Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Avfall

Drikkeglass. Foto.

De fleste virksomheter produserer avfall. Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte.

Hva er næringsavfall?
Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Eksempler på næringsavfall er avfall fra butikker, hoteller, kontorer, institusjoner, barnehager osv. Det kan også være treflis fra sagbruk, steinmasser fra pukkverk eller avfall fra industrivirksomhet. Næringsavfall kan også inneholde farlig avfall. Dette skal sorteres ut og håndteres for seg.

Håndtering av avfall
Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Kommunen har ingen formell rolle mht. innsamling og behandling av næringsavfall. Ta kontakt med avfalls- og gjenvinningsbedrifter i din region for å få opplysninger om god avfallshåndtering.

Avfalls- og gjenvinningsbedriftene kan også bistå med å tilrettelegge systemer for avfallshåndtering på en hensiktsmessig måte, herunder gi råd om hvilke fraksjoner som kan eller må kildesorteres før levering til godkjent mottak.

Tilsyn
Kommunen har fått delegert myndighet til å føre tilsyn med den delen av næringsavfallet som i art ligner husholdningsavfall. Kommunen er også myndighet mht. forurensningslovens forbud mot forsøpling. For industribedrifter med utslippstillatelse fra Miljødirektoratet eller Fylkesmannen er avfallshåndtering også ett av områdene som ofte kontrolleres ved tilsyn.

For farlig avfall gjelder egne regler.