Innhold

Avfall og ytre miljø

De fleste virksomheter vil i større eller mindre grad produsere avfall. Riktig håndtering av dette avfallet har betydning både for arbeidsmiljøet og for det ytre miljøet.

 1. Avfall

  De fleste virksomheter produserer avfall. Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte.

 2. Returordninger

  Utvidet produsentansvar innebærer at næringslivet tar ansvar for å finansiere avfallshåndteringen av sine produkter. For å ivareta dette produsentansvaret har næringslivet opprettet ulike returordninger.

 3. Farlig avfall

  Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak. Dersom din bedrift genererer mer enn 1 kg farlig avfall i året, skal avfallet leveres til godkjent mottak minst en gang i året.

 1. Forurensing og utslipp

  Plikt til å unngå forurensning: Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til en tillatelse eller forskrift.

 2. Miljøsertifiseringer

  Det finnes flere kjente sertifikatordninger innen miljø. Her vil vi si litt om de sertifikater som dokumenterer virksomhetens miljøarbeid.

 3. Støy til ytre miljø

  Når støy blir forurensing: Driver du en virksomhet så skal du ha en oversikt over det støynivået som virksomheten genererer.