Hopp til hovedinnhold
Logg inn

Farlig avfall

Malingsspann i forskjellige farger. Foto.

Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og leveres til godkjent mottak. Dersom din bedrift genererer mer enn 1 kg farlig avfall i året, skal avfallet leveres til godkjent mottak minst en gang i året.

Levering til godkjent mottak
Farlig avfall som oppstår i din virksomhet, skal leveres til en virksomhet som har tillatelse til å håndtere farlig avfall. Mottak for farlig avfall skal ha tillatelse fra fylkesmannen. Behandlingsanlegg for farlig avfall skal normalt ha tillatelse fra Miljødirektoratet.

Du har selv et ansvar for å vurdere om avfallet er farlig eller ikke. Kriterier som gjør avfallet farlig fremgår av vedlegg 1 og 2 til avfallsforskriften kapittel 11. Det farlige avfallet skal leveres minst én gang i året, men trenger ikke leveres før den totale mengden overstiger 1 kg.

Fyll ut deklarasjonsskjema
Avfallsforskriften stiller krav om at virksomheter som har leveringsplikt for farlig og eller radioaktivt avfall, skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallet ved levering. Det skal derfor fylles ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet og Statens Strålevern. Opplysningene er nødvendig for at den videre håndteringen av avfallet skal skje på forsvarlig måte. Når din virksomhet leverer farlig avfall, må du derfor fylle ut et elektronisk deklarasjonsskjema på Avfallsdeklarering.no.

Det elektroniske deklareringsskjemaet gir opplysninger om blant annet din virksomhet, om avfallets mengde, farlige egenskaper og sammensetning. Deklarasjonsskjemaet skal følge avfallet ved videre transport. Virksomheter som genererer farlig avfall kan også gi avfallsmottaket fullmakt til å foreta deklarasjonen på sine vegne, dersom dette er ønskelig og hensiktsmessig.

 Les mer om dette på Avfallsdeklarering.no. 

Sikker emballasje
Ved levering av farlig avfall skal både du og den som håndterer det farlige avfallet, sørge for at avfallet er emballert slik at det er egnet for lagring og transport. Det er en fordel om avfallet leveres i originalemballasjen hvis denne fortsatt er egnet for transport og lagring. Farlig avfall skal merkes på emballasjen med deklarasjonsskjemaets løpenummer. Merkingen skal være lett synlig og bestandig mot fysiske og klimatiske påvirkninger.