Innhold

Forurensing og utslipp

Nærbilde av trestamme. Foto.

Plikt til å unngå forurensning: Ingen har lov å forurense eller gjøre noe som kan føre til forurensning uten at dette skjer i henhold til en tillatelse eller forskrift.

Ved fare for forurensning skal den ansvarlige sørge for tiltak for å hindre at den inntrer.  Har forurensningen skjedd, skal den ansvarlige sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den.

Med forurensning forstås:

  • Tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen .
  • Støy og rystelser.
  • Påvirkning av temperaturen som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet.

Tillatelse til forurensende virksomhet
Miljødirektoratet behandler søknader om tillatelse til forurensende virksomhet. Hovedregelen er at all forurensende virksomhet må ha individuell tillatelse fra forurensingsmyndighetene. 

Dersom virksomheten ikke fører med seg nenvneverdig skade eller ulempe, er det ikke nødvendig å søke om utslippstillatelse. Det avgjørende er størrelse, karakter og omfanget av eventuelle utslipp.

Det er virksomheten selv som må vurdere om det er nødvendig å søke om utslippstillatelse. Du kan lese mer om utstlippstillatelser og søknad hos Miljødirektoratet.

Varsling ved akutt forurensing
Dersom ett uhell eller en ulykke fører til eller kan føre til akutt forurensing av det ytre miljøet, skal du straks varsle om dette på telefon 110.

Med akutt forurensing menes en forurensing av betydning som oppstår plutselig, og som ikke er lovlig etter forurensingsloven.

Hvem skal du varsle?
Ved å ringe 110 kommer du til brannvesenet, som skal varsles i slike situasjoner. Dersom virksomheten har utsleppstillatelse, kan tillatelsen inneholde krav om at også Klima- og forurensingsdirektoratet skal varsles.

Hvem skal varsle?
Det er i første rekke den som er ansvarlig for forurensingen, som har plikt til å varsle. Dette gjelder også en oppdragstaker som utfører arbeid på vegner av den ansvarlige. Men det foreligger også en plikt til å varsle for alle som måtte ha kjennskap til et akutt utslepp, med mindre det er åpenbart unødvendig.

Kilder: