Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Hva må arbeidsgiver gjøre for å motvirke trakassering?

Regn på vindu

Arbeidsgiver må ha et bevisst forhold til forebygging av trakassering.

Arbeidsgiver må ha et bevisst forhold til forebygging av trakassering, og bedrifter bør ha rutiner for hvordan en skal håndtere det dersom det oppstår en hendelse.

Arbeidsgiver har etter likestillings- og diskrimineringsloven en plikt til å hindre og forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Med forebygging menes tiltak av preventiv karakter, det kan være holdningskampanjer, iverksettelse av og rutiner for varsling av trakassering, ol. Plikten til å forhindre er en aktivitetsplikt som innebærer å gripe fatt i aktuelle situasjoner med påstått trakassering og utrede hva som har skjedd og komme med forslag til løsning. Det er ikke et krav at arbeidsgivere faktisk har klart å forhindre ethvert tilfelle av trakassering, men man må ha forsøkt å forhindre.

Også etter arbeidsmiljøloven § 4-1 har arbeidsgivere en plikt til å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle ansatte, herunder skal arbeidstaker ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig adferd. Trakassering og seksuell trakassering er definert i arbeidsmiljøloven § 4-3 tredje ledd.

Arbeidsgivere må ha et bevisst forhold til det forebyggende elementet, og bedrifter bør ha rutiner for hvordan en skal håndtere det hvis det oppstår en hendelse. Hvilke tiltak som er riktige avhenger av hvor alvorlig hendelsen har vært.

NHO oppfordrer alle arbeidsgivere til å ha klare og kjente rutiner for hvordan arbeidstakere kan varsle om trakassering, herunder seksuell trakassering, og videre retningslinjer for hvordan slike varslinger blir håndtert.