Innhold

Returordninger

Slitt tau. Foto.

Utvidet produsentansvar innebærer at næringslivet tar ansvar for å finansiere avfallshåndteringen av sine produkter. For å ivareta dette produsentansvaret har næringslivet opprettet ulike returordninger.

Returordningene som er etablert finansieres gjennom et gebyr som legges til prisen når varene kjøpes. Gebyret finansierer innsamling og behandling av produktene når de blir kassert som avfall. En rekke av returordningene er lovpålagt gjennom avfallsforskriften. Eksempler på slike ordninger er:

•             EE-avfall

•             Dekkretur

•             Batteriretur

•             Kasserte Kjøretøyer

•             Drikkeemballasje, inkl. pant

For andre produktgrupper har næringslivet og Klima- og miljødepartementet inngått frivillige avtaler om et utvidet produsentansvar. For eksempel eier og drifter næringslivet ulike returordninger for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp. Miljødirektoratet utreder for tiden en egen forskrift for å ivareta det utvidede produsentansvaret for emballasje.