Innhold

Sykepenger

Arbeidsgiver betaler som regel sykepenger de første 16 dager av et sykefravær. I mange tilfeller fortsetter også arbeidsgiver å forskuttere sykepenger etter denne perioden. Det kan oppstå mange spørsmål knyttet til dette, og her finner du mer informasjon og maler om temaet.

Sykefravær: Arbeidsgivers plikter og rettigheter i oppfølging av ansatte

Her får du innsikt i ansattes rett til egenmelding og hvordan du følger opp ansatt, tillitsvalgt, lege og NAV ved sykemelding.

Brevmaler

 • Tap av egenmeldingsretten grunnet antall egenmeldinger

  Arbeidsgiver må gi arbeidstaker skriftlig beskjed om at arbeidsgiver vurderer å frata vedkommende retten til å bruke egenmelding. Arbeidstaker skal gis anledning til å uttale seg før beslutning fattes. Denne malen kan arbeidsgiver benytte til å gi en slik skriftlig melding.

 • Tap av egenmeldingsrett ved mistanke om misbruk

  Arbeidsgiver må gi arbeidstaker skriftlig beskjed om at arbeidsgiver vurderer å frata vedkommende retten til å bruke egenmelding. Arbeidstaker skal gis anledning til å uttale seg før beslutning fattes. Denne malen kan arbeidsgiver benytte til å gi en slik skriftlig melding.

 • Anke til ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden

  Dersom NAV er uenig med arbeidsgiver ved bestridelse, og mener det er grunnlag for sykepenger i arbeidsgiverperioden, vil de kreve refusjon fra arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan klage til Ankenemnda for sykepenger. Ankefrist er 3 uker fra vedtak ble mottatt, og arbeidsgiver trenger da ikke betale ut pengene får en endelig avgjørelse er tatt. Ta vare på alle typer av dokumentasjon, som sms eller epost, som kan underbygge årsak til at man mener sykmeldingen ikke er reel, og beskriv årsak til bestridelse så konkret som mulig. Denne malen kan benyttes ved en slik anke.

 • Brev til arbeidstaker, bestride sykmelding

  Bestridelse av sykmelding fordi arbeidsgiver er i berettiget tvil om det er grunnlag for sykmelding.

Slik kan arbeidsgiver bestride en sykmelding

Her får du hjelp til å velge riktig brevmal basert på begrunnelse for bestridelse av sykemelding.

Artikkel

Sykepenger og omsorgspenger for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne forsikring hos NAV for å ha rett på sykepenger fra 1. dag.

Spørsmål og svar om sykepenger

Kan arbeidsgiver få refusjon av sykepenger i arbeidsgiverperioden?

 I to tilfeller kan arbeidsgiver få refundert lønnskostnader i arbeidsgiverperioden fra NAV:

Søknad om fritak fra arbeidsgiverperioden (16 dager) må sendes NAV av arbeidstaker eller arbeidsgiver. En evt. refusjon gjelder fra søknadsdato.

NB: Egne regler ved koronarelatert fravær

Ved sykefravær knyttet til korona kan arbeidsgiver kreve refusjon av sykepenger fra dag 4. Les mer om dette og annen koronarelatert informasjon.

Egne regler ved koronarelatert sykefravær Korona-aktuelt innhold

 

Informasjon om søknad ved langvarig eller kronisk sykdom finnes hos NAV

Informasjon om søknad ved svangerskapsrelatert fravær finnes hos NAV

Kan arbeidsgiver nekte å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden?

I noen tilfeller kan arbeidsgiver ha grunn til å tro at vilkårene for å få sykepenger ikke er oppfylt. Dette gjelder både der arbeidstaker har dokumentert fraværet ved egenmelding og der det foreligger legeerklæring. Situasjoner som gir grunnlag for å bestride en sykmelding kan f.eks. være der

 • arbeidstaker har fått avslag på søknad om ferie, og vedkommende deretter blir sykmeldt i den perioden vedkommende ønsket å avvikle ferie
 • arbeidstakeren ikke får fritak fra arbeidsplikten i oppsigelsestiden, og deretter blir sykmeldt ut oppsigelsestiden
 • sykmeldingen er dokumentert ved tilbakedatert legeerklæring
 • arbeidstaker er involvert i en konflikt på arbeidsplassen
 • arbeidstaker opprettholder et annet arbeidsforhold under sykmeldingsperioden
 • det foreligger utsagn fra arbeidstaker, som f.eks. "Hvis jeg må gjøre det der så sykmelder jeg meg"
 • arbeidstaker har mistet et sertifikat, en lisens, el. som er en nødvendig forutsetning for at vedkommende skal kunne utøve sitt arbeid
 • arbeidstaker er aktiv på en måte som ikke antas forenlig med sykmeldingen.

Hvordan bestride en sykemelding? (Egenmelding og legeerklæring)

Hvis arbeidsgiver mener det er god grunn til å betvile at vilkårene for sykepenger er oppfylt, kan arbeidsgiver unnlate å utbetale sykepenger til arbeidstaker.

NHO anbefaler at arbeidsgiver i så fall informerer arbeidstaker og eventuelt NAV om sin beslutning. Arbeidsgiver bør gi en skriftlig begrunnelse for hvorfor sykmeldingen bestrides. I begrunnelsen må det fremgå hvilke faktiske omstendigheter som arbeidsgiver har lagt vekt på og andre relevante forhold. Hendelsesforløpet og eventuelle utsagn bør gjengis mest mulig konkret og ordrett. Arbeidsgiver må ta vare på SMS-er, e-poster og annen dokumentasjon i saken.

Mal for brev til arbeidstaker

Mal for brev til NAV ved tvil

Mal for brev til NAV ved tilbakedatert legeerklæring

Mal-velger for andre begrunnelser

Om arbeidstaker er uenig i arbeidsgivers beslutning må vedkommende henvende seg til NAV og be om at NAV forskutterer sykepengene. NAV skal i så fall undersøke saken og innhente ytterligere informasjon som bl.a. legejournalen fra sykemeldingstidspunktet, før de treffer en avgjørelse.

Finner NAV at det er grunnlag for sykepenger i arbeidsgiverperioden vil de forskuttere sykepengene og kreve disse refundert av arbeidsgiver.

Arbeidsgiver kan anke NAVs vedtak om refusjon inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. Ankefristen er tre uker fra vedtaket ble mottatt. Arbeidsgiver trenger da ikke å betale de omstridte sykepengene, men kan avvente til de eventuelt ikke får medhold i Ankenemnda.

"Anke" er en klage som sendes NAV lokalt, med beskjed om at saken skal videresendes Ankenemnda. Klagen bør begrunnes.

Mal for brev til Ankenemnda for sykepenger

Ankenemnda avgjør om vedkommende arbeidstaker har rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden eller ikke.

Hvis Ankenemnda kommer til at arbeidstakeren hadde rett til sykepenger, må arbeidsgiver betale disse, med tillegg av renter. I de tilfeller NAV har forskuttert sykepengene, er det NAV som mottar disse.

Er NAV enig med arbeidsgiver, utbetales ikke sykepenger i arbeidsgiverperioden. Arbeidstaker kan da påklage denne beslutningen.

Kan arbeidsgiver få dekket sykepenger i arbeidsgiverperioden når en ansatt har et særlig stort sykefravær?

Hvis en arbeidstaker har et særlig stort sykefravær kan det søkes om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden, se Folketrygdlovens § 8-20.

Ifølge NAVs retningslinjer regnes et forventet sykefravær på 35 dager eller mer i året som særlig stort. Det samme gjelder dersom det forventes et sykefravær på minst 25 dager, fordelt på minst fem fraværstilfeller. Ofte vil NAV se på arbeidstakerens "sykehistorikk", dvs. hvor mye sykefravær vedkommende har hatt de siste par årene.

NB: Egne regler ved koronarelatert fravær

Ved sykefravær knyttet til korona kan arbeidsgiver kreve refusjon av sykepenger fra dag 4. Les mer om dette og annen koronarelatert informasjon.

Egne regler ved koronarelatert sykefravær Korona-aktuelt innhold

Mer informasjon om søknad

Hvordan beregne sykepenger i arbeidsgiverperioden?

Sykepengegrunnlaget er den inntekten som sykepengene blir beregnet etter, se Folketrygdlovens §§ 8-28 og 8-29. Det er primært lønn og varige tillegg som skyldes personlig arbeidsinnsats som skal regnes med i sykepengegrunnlaget. Tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg for spesielle arbeidsforhold regnes derfor med. Etter nye regler fra 01. januar 2019 skal også godtgjørelser for 1. og 17. mai og bevegelige helligdager som arbeidstakeren opparbeider seg som et tillegg per arbeidstime tas med.

Godtgjørelser som helt eller delvis skal dekke utgifter i forbindelse med utførelsen av arbeidet, som bilgodtgjørelse, diett ol., regnes ikke med. Det samme gjelder feriepenger og godtgjørelse for andre fridager og overtidsgodtgjørelse.

Sykepengegrunnlaget skal ikke overstige seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6G). Imidlertid er det flere arbeidsgivere som har valgt å dekke "full lønn under sykdom". Se hva G utgjør p.t her. (Nav.no)

Ved gradert sykmelding yter arbeidsgiver sykepenger innenfor arbeidsgiverperioden, tilsvarende graden av arbeidsuførhet.

Hvordan søke om refusjon for arbeidsgiverperioden ved særlig stort sykefravær?

Det må sendes inn to skjemaer for å få refundert sykepengene:

 • Først søknad om unntak.
 • Deretter refusjonskrav for hvert sykdomstilfelle.

En søknad om at NAV skal dekke sykepengene i arbeidsgiverperioden, dvs. om unntak fra arbeidsgiverens ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden, skal fremsettes på skjema NAV 08-20.05. Slike vedtak er normalt tidsbegrenset. Etter utløpet av vedtaksperioden må det søkes på nytt før ytterligere refusjon kan gis.

Arbeidsgiver må fremsette krav om refusjon for utbetalte sykepenger i arbeidsgiverperioden. Dette skal gjøres på skjema NAV 08-20-12. Det må fremsettes et eget krav for hver enkelt fraværsperiode. Skjemaer og mer informasjon finner du på NAVs hjemmesider.

Arbeidsgiver skal ikke vente med å fremsette krav om refusjon til NAV har fattet vedtak i saken, men fortløpende sende inn refuksjonskrav etter at søknad om unntak er sendt. Hvis søknaden innvilges får den virkning fra den dag søknaden er innkommet NAV. Og refusjonskrav kan da være foreldet hvis NAV har brukt lang tid på å behandle søknaden, og arbeidsgiver har avventet å sende inn refusjonskrav. Slike krav foreldes etter tre måneder fra sykefraværstidspunktet.

Hvis søknad om unntak blir innvilget kan arbeidsgiveren etter søknad få sykepengene refundert fra NAV for alle sykdomsfravær i vedtaksperioden, uansett diagnose i det enkelte tilfellet. Reglene om dokumentasjon av sykefravær er de samme som ellers.

Hvis NAV avslår en søknad om refusjon kan avslaget bringes inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, se Folketrygdlovens § 21-13.

Hvem kan søke om refusjon/unntak fra arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger ved særlig stor fravær?

Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan fremsette en søknad om unntak fra arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden.

En søknad om at NAV skal dekke sykepengene i arbeidsgiverperioden skal fremsettes på skjema NAV 08-20.20.

I forbindelse med det enkelte fraværet er det arbeidsgiver som skal fremsette søknad om refusjon. 

Krav om refusjon skal fremsettes i hvert enkelt tilfelle, på skjema NAV 08-20.12.

OBS: Arbeidsgiver skal ikke vente med å fremsette krav om refusjon til NAVs vedtak foreligger, men fortløpende sende inn refusjonskrav etter at søknad om unntak er sendt. Refusjonskrav kan innvilges inntil tre måneder før den kalendermåneden NAV mottok søknaden om unntak.

Kan arbeidsgiver få dekket sykepenger i arbeidsgiverperioden dersom årsak til sykefraværet er graviditet?

Hvis en gravid arbeidstaker er sykmeldt kan arbeidsgiver søke om at NAV skal dekke sykepengene i arbeidsgiverperioden, se Folketrygdlovens § 8-20. NAV dekker sykepengene hvis følgende vilkår er oppfylt:

 - Arbeidstakeren er sykmeldt på grunn av en svangerskapsrelatert sykdom.

- Det ikke er mulig å tilrettelegge for arbeidstakeren eller å omplassere henne for på den måten å unngå sykefravær.

Hvordan søker man om refusjon for arbeidsgiverperioden for en gravid arbeidstaker?

Det må sendes inn to skjemaer for å få refundert sykepengene:

 • Først søknad om unntak.
 • Deretter refusjonskrav for hvert sykdomstilfelle.

En søknad om at NAV skal dekke sykepengene i arbeidsgiverperioden skal fremsettes på skjema NAV 08-20.20.

Det er helt avgjørende for om søknaden blir innvilget at det klart fremgår av søknadskjemaet at tilrettelegging eller omplassering er forsøkt, men ikke fungerer. Eventuelt må årsak til at det ikke er mulig å forsøke å tilrettelegge eller omplassere fremgå. Hvis disse rubrikkene ikke er fylt ut blir som hovedregel søknaden avslått.

Arbeidsgiver skal ikke vente med å fremsette krav om refusjon til NAVs vedtak foreligger, men fortløpende sende inn refusjonskrav etter at søknad om unntak er sendt. Refusjonskrav kan innvilges inntil tre måneder før den kalendermåneden NAV mottok søknaden om unntak, begrenset til ni måneder før termindato. Refusjonskrav kan være foreldet hvis NAV har brukt lang tid på å behandle søknaden, og arbeidsgiver har avventet å sende inn refusjonskrav.

Krav om refusjon skal fremsettes i hvert enkelt tilfelle, på skjema NAV 08-20.12.

Hvis NAV avslår en søknad om refusjon kan avslaget bringes inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, se Folketrygdlovens § 21-13.

Hvis det er forhold i arbeidsmiljøet som er helsefarlig for fosteret, og arbeidsgiver ikke kan omplassere kvinnen, er svangerskapspenger riktig ytelse, se Folketrygdlovens § 14-13.

Kan en arbeidsgiver forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden?

En arbeidsgiver kan forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden når de samlede lønnsutbetalingene i det foregående året var under 40 G, dvs. 40 ganger grunnbeløpet. En slik forsikring må omfatte alle ansatte, se Folketrygdlovens § 8-21. Se hva G utgjør p.t her. (Nav.no) 

Søknad om forsikring skal sendes NAV på skjema NAV 08-21.05.

Arbeidsgiver må likevel utbetale sykepenger i arbeidsgiverperiodene, men kan deretter fremsette et refusjonskrav overfor NAV i det enkelte tilfellet.

Søknad om refusjon i det enkelte tilfellet skal sendes NAV på skjema 08-21.15.

Forsikringen dekker arbeidsgiverens utgifter til sykepenger ved fravær ut over tre kalenderdager i hvert tilfelle. Det fraværet som kreves refundert må dokumenteres med legeerklæring.

Det er bare sykepenger som omfattes av forsikringen; det er ikke anledning til å forsikre ansvaret for omsorgspenger ved barns sykdom. Sykepengene som refunderes kan ikke overstige 6 G.

Får man sykepenger etter 67 år?

Ansatte mellom 67 og 70 år har rett til sykepenger hvis inntekten overstiger 2 G (to ganger grunnbeløpet).  Se hva G utgjør p.t her. (Nav.no). Denne aldersgruppen kan få sykepenger fra NAV i opptil 60 dager.

For ansatte mellom 67 og 70 år må bedriften dekke de 16 første dagene, på samme måte som den må gjøre for yngre ansatte.

Husk at arbeidsgiver ikke må forskuttere sykepenger ut over folketrygdens 60 dager, da folketrygden kun refunderer inntil 60 dager.

Personer over 70 år har ikke rett til sykepenger hverken fra arbeidsgiver eller fra NAV.

Har arbeidstaker som behandles for barnløshet rett til sykepenger?

Sykepenger ytes for arbeidstaker som er under behandling for barnløshet. Det forutsettes at det foreligger en sykmelding og det er selve behandlingen som berettiger til sykepenger.

Har arbeidstaker som gjør et kosmetisk inngrep rett på sykepenger?

Sykepenger forutsetter at arbeidstaker er syk og kosmetiske inngrep er ikke definert som sykdom, unntatt dersom inngrepet er medisinsk begrunnet og det foreligger en sykmelding fra lege.