Innhold

Artikkelarkiv

 1. Artikkel

  Lokal uenighet og tvistemøter

  Bestemmelsen i Hovedavtalen § 2-3 (LO-NHO) inneholder regler om partenes forhandlingsrett og forhandlingsplikt. Lokal uenighet om hvordan en tariffavtale er å forstå, skal forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom bedriften og de tillitsvalgte.

 2. Artikkel

  Slik skriver du tvisteprotokoll

  Fra forhandlingsmøtene skal det settes opp protokoll. Organisasjonsmessig tvisteprotokoll er nødvendig for å kunne få en tvist innbrakt for Arbeidsretten, jf arbeidstvistloven § 18 nr. 2.

 3. Artikkel

  Lokale lønnsforhandlinger for funksjonærer

  Det er viktig for NHO at det foregår godt forhandlingsarbeid lokalt. For å gjennomføre gode forhandlinger trengs kunnskap og trening. Denne veilederen skal bidra med grunnleggende kunnskap om regelverk og prosedyrer.

 4. Artikkel

  Tariffoppgjøret og bedriften

  Lær om tariffoppgjørets faser, konsekvenser for bedriften og konfliktberedskap.

 5. Artikkel

  Endringer i foreldrepermisjonen fra 1. juli 2018

  Fra 1. juli 2018 endres mødre- og fedrekvoten i foreldrepermisjonen fra 10 uker til 15 uker. Det betyr at 15 uker av permisjonen er forbehold mor og 15 uker av permisjonen er forbeholdt far.

 6. Artikkel, Spørsmål og svar

  Hva er allmenngjøring av tariffavtaler?

  Allmenngjøring av tariffavtaler har som hensikt å sikre at utenlandske arbeidstakere får lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har.

 7. Artikkel

  Opprettelse av tariffavtale i bedrift

  Vilkår for å kreve tariffavtale: Medlemskap i NHO medfører ikke automatisk at bedriften blir bundet av en landsdekkende tariffavtale. Først når en fagforening har medlemmer bedriften, vil fagforeningen når visse vilkår avtalt mellom hovedorganisasjonene er oppfylt ha rett på å få sin tariffavtale gjort gjeldende ved bedriften.

 8. Artikkel

  Tariffavtalesystemet i NHO

  En tariffavtale er en skriftlig avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening eller en enkeltstående arbeidsgiver (bedrift) om lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelde for partene.

 9. Artikkel, Spørsmål og svar

  Kan en sykmeldt komme tilbake til arbeid før sykemeldingsperioden er utløpt?

  Sykmeldte kan gå tilbake til arbeid før sykmeldingsperioden er utløpt uten å gi beskjed til NAV eller lege. Den sykmeldte trenger bare å gjøre en avtale med arbeidsgiver.

 10. Artikkel

  NHO Nettkurs: HMS for daglige ledere (§ 3-5-kurs)

  Lovpålagt kurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS) for ledere. Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at arbeidsgiver skal ha opplæring i HMS, og kunne dokumentere dette.