Innhold

Offentlige anskaffelser: Hvilke regler gjelder under nasjonal terskelverdi på 1,3 mill

Ny nasjonal terskelverdi ble hevet fra 500.000 kroner til 1,1 mill kroner ekskl. mva. fra 1. januar 2017. Deretter ble terskelverdien justert til 1,3 mill. For helse- og sosialanskaffelser er terskelverdien 7,2 millioner. Mange anskaffelser som etter tidligere anskaffelsesforskrift skulle kunngjøres og gjennomføres i henhold til skriftlige prosedyreregler, vil nå kunne gjennomføres uten å følge detaljerte skriftlige prosedyreregler.
Oppfordring til bedriftene

Det viser seg at bedrifter ikke finner kontrakter og dermed utelukkes fra konkurransen. Bedriftene får heller ikke innsyn i protokollen, hvor vesentlige forhold skal nedtegnes eller samles. NHO oppfordrer bedrifter som ikke finner kontrakter som tidligere var utlyst etter gammel terskelverdi om å:

  • kontakte oppdragsgivere å be om å få delta i konkurranser innenfor egen bransje.
  • be om innsyn i protokoller innenfor det området bedriften vanligvis konkurrer på - den skal du få.

Hvilke regler gjelder under nasjonal terskelverdi?

For anskaffelser under nasjonal terskelverdi gjelder formålsparagrafen og de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven og forskriftens del I. Det er altså ikke et retts-tomt rom, men det gjelder ingen skriftlige prosedyreregler.

Anskaffelser under 100.000 kr
Anskaffelser under 100.000 kroner omfattes ikke av regelverket. Likevel bør oppdragsgiver ha gode internrutiner som sikrer konkurranse og effektiv ressursutnyttelse.

De grunnleggende prinsippene i lovens § 4
Loven uttrykker at oppdragsgiver skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.

  • Prinsippet om konkurranse
    Oppdragsgiver skal sørge for at det er konkurranse om kontraktene, noe som innebærer at den må gjøres kjent for et rimelig antall leverandører. Kravet til konkurranse gjelder så langt som mulig. Det betyr at kun unntaksvis vil oppdragsgiver kunne tildele en kontrakt direkte til en leverandør uten konkurranse. Oppdragsgiver kan henvende seg direkte til flere leverandører eller kunngjøre konkurransen. Hvor mange leverandører som bør delta i en konkurranse, vil avhenge av verdien og omfanget av kontrakten, kompleksiteten og arten. Da terskelverdien var 500.000 kroner, la KOFA til grunn at hovedregelen er at det bør være minste tre leverandører, men at dette ikke kan gjelde absolutt. Forholdsmessighetsprinsippet kan tilsi at det må innhentes tilbud fra flere ved høye verdier. Det er en vurdering som oppdragsgiver må gjøre. Når man nærmer seg 1,3 milliongrensen, bør oppdragsgiver absolutt vurdere kunngjøring.

Logg inn for blant annet å lese mer om de andre prinsippene.

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"