Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Dette er diskriminering i arbeidslivet

To mannlige og en kvinnelig arbeidstaker diskuterer på et verksted. Foto.

Det er forbudt med usaklig forskjellsbehandling, men ikke all forskjellsbehandling er usaklig.

Diskriminering på arbeidsplassen er regulert i flere forskjellige lover. De viktigste bestemmelsene finner du i arbeidsmiljøloven kapittel 13 og likestillings- og diskrimineringsloven.

Usaklig forskjellsbehandling er forbudt hvis det dreier seg om forskjellsbehandling begrunnet i:

 • kjønn
 • graviditet
 • permisjon ved fødsel eller adopsjon
 • omsorgsoppgaver
 • etnisitet, herunder nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk
 • religion
 • livssyn
 • funksjonsnedsettelse
 • seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk
 • alder
 • deltidsansettelse
 • midlertidig ansettelse
 • medlemskap i arbeidstakerorganisasjon
 • politisk syn

Forbudet gjelder både direkte diskriminering av enkeltpersoner eller grupper, og såkalt indirekte diskriminering. Det vil si ordninger som gjelder for alle, men som i praksis bare rammer en gruppe. Et vanlig eksempel er arbeidsplasser som forbyr bruk av hodeplagg, og dermed i praksis utelukker kvinner som bruker hijab fra arbeidsoppgavene.

Det er imidlertid viktig å huske at det finnes mange tilfeller der det er saklig å forskjellsbehandle. Forskjellsbehandling er tillatt dersom den

 • har et saklig formål
 • er nødvendig for å nå formålet
 • ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den som forskjellsbehandles

Det er f.eks. ikke nødvendigvis usaklig å kreve at en bygningsarbeider er fysisk i stand til å klatre i stillaser. Derimot kan det etter omstendighetene være usaklig å vektlegge fysiske funksjonsnedsettelser dersom det dreier seg om en regnskapsjobb.

Det kan også være saklig å forskjellsbehandle på alder, om sikkerhetshensyn tilsier det, eller religion, dersom en spesifikk religion er særlig relevant i den aktuelle stillingen.

Dersom en person mener seg diskriminert kan han eller hun klage til Diskrimineringsnemnda som er lokalisert i Bergen. Saksbehandlingen i nemnda er som hovedregel skriftlig, men muntlige forhandlinger kan i enkelte tilfeller gjennomføres. Nemnda kan etter nærmere regler ilegge oppreisning og erstatning. Nemndas vedtak kan bringes inn for domstolene. Les mer om hvordan du skal gå frem ved klage til diskrimineringsnemnda her.

Dersom du har spørsmål om rettigheter og plikter som du tror har noe med regelverket å gjøre kan du kontakte likestillings- og diskrimineringsombudet, de kan veilede både arbeidstakere og arbeidsgivere. Les mer om likestillings- og diskrimineringsombudet her.