Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Styrets oppgaver i krise

Mennesker i møte

Styret har et særlig ansvar når det gjelder selskapets likviditet og egenkapital. Foto: iStock.

Økonomiske kriser fører til skjerpede krav til selskapets styre. Når inntektene svikter, må styremedlemmene være spesielt oppmerksomme på hvilke oppgaver og forpliktelser som oppstår. Her finner du en oversikt over styrets oppgaver og ansvar når selskapets økonomiske stilling er presset, og enkelte råd om hva styret må eller bør foreta seg.

Styrets oppgaver – forvalte og føre tilsyn

Styret skal forvalte selskapet og føre tilsyn med den daglige ledelse og virksomheten. Dette innebærer blant annet at styret skal:

  • sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten
  • holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling
  • påse at virksomheten er under betryggende kontroll

Styret er overordnet daglig leder, som skal følge de instrukser og retningslinjer styret gir. Styret kan når som helst kreve at daglig leder gir den informasjonen styret ber om, slik at styret skal kunne utføre både forvaltningsoppgaven og tilsynsoppgaven.


Forsvarlig likviditet og egenkapital

Styret har et særskilt ansvar for å sørge for at selskapet til enhver tid har forsvarlig egenkapital og likviditet sett i forhold til virksomhetens risiko og omfang.

Styret har handleplikt dersom egenkapitalen synker under forsvarlig nivå, og styret skal i så fall behandle saken straks. I slike tilfeller skal styret innen rimelig tid kalle inn generalforsamlingen for å gjøre rede for situasjonen og foreslå tiltak for å bedre situasjonen. Dersom styret ikke finner grunn til å foreslå tiltak, eller tiltak ikke lar seg gjennomføre, skal styret foreslå å oppløse selskapet. Generalforsamlingen må vurdere styrets forslag og treffe endelig beslutning om tiltak eller oppløsning.


Hva må og bør styret gjøre?

Utover den nevnte handleplikten, gir ikke aksjeloven mye veiledning om hvordan styret konkret skal opptre. Det som likevel er klart, er at kravene til styret blir skjerpet når økonomien i selskapet kan svikte.

Les mer om styrets forpliktelser og få konkrete råd om hva styret bør gjøre. 

Resten av innholdet er lukket for medlemmer. Logg deg på for å lese hele artikkelen.

Har du ikke tilgang? Les avsnittet "Hvordan får du tilgang til Arbinn?"