gi en slik skriftlig melding.

 • Tap av egenmeldingsrett ved mistanke om misbruk

  Arbeidsgiver må gi arbeidstaker skriftlig beskjed om at arbeidsgiver vurderer å frata vedkommende retten til å bruke egenmelding. Arbeidstaker skal gis anledning til å uttale seg før beslutning fattes. Denne malen kan arbeidsgiver benytte til å gi en slik skriftlig melding.

 • Anke til ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

  Dersom NAV er uenig med arbeidsgiver ved bestridelse, og mener det er grunnlag for sykepenger i arbeidsgiverperioden, vil de kreve refusjon fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan klage til Ankenemnda for sykepenger. Ankefrist er 3 uker fra vedtak ble mottatt, og arbeidsgiver trenger da ikke betale ut pengene får en endelig avgjørelse er tatt. Ta vare på alle typer av dokumentasjon, som sms eller epost, som kan underbygge årsak til at man mener sykmeldingen ikke er reel, og beskriv årsak til bestridelse så konkret som mulig. Denne malen kan benyttes ved en slik anke.

 • Brev til arbeidstaker, bestride sykmelding

  Bestridelse av sykmelding fordi arbeidsgiver er i berettiget tvil om det er grunnlag for sykmelding.

Samtalestøtte for arbeidsgivere

Nav har utarbeidet et samtaleverktøy for arbeidsgivere. Verktøyet vil hjelpe deg med å gjennomføre samtaler med medarbeiderne og bruke erfaringene til forebyggende arbeid.

Les om samtalestøtte for arbeidsgivere her (nav.no)